Венета Тенчева: На територията на община Хасково се изгражда Регионален център за третиране на неопасни отпадъци

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Интервю / Отпадъци

  • Венета Тенчева: На територията на община Хасково се изгражда Регионален център за третиране на неопасни отпадъци

Интервю

 

Венета Тенчева,
началник отдел Екология, община Хасково

Какви съоръжения за третиране на отпадъци функционират на територията на община Хасково?
Действащата система за управление на отпадъците на община Хасково включва компоненти, които покриват редица основни изисквания за опазване на околната среда, определени с европейското законодателство и въведени в националното законодателство. Тя включва събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците.

На територията на община Хасково е въведено организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци от град Хасково и всички 36 населени места. Град Хасково се обслужва от 1480 контейнера тип ""бобър"" и 2530 пластмасови кофи по 110 л, които се извозват ежедневно. В селата на общината са разположени 1050 съдове за отпадъци тип ""бобър"", които се обслужват веднъж седмично.

Освен това се прилага и разделно събиране на отпадъци от опаковки, като за целта има разположени 500 броя контейнери в 167 точки за събиране на организацията по оползотворяване, в т.ч.: 21 сини контейнера тип ""ракла"" и 146 метални контейнера със син капак тип ""бобър"" с обем 1,1 м3 - за събиране на хартиени и композитни отпадъци от опаковки; 21 жълти контейнера тип ""ракла"" и 146 метални контейнера с жълт капак тип ""бобър"" с обем 1,1 м3 - за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки; 166 зелени контейнера тип ""иглу"" с обем 1,5 м3 - за събиране на стъклени отпадъци от опаковки.

Обезвреждането на отпадъците се извършва на действащото Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, с. Гарваново, община Хасково, което е собственост на община Хасково.

Какви проекти в областта на управлението на отпадъци се реализират на територията на общината?
Прилагането на действащото законодателство в цялост налага да се осъществи интегрирано управление на отпадъците, включващо мерки по отношение на всички методи, предвидени в йерархията на управление на отпадъците от ЗУО, като се спазват заложените приоритети.

Естествено най-малка тежест следва да се отдава на обезвреждането на отпадъците чрез депониране. Отчитайки всичко това, както и прилагането на регионалния принцип на управление на отпадъците, община Хасково извърши прединвестиционно проучване за Регионалната система за управление на отпадъците в рамките на проект за Техническа помощ ""Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково"", а през януари 2013 г. бе подписан договор за изпълнението на проект за ""Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково"", финансиран по ОП ""Околна среда 2007-2013 г."". Партньори на община Хасково по този проект са общините Димитровград и Минерални бани.Какви са основните параметри на проекта за управление на отпадъците и какви основни дейности ще бъдат реализирани?
Регионалните съоръжения от системата за регионално управление на отпадъците включват регионално депо за неопасни отпадъци, сепарираща инсталация и инсталация за компостиране и ще обслужват 153 612-те жители на региона.

Стойността на проекта е 28 454 919,25 лв., като 22 941 149,89 лв. се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, 4 048 438,22 лв. са национално съфинансиране чрез държавния бюджет, а 1 465 331,14 лв. - собствено съфинансиране, осигурено от трите общини.

Целта на проекта е да подобри инфраструктурата за опазване на околната среда в съответствие със стандартите на ЕС, като се установи функционираща и екологосъобразна система за управление на отпадъците за регион Хасково. Тя ще бъде постигната чрез изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани.

Това, разбира се, е основната дейност на проекта. Предвидено е изграждането на първа клетка от ново депо за неопасни отпадъци и оборудването за неговата експлоатация; инсталация за сепариране на отпадъци; инсталация за компостиране на зелени отпадъци; пречиствателна станция за отпадни води за целите на депото и др.

В рамките на проекта ще се извършат и доставки на машини и съоръжения, в това число мобилно оборудване за инсталацията за сепариране, депото за неопасни отпадъци, компостиращата инсталация и за системата за мониторинг; както и доставка на оборудване за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци, включваща контейнери за зелени отпадъци за трите общини и камиони за обслужването им.


 

На какви технологии са базирани планираните съоръжения и какъв е капацитетът им?
Планираният Регионален център за третиране на неопасни отпадъци има срок на експлоатация приблизително 23 години. Площадката за изграждане на центъра е с обща площ 228,868 дка и се намира в землището на с. Гарваново.

Проектирано е изграждането на инсталация за сепариране на отпадъците, в която ще става третирането на смесени битови отпадъци, където органичните и смесени рециклируеми фракции се сепарират механично, а впоследствие и ръчно.

Органичната фракция се насочва за обезвреждане на депото, а рециклируемите фракции, сепарирани от отпадъците, се балират и доставят до съответните оператори за последващо оползотворяване. Произведената RDF-фракция ще постъпва за изгаряне с оползотворяване на енергията в циментов завод въз основа на предварително сключен договор.

Инсталацията за сепариране се състои от следните технологични възли: приемно помещение за смесено събрани битови отпадъци - предназначено за приемане и временно съхранение на битовите отпадъци за подаване за последващо третиране; подготвително хале, където битовият отпадък се подава за третиране в приемен бункер и оттам към шредер (раздробител); основно разделяне на битовия отпадък чрез вибрационно сито на три фракции.

Инсталацията включва още: линия за ръчно отделяне на рециклируеми материали и балистично сепарирaне на рециклируеми материали и RDF; отвеждане на сепарираните материали, подлежащи на рециклиране за балиране чрез транспортни ленти; склад за рециклируеми материали и за алтернативно гориво (RDF); отвеждане на остатъците от сепарирането за депониране. Инсталацията е проектирана да обработва 168 т/ден. Общото количество на битовите отпадъци, което ще постъпва в инсталацията за сепариране, е 42 076 т/год.

Остатъците от отпадъци ще постъпват на Депото за неопасни отпадъци. С проекта ще се изгради първа клетка с обща площ 26,569 дка, капацитет 148,5 хил. т и период на експлоатация около пет години.

Какви техники и съоръжения за третиране на зелени отпадъци са предвидени по проекта?
С оглед осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците, проектът предвижда успоредно с разделното събиране, сепарирането на отпадъчни материали за повторно оползотворяване и добиването на алтернативно гориво, да се прилага също и аеробно третиране на разделно събраните ""зелени"" отпадъци включително: битови отпадъци от градини и паркове; изрезки от дървета, храсти и окосена трева от частния сектор; зелени отпадъци от гробищни паркове; крайпътна зеленина, резултат от растителни остатъци от поддръжката на крайпътната зеленина.

Рециклирането на зелените отпадъци чрез компостиране се предвижда да се осъществи като комплексен обект, разположен върху самостоятелна площадка, който включва: обработване на отпадъците - инсталации за раздробяване и пресяване; помещения за ферментация, зреене и складиране на получения компост; обслужващи сгради и съоръжения (като част от обслужващия комплекс за инсталацията за сепариране).

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top