Системи за управление на околната среда

01.08.2013, Брой 2/2013 / Стандарти /

 

E кологията и опазването на околната среда са сред приоритетните цели в политиката на ЕС, което предопределя строгите законодателни изисквания в областта към страните членки.

Разработените ефективни практики и стратегии за контрол най-общо могат да се обединят под названието системи за управление на околната среда (СУОС). Тези системи стават все по-популярни и у нас, наред със системите за управление на администрацията, производствата, безопасността при работа, безопасността на храните и др.

Системите за управление на околната среда са базирани на точни и ясни стандарти и внедряването им е гаранция за качество на предлагания продукт или услуга. Чрез използването на техники за управление по околна среда организациите могат да намалят използваните ресурси, отпадъците и разходите, като в същото време увеличат ефективността си и подобрят имиджа си като организация.

Същност на СУОС
Системата за управление на околната среда е част от системата за фирмено управление. Тя включва структурата, планирането, отговорностите, практиките, процедурите, процесите и ресурсите за формиране на фирмена екологична безопасност. Системата представя екологичните рискове, както и възможностите за управлението им.

Първостепенната цел на всички СУОС е да подобрят състоянието на околната среда чрез намаляване на въздействието, което продуктите, услугите и производствата на организациите имат върху околната среда.

Системата е инструмент, който предоставя на ръководството на организацията структурната рамка за идентифициране, оценяване, управление и подобряване на резултатността й спрямо околната среда.

СУОС спомага да се осигури прилагане на целите и задълженията в цялата организация така, както те са посочени в политиката им по околна среда, а служителите, изпълнителите и доставчиците да познават ролята и задълженията си при подпомагане на организацията в тяхното постигане.

Изискванията към системите за управление на околната среда са формулирани в стандарт ISO 14001 “Системи за управление на околната среда - спецификация с ръководство за ползване”.

Фирмена екологична политика
В етапа на разработване на СУОС управлението на фирмата трябва да дефинира фирмената екологична политика, като идентифицира и степенува екологичните опасности в дейността си.

Следваща стъпка е включването на екологичната безопасност в целите на фирмената дейност и актуализирането на информацията за нивото и тенденциите на екологичните опасности.

Необходимо е фирмата да отчете изискванията на екологичното законодателство при обновяване на фирмените цели и да проверява съответствието на дейностите си с него.
В по-следващ етап ръководството трябва да осигури необходимите финансови, материални, трудови ресурси за изграждане и контрол на СУОС и да проведе обучение на персонала.

Фирмите-производители трябва да разполагат с измервателна апаратура и да извършват непрекъснат мониторинг на производствените процеси по отношение на генерирането и емитирането на екологични опасности.

Също така, трябва да поддържат необходимото ниво на сигурност по отношение на защитата от производствени опасности, риска за възникване на технологични аварии и инциденти, и да планират реакциите на цялата фирмена структура при възникване на подобни ситуации.

Фирмата следва да документира целите и задачите за всяка съответна функция и равнище. Когато определя своите цели, тя трябва да отчита законодателните и други изисквания, технологичните си варианти, финансовите, производствените и делови изисквания, както и становищата на заинтересованите страни. Целите и задачите трябва да отговарят на политиката по опазване на околната среда.

Общата цел на фирмата се формулира в политиката по околна среда. В дефинирането й трябва точно да се съдържа какво трябва да направи, какви нива на екологична безопасност трябва да достигне съобразно възможностите си.

Конкретните цели трябва да съдържат подробно описание на проблема, който трябва да бъде решен, какво трябва да се направи, за да бъде постигната целта последователно, стъпка по стъпка. Няма ограничения за съдържанието и описанието на тези цели. Трябва да се подбере такъв начин на формализация, който да не предизвика други проблеми или да поражда каквито и да е въпроси.Съгласно ISO 14004 целите могат да включват задълженията за:
• намаляване на отпадъците и рационалното потребление на природните ресурси;
• отстраняване или ограничаване на емисиите на замърсители в ОС;
• ограничаване на опасната продукция, спазване на нормативните изисквания за съхраняване и складиране на регламентирани количества;
• предотвратяване влиянието на особено опасните суровини;
• минимизиране на всяко вредно влияние на нови технологии и продукция;
• информиране на фирмения персонал и обществеността за проблемите и постиженията по управление на ОС.

Резултатите от работата по постигане на целите могат да бъдат оценени по:
• количеството на използваните суровини, материали и енергия;
• емисиите (въглероден двуокис);
• количеството на отпадъците от целия производствен цикъл;
• ефективност на използването на различни видове енергия;
• количеството на рециклираните отпадъци;
• количеството емисии на специфични замърсители – олово, цинк;
• инвестиции в опазването на околната среда и др.

Внедряване и функциониране на СУОС
След съставянето на програма за постигане на целите и задачите, която съдържа отговорностите за осъществяването на всяка функция и средствата и времето за тяхното осъществяване, компанията пристъпва към реализация на дейностите по нейното изпълнение.

Задачите, отговорностите и пълномощията трябва да бъдат определени, документирани и обявени. Ръководството на фирмата следва да осигури необходимите средства за внедряване и контрол на СУОС. Средствата включват и човешките ресурси – необходимия персонал със специализираните умения, както и технологични и финансови средства.

Ръководството на фирмата определя един или няколко представители, които независимо от другите си отговорности отговарят и за въвеждането, внедряването и поддържането на изискванията към СУОС в съответствие с международния стандарт ISO 14000 и изготвят доклади за висшето ръководство по оценяване на работата на СУОС и пътищата за подобряването й.


 

Мониторинг на дейността
Важен етап в прилагането на СУОС са периодичните или постоянни наблюдения и измервания на основните екологични характеристики на производствените операции и тяхното документиране. Препоръчително е фирмата да разполага с база данни за постигнатите резултати, отклонения и съответствието с целите и задачите по опазване на околната среда.

Уредите за наблюдение трябва да бъдат калибрирани и поддържани, за което трябва да има съответна документация. Същевременно се въвежда и поддържа процедура за периодична оценка на съответствието им с екологичното законодателство.

Фирмите трябва да създадат и поддържат програми и процедури за извършване на периодични одити, които целят да се определи дали СУОС съответства на планираните мерки за управление, включително изискванията на стандарта ISO 14000 и дали е правилно внедрена и поддържана. Резултатите от одитите своевременно се предоставят на ръководството.

Програмата за одита на организацията, включително всеки график, трябва да се базира на степента на важност на съответната дейност по околна среда и на резултатите от предишните одити.

За да са изчерпателни, процедурите на одита трябва да обхващат областта на приложение, периодичността, методиките, а освен това и отговорностите и изискванията за провеждане и докладване на резултатите. Одитите могат да се извършват от служители на фирмите и/или от избрани външни лица.

За да се поддържа непрекъснатото усъвършенстване, пригодността и ефективността на СУОС, а от там и ефективността й, ръководството на фирмата трябва през определени интервали от време да прави прегледи и да оценява.

Обхватът на прегледа трябва да бъде изчерпателен, макар че е необходимо всички компоненти на системата да бъдат едновременно обект на преглед по едно и също време, тъй като прегледът може да е твърде продължителен.

Сертифициране
Внедряването на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001 спомага за устойчивото развитие на бизнеса, въз основа на определяне на аспектите на околната среда, върху които организацията оказва вредни въздействия; въвеждане на регламент за действие в извънредни ситуации; познаване и спазване на разпоредбите на националното законодателство в областта на екологията; нарастване на доверието на клиентите на организацията. Организацията може да използва собствени ресурси в зависимост от своята подготвеност или да привлече независим консултант.

След като системата бъде внедрена, за да може да започне сертификационният процес, тя трябва да бъде развивана и проверявана, да притежава достатъчен обем доказателства, които ще бъдат използвани при сертификацията.

Сертификацията на СУОС позволява на организациите да прилагат системен подход при превръщането на опасностите към околната среда във възможности и да интегрират грижата за околната среда като нормална част от своята дейност и бизнес стратегия.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната средаИнтервю

ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната среда

Директорът на дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” в ИАОС представя функциите, отговорностите и приоритетните цели на агенцията.

Сдружение Във фокус

Сдружение "Клуб 9000": Предлагаме широк спектър от обучения в сферата на системите за управление на околната среда и качеството

Сдружение „Клуб 9000” е национален представител на Република България в Европейската организация за качество (European Organization for Quality – EOQ). Сдружението е един от лидерите в страната по предоставяне на обучения и информация по различните системи за управление.

Апаратура за анализ и мониторинг на води

Извършването на анализ и мониторинг на качеството на водите е от водещо значение за определяне на тяхното състояние. Обект на наблюдение са ключови показатели, оказващи влияние върху околната среда и живота и ежедневните дейности на хората.

Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната средаПроекти

Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната среда

Екологичните практики и технологии, които заводът на Актавис в Дупница прилага в своята дейност, са различни както по същество, така и по обем и обхват. От 2007 г.

Съвременни системи за мониторинг и контрол на емисии и имисии

Eдин от най-сериозните и трудни за овладяване причинители на замърсяване на въздуха е транспортът. Вредните емисии от енергетиката, индустриите и производствените предприятия са друга основна причина за влошаването на качеството на атмосферния въздух.

АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички ниваИнтервю

АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

Изпълнителният директор и член на УС на Асоциацията на еколозите от общините в България представя акцентите в дейността на АСЕКОБ в областта на третирането на отпадъци.

Екологични и инфраструктурни проекти в община КарловоТехнически статии

Екологични и инфраструктурни проекти в община Карлово

В екологично отношение територията на община Карлово е със сравнително чисти компоненти на околната среда като въздух, почви, води и др. Липсата на работещи фирми от тежката промишленост води до запазване на чистотата на въздуха в допустимите норми, определени в българското законодателство.

Община Силистра, д-р Юлиян Найденов: Ефективната инфраструктурна политика изисква последователностИнтервю

Община Силистра, д-р Юлиян Найденов: Ефективната инфраструктурна политика изисква последователност

Кметът на община Силистра споделя позицията си по отношение развитието на крайбрежната инфраструктура и възможностите за пълноценно използване на потенциала на р. Дунав.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top