Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 2/2015 на професионалното техническо списание за екология, екоинженeринг и инфраструктура представя темата "Новости в газовата хроматография". Материалът разглежда съвременните тенденции в развитието на метода, както и някои от най-актуалните продукти и услуги в областта на българския пазар.
Рубрика "Стандарти" е посветена на новата версия на системата за управление на околната среда ISO 14001. Изданието поставя фокус и върху възможностите за повишаване на енергийната ефективност на водоснабдителни помпи.
Сред акцентите в списанието е статията "Управление на негодни пестициди", от която може да научите повече за проекта на МОСВ за екологосъобразно обезвреждане на тези субстанции.
Други интересни теми в броя са: "Оборудване за рециклиране на ел. кабели", "Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати", "Инсталации за обезсоляване" и др.БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

Събития

На 1 и 2 октомври т. г.

Прочетете цялата публикация
Инсталации за обезсоляване

Oбезсоляването е процес на премахване на соли от морска или полусолена вода чрез различни процеси и съоръжения с цел получаване на вода за питейни или технологични нужди. Съоръженията за обезсоляване са важна част от водоснабдителната инфраструктура.

Прочетете цялата публикация
Енергийна ефективност на водоснабдителни помпи

Технически статии

Според различни анализи близо 20% от потреблението на електрическа енергия в световен мащаб се дължи на консумацията на помпени системи. Именно по тази причина и поради нарастващото значение на повишаването на енергийната ефективност в областта на водоснабдяването се обсъждат и внедряват различни възможности, имащи за цел редуциране консумацията на електрическа енергия от помпените системи.

Прочетете цялата публикация
Съвременни решения за контрол на киселинните дъждове

Технически статии

C развитието на индустриалния сектор и всички отрасли на промишлеността – енергетика, металургия, химия, нефтохимия и т. н.

Прочетете цялата публикация
ЕС преразглежда директивата относно националните тавани за емисии

Замърсяването на въздуха има значителни последици за околната среда и здравето. По данни на Европейската комисия през 2010 г.

Прочетете цялата публикация
Да Транс ООД - цялостен подход при управлението на опасни отпадъци

Фирма Да Транс ООД е утвърден специалист в областта на управлението на опасни отпадъци от производствена дейност в България. Компанията предоставя цялостни решения в тази сфера, които обхващат транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и последващо обезвреждане.

Прочетете цялата публикация
Екома ЕООД разработва и прилага ефективни решения за управление на пестициди

Пестицидите представляват разнородни по химичен състав и токсикологични свойства вещества. Общото название идва от получаването и употребата им при растителна защита срещу вредители на човека и стопанството му.

Прочетете цялата публикация
Herz: Качественото оборудване - основно изискване при изграждането на депа за битови отпадъци

Фирмени статии

Според информация на МОСВ към 19 август 2015 г. общият размер на договорените средства по приоритетната ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци"" възлиза на над 836 млн.

Прочетете цялата публикация
Вибрационни сепаратори на фирма SWECO от АUWA Рисайклинг България

С над 70 години опит в технологиите по сепариране фирма SWECO обслужва фармацевтичния, химичния, хранително-вкусовия, минералния, хартиения и много други отрасли с пълна гама оборудване за сепариране, оразмеряване и смилане. Сред акцентите в портфолиото на компанията са вибрационните сепаратори с широка гама от приложения LOW PROFILE, които фирма АUWA Рисайклинг България предлага на пазара у нас.

Прочетете цялата публикация
Оборудване за рециклиране на ел. кабели

Технически статии

Eлектрическите кабели типично представляват метални електрически проводници, обвити в изолация от токонепроводим материал. Те намират широко приложение за електрозахранването, в битовото и индустриално електрическо и електронно оборудване, в телекомуникационния, автомобилния сектор и др.

Прочетете цялата публикация
Управление на негодни пестициди

Технически статии

Пестицидите са разнородни по химичен състав и токсикологични свойства вещества, които се използват за унищожаване, отблъскване или контрол на растителни и животински форми на живот, считани за вредители. Употребата им има за цел повишаване на добивите и ликвидиране на някои паразитни болести, но наред с това непрекъснато се увеличава информацията за отрицателните ефекти на тези съединения върху екосистемите и хората, които могат да бъдат в резултат на нарушаване на препоръките при тяхното използване – норми на разход, срок на приложение и др.

Прочетете цялата публикация
Обновеният археологически парк в Сандански привлича ценителите на културен туризъм

Фирмени статии

Няма българин, у когото споменаването на името Сандански да не извика спомен или усещане за докосване до блаженството на Рая. Немалко съседи от Балканите или гости от други части на света биха го подкрепили.

Прочетете цялата публикация
Разработва се актуализиран план за управление на Национален парк "Рила"

Фирмени статии

Дирекция ""Национален парк Рила"" изпълнява проект, по който се изработва актуализиран План за управление на Национален парк ""Рила"", съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите задание. Паралелно се разработва и План за управление на резерват ""Риломанастирска гора"" и ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в Национален парк ""Рила"".

Прочетете цялата публикация
Текат възстановителни дейности в Национален парк "Рила"

Фирмени статии

Дирекция Национален парк ""Рила"" работи по проект ""Устойчиво управление на Национален парк Рила I-ва фаза"", чието изпълнение ще приключи до 31 декември 2015 г. Основните дейности по проекта са свързани с поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране и оптимизация на управлението.

Прочетете цялата публикация
EPSITRON® ECO Power - захранвания (серия 787) от WAGO

Фирмени статии

При много приложения е необходимо само постоянно напрежение от 24 V, без никакви допълнителни функции. Именно тук захранванията ECO представляват икономически изгодна алтернатива.

Прочетете цялата публикация
Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

Технически статии

Производството на перилни и почистващи препарати в България е динамично развиващ се бранш, в който намират място както дългогодишни български производители с утвърдени позиции на пазара, така и множество международни компании, които са изградили производствени мощности на територията на страната.Категорията “перилни и почистващи препарати” попада в сферата на битовата химия и обхваща прахообразните и течни детергенти за ръчно и автоматично изпиране на дрехи и текстил, както и различните препарати за измиване на съдове, почистване на дома и др.

Прочетете цялата публикация
БалБок Инженеринг, д-р Ралица Ангелова: Разработваме екоиновативна система за устойчиви решения в управлението на отпадъци в България

Интервю

Заместник-изпълнителният директор на БалБок Инженеринг говори за изпълнението на проект “Екоиновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България”.

Прочетете цялата публикация
Нови изисквания относно ограничаването на употребата на опасни вещества в ЕЕО

Eвропейската комисия публикува изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на ограничените вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).С директивата от 8 юни 2011 г.

Прочетете цялата публикация
Нова версия на системата за управление на околната среда ISO 14001

Стандартите от серията ISO 14000 са сред подходите към опазването и съхраняването на околната среда. Те осигуряват на фирмите ефективна система за управление на ресурсите и средства за контрол на влиянието и рисковете от тяхната дейност върху околната среда.

Прочетете цялата публикация
Сдружение "Клуб 9000": Предлагаме широк спектър от обучения в сферата на системите за управление на околната среда и качеството

Във фокус

Сдружение „Клуб 9000” е национален представител на Република България в Европейската организация за качество (European Organization for Quality – EOQ). Сдружението е един от лидерите в страната по предоставяне на обучения и информация по различните системи за управление.

Прочетете цялата публикация
Т.Е.А.М.: Agilent Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматография

Фирмени статии

Опазването на околната среда е все по-актуална тема, а Европейският съюз налага строг контрол върху полулетливите, летливите органични съединения и пестицидите, които представляват сериозна опасност. Количествата и разпространението на тези вещества, особено във водите, се следят много внимателно от регулаторните органи.

Прочетете цялата публикация
Кем Аналитикал Сървисис: Shimadzu е водещ доставчик на газхроматографски системи в редица области на индустрията

Фирмени статии

Фирма Кем Аналитикал Сървисис ЕООД е изключителен представител за България на японската компания Shimadzu в областта на аналитичното и измервателно оборудване. Портфолиото на Shimadzu обхваща течна и газова хроматография и масспектрометрия, атомна и молекулна спектроскопия, анализатори за определяне големината на частици, анализатори за определяне на общо съдържание на въглерод, инструменти за изпитване на материали, инструменти за Life Science и прилежащите им консумативи.

Прочетете цялата публикация
Продукти и специализирани услуги за газова хроматография

За да поставим конкретика в информацията за технологията, предлагаме на вниманието ви представени от изявени специалисти в бранша технически новости и актуални продукти за извършването на газхроматографски изследвания: Кем Аналитикал Сървисис: Shimadzu е водещ доставчик на газхроматографски системи в редица области на индустриятаТ.Е.

Прочетете цялата публикация
Новости в газовата хроматография

Хроматографията е техника за разделяне на смеси, съставени от различни химически вещества. Тя използва разликата в поведението на частиците на т.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top