ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властите

27.10.2014, Брой 3/2014 / Интервю / Води

  • ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властите

Интервю

 

инж. Румен Райков,
управител на ВиК - Стара Загора,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Какви са очакванията Ви във връзка с реализацията на Стратегията за развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията до 2023 година?
Стратегията за развитието и управлението на дейностите по водоснабдяване и канализация (ВиК) съдържа основните цели и приоритети на сектора, като същевременно документът описва и конкретни насоки за изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези цели за период от десет години. Стратегията обединява констатациите и анализите, включително прегледа на регулаторната рамка.

В тази връзка очакванията ни при реализирането на целите на стратегията са в няколко посоки. На първо място, активно взаимодействие с европейските структури за постигане на съответствие с Директива 98/83ЕО за качеството на водата, предназначена за консумация от човек; постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕО за пречистване на градски отпадъчни води; постигане на съответствие с Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите; осигуряване на финансиране за разширяване на ВиК системите; избягване на забавянията в изпълнението на проектите.

На второ място, създаване на устойчива среда за сектора, даваща възможност на ВиК операторите да се развиват и да бъдат технически и икономически гъвкави при влиянието на различните фактори от средата: за периода ще се запази обхвата на водоснабдителната мрежа на ниво 99% от населението; по-малко от 2% от населението ще са подложени на сезонен режим на водоснабдяване; ВиК дружествата ще са технически способни да отговорят на бъдещите изисквания за ВиК услугите.

Също така ще има възможности за финансиране на рехабилитации и подновяване на ВиК системите; ще се създадат реални предпоставки необходимите оперативни разходи да бъдат изцяло финансирани от приходите на всяко едно ВиК дружество; ще бъдат въведени механизми за устойчиви технологии при проектиране, изграждане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения.

› РекламаНа трето място, при реализацията на стратегията очакваме трудности и противоречиви резултати при формиране на социалната поносимост на тарифите за осъществяваните ВиК услуги. Съществува потенциално противоречие между финансовата устойчивост и осигуряването на социално поносими за потребителите цени на ВиК услугите.

С прилагането на Стратегията вероятно ще са налице механизми, които да правят възможно прилагането на цени, които да възстановяват разходите на ВиК дружествата и същевременно да защитават уязвимите потребители. Разгледани в европейски контекст, цените на ВиК услугите в България не са високи дори като се вземат предвид ниските доходи и покупателна способност.

Въпреки това сметките за ВиК услуги остават непосилни за социално слабите и уязвимите домакинства. В същото време са налице големи разлики между областите по отношение на доходите на домакинствата. За съжаление, не липсват основания да се очаква, че разходите за предоставяне на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване ще бъдат по-ниски в областите, където доходите са по-ниски и няма начин да не са налице проблеми със социалната поносимост на сметките за ВиК.

Съществуват значителни регионални различия в цените за ВиК услугите и законоопределеното максимално ниво може да не е поносимо за социално слабите домакинства. В настоящия момент месечните разходи за ВиК услуги обичайно са по-ниски от 2% от средните месечни доходи на домакинствата, но за да се финансират разходите за експлоатация и поддръжка на система, която да отговаря на целите на тази стратегия, цените на ВиК услугите трябва да се повишават.

Според сега действащата нормативна база сметката за ВиК услугите не следва да надвишава 4% от средния доход на домакинство в областта. Обаче ако едно домакинство със среден доход плаща 4% от месечните си доходи, същата сметка за вода за едно домакинство в най-бедната група от една пета от домакинствата представлява повече от 10% от доходите му, а домакинство от последната най-бедна една десета плаща повече от 15%.

Подобни разходи най-вероятно няма да бъдат социално поносими за тези уязвими групи. В заключение, по отношение на социалната поносимост на тарифите не може да се каже, че имаме високи очаквания за прилагането на Стратегията. Проблемите в сектора в тази насока ще останат.
Как ще се отразят реформите на ВиК дружествата и на сектора като цяло?
За сектор ВиК е от изключително важно значение безпрепятственото и институционално-координирано усвояване на приблизително 7.5 млрд. лева за финансиране на инвестиции във водоснабдяване, отвеждане и пречистване за постигане на съответствие до 2023 г.

От тях 3.7 млрд. лева са безвъзмездно финансиране от ЕС, 3 млрд. лева са съфинансиране на средствата от ЕС и капиталови субсидии от централната и местната власт. Това, разбира се е възможно с промените в институционалната и правна рамка, посочени в стратегията.

Отражението на посочените реформи има много аспекти, като основните от тях са устойчивото развитие на сектора в технико-икономическа насока, възможността за мащабни реконструкции на ВиК системите и изграждане на нови такива и подобряване съотношението ""цена - качество"" на ВиК услугите.

За да се случи действително позитивна промяна като цяло в сектора, е необходимо не само да се случат въпросните реформи. Секторът и секторната държавна политика са зависими в огромна степен от общия микроикономически климат в страната. Много ВиК дружества в момента могат да се чувстват като брънка от вътрешния дълг или по-просто казано имат да вземат от населението и фирмите и имат да дават на доставчици и държавни инстанции.

Каквито и мерки и реформи да се предвидят в някакъв концепционален документ, този неблагоприятен икономически статус няма как да се преодолее за няколко години.
От изключително значение в случая е ролята на държавния регулатор.

ВиК операторите се борят години наред за приемането от страна на ДКЕВР на някои неопровержими икономически обстоятелства във формирането на тарифите. Безкомпромисното отношение и на държавните структури от МОСВ, МФ и др. е също от значение. Има случаи ВиК оператор да ползва банков кредит за погасяване на такса водоползване.

Изобщо реформите са в състояние да се отразят позитивно на сектора единствено ако със съдействието на всички инстанции и държавни и общински власти се започне последователна и настойчива политика за изпълнение на мащабна инвестиционна програма за следващия програмен период; приемане на по-съвършени и рационални правила за частта от инвестиционната програма, която ще бъде финансирана със средства от ЕС; приемане на подходящи правила за ползване на източници за допълнително финансиране на инвестиционната програма.


 

Кои са основните предизвикателства в постигането на целите, заложени в Стратегията?
Едно от основните предизвикателства, което е прието като даденост в стратегията, но е заложено още в Закона за водите, е изобщо работата на Асоциациите по ВиК. В повечето обособени територии тези асоциации все още съществуват само на хартия. В регионите, където в асоциациите участват повече общини, вземането на решения ще е изключително трудно, имайки предвид постоянните и в някои случаи необосновани претенции на местните власти.

Поставяме под сериозно съмнение дали ще е възможно работата на асоциациите да бъде последователна по отношение приетите вече Генерални планове за всяка обособена територия. Затрудненията произтичат не само от спецификата на работа на Асоциацията с всички общини, но и от неминуемия фактор непредвидимост в работата на някои амортизирани системи. Възможно е определени ВиК мрежи и съоръжения да изпаднат в колапс, който няма как да се предвиди нито в Генералния план, нито в някои близки времеви хоризонти, по които работи конкретна Асоциация.

Операторът няма да има правно-икономическа възможност да направи инвестиция, а периодът за реализиране на финансиране на мащабна реконструкция или изграждане на ново съоръжение няма как да е достатъчно кратък без да възникнат проблеми. Отново ще се кърпи на парче, за да се излиза от положение и ВиК дружествата ще харчат пари за частични ремонти на места, които в последствие ще бъдат генерално реконструирани.

Някои от предложените мерки в Стратегията са безспорно фундаментални по отношение и на законодателство, и на неговото институционално прилагане. Например измененията в Закона за водите и предоставянето на средства за отрасъла от държавния бюджет. Въпреки това обаче проблемите, свързани с прилагането му, илюстрират, че всеки план за действие по изпълнение на Стратегията трябва да се ревизира редовно с цел идентификация на критични места и предизвикателства, свързани с прилагането, които могат да се появят в последствие.

За избягване на всякаква възможност за наказателни процедури или финансови санкции от страна на Европейската комисия е необходимо преди прилагане на предложените от Стратегията мерки да се извърши оценка на свързаните с тях предложения, механизми, последващите актове и документи.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.

БАВ организира национален семинар Събития

БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

На 1 и 2 октомври т. г.

Регулатори за защита от воден удар в помпени системи от Dorot Control VavesФирмени статии

Регулатори за защита от воден удар в помпени системи от Dorot Control Vaves

HTI България е партньор на глобалния производител на решения за водния сектор Dorot Control Valves. Компанията предлага иновативно решение за защита от воден удар в помпени системи - защитни регулатори с марка Dorot.

БАВ, инж. Иван Иванов: Усилията трябва да се насочат към по-добро регулиране на сектора

Председателят на Българската асоциация по водите (БАВ) дава своята оценка за стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието на отрасъла

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на Закона за водите.

H2O Accadueo 2014 ще се проведе в Болоня през октомвриСъбития

H2O Accadueo 2014 ще се проведе в Болоня през октомври

Тазгодишното издание на традиционното изложение за водния сектор H2O Accadueo ще се проведе между 22 и 24 октомври в Болоня, Италия, съобщиха организаторите от Болонски панаир. За поредна година международното биенале ще събере специалистите от сектора: производители на материали, технологии и оборудване, публични и частни дружества за интегрирано управление на водните услуги, общински фирми и строители.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top