Схема за управление по околната среда и одитиране EMAS

01.08.2013, Брой 2/2013 / Стандарти /

  • Схема за управление по околната среда и одитиране EMAS

Стандарти

 

Схемата за управление по околна среда и одит EMAS е доброволна схема на ЕС, предназначена за дружества и други организации, които поемат ангажимент да оценяват, управляват и подобряват екологичните си резултати.

Изправени пред растящите очаквания на потребителите и пазарите, организациите извличат полза от намаляване на въздействието, което техните дейности оказват върху околната среда.

Считани някога за външен разход, отличните постижения по отношение на екологичните резултати бързо се превръщат в стопанско предимство. Тъй като въпросите, свързани с околната среда, стават все по-сложни и многобройни, необходимо е те да бъдат управлявани по нови начини.

EMAS е предназначена да помогне на организациите да подобрят екологичните си резултати, като същевременно повишават конкурентоспособността си, например чрез по-ефективно използване на ресурсите.

Регистрацията по EMAS дава възможност на организациите да покажат на заинтересованите лица като клиенти, регулаторни органи и граждани, че те оценяват, управляват и намаляват въздействието на извършваните от тях дейности върху околната среда.

Логото на EMAS може да се използва като инструмент за маркетинг или за продажба с цел популяризиране на отличните екологични резултати на организацията. Участващите в EMAS организации внедряват ефективна система за управление по околна среда със съответните подходящи начини за контрол и процедури.

Процесът трябва да бъде наблюдаван и одитиран през равни интервали, за да се определи доколко се спазват изискванията на схемата и общите и конкретните цели по околна среда, поставени от самата организация.

EMAS се въвежда с Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), който влезе в сила на 11 януари 2010 година и е известен като EMAS III.

С EMAS III се въвеждат и някои нови елементи, които допълнително засилват доверието към тази схема.

Това е всъщност схемата-еталон за управление по околна среда, чрез която организацията, освен че въвежда ефективна система за управление по околна среда, дава публичен достъп на своята екологична декларация, заверена от независим акредитиран експерт - проверяващ по околна среда и се стреми непрекъснато да подобрява екологичните си показатели.

Ползи от внедряването на системата
Ползите, свързани с внедряването на системата за управление по околна среда, действат като стимули и насърчават организациите към внедряването й.

Те включват намаляване на разходите, по-добър имидж на организацията, спазване на изискванията на законодателството по околна среда, увеличаване на доверието сред потребители и бизнес партньори.

Една ефективна система за управление по околна среда е в състояние да идентифицира и оцени всички перспективни възможности за намаляване на разходите и да въведе най-ефективните от тях. Най-значимо намаляване на разходите е свързано с повишена ефективност на употребата на енергия и ресурси.

Редица държави-членки осигуряват финансови стимули за регистрираните по EMAS организации. Например, в зависимост от това къде се намират, регистрираните по EMAS организации могат да се възползват от по-дълги интервали на инспекция, намаление на таксите за разрешителни, по-бързо издаване на разрешителните и подобрен достъп до финансиране.

EMAS надгражда изискванията на ISO 14001
EMAS е надеждната и устойчива система за управление по околна среда (СУОС) на пазара, която прибавя няколко елемента към изискванията на международния стандарт за системите за управление по околна среда EN ISO 14001:2004.Отличното качество на EMAS се основава на:
• по-строгите изисквания по отношение на измерването и оценката на екологичните резултати във връзка с поставените цели и задачи, както и непрекъснатото подобряване на тези екологични резултати;
• спазването на законодателството в областта на околната среда, което се гарантира чрез държавен надзор;
• силното участие на работниците и служителите;
• основните екологични показатели, които създават сравнимост на многогодишна основа в рамките на една организация и между организациите;
• предоставянето на информация на широката общественост чрез заверената екологична декларация, както и регистрацията от публичен орган след проверка от акредитиран или лицензиран проверяващ по околна среда.

Както ЕMAS, така и ISO 14001 имат общата цел да осигурят добро управление по околна среда. Въпреки това, много често те се възприемат като конкурентни. Европейската комисия признава, че ISO 14001 може да бъде трамплин към EMAS. Всъщност изискванията на EN ISO 14001:2004  към системите за управление по околна среда са неразделна част от EMAS III.

Приемането на ISO 14001 като елемент на системата за управление в EMAS ще даде възможност на организациите да преминат от ISO 14001 към EMAS без ненужно дублиране на усилията. Успешното сертифициране по ISO 14001 означава, че са предприети най-важните стъпки към регистрация по EMAS.

Допълнителните изисквания включват:
• първоначален екологичен преглед: EMAS изисква да се извърши първоначален екологичен преглед с цел да се установят еколoгичните аспекти на дадена организация. Когато обаче организацията вече има сертифицирана по ISO 14001 СУОС, не е необходимо тя да извършва официален екологичен преглед при преминаването към прилагане на EMAS, при условие че посочените екологични аспекти сa изцяло взети под внимание в сертифицираната СУОС;
• издадено от държавен орган одобрение по отношение на спазването на правните изисквания: регистрираната по EMAS организация трябва да докаже пълно спазване на законодателството в областта на околната среда;
• ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните резултати: организация, която желае да се регистрира по EMAS трябва да поеме ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните си резултати. Екологичните резултати се оценяват от проверяващ по околна среда;
• участие на работниците и служителите и откритост към обществеността: регистрираната по EMAS организация трябва да докаже, че води открит диалог с работниците и служителите и със заинтересованите страни, включително заинтересовани лица, органи на местната власт и доставчици;
• проверена екологична декларация: необходимо е организацията да предостави публична декларация за екологичните си резултати. В екологичната декларация се посочват постигнатите резултати във връзка с поставените екологични цели, както и бъдещите стъпки, които трябва да се предприемат с цел непрекъснато подобряване на екологичните резултати на организацията.


 

Преходът от неформална система за управление по околна среда към EMAS
Освен ISO 14001, в Европа съществуват голям брой системи за управление по околна среда (СУОС). Въпреки че всяка СУОС сама по себе си e важна крачка към по-добри екологични резултати, поелите ангажимент организации често пъти достигат до границите на тези системи и осъзнават необходимостта от нова, по-взискателна и амбициозна СУОС.

Европейската комисия завърши изследване на начините, по които организациите могат да преминат от съществуващите СУОС към EMAS, за да се регистрират по тази система, наложила се като еталон за управление по околна среда.

Отговорни органи по прилагането на схемата у нас
Лесната методология на EMAS дава възможност за въвеждане на схемата дори в малките и средните предприятия (МСП) с ограничени финансови и човешки ресурси или с малък вътрешнофирмен експертен опит.

 Преразгледаните одитни цикли подобряват приложимостта на схемата за МСП. Възможността за една-единствена корпоративна регистрация снижава административните и финансовите тежести за организациите с няколко обекта. По отношение на местните органи EMAS подпомага рационализирането на свързаните с околната среда дейности и изисквания, например в администрацията, строителството, здравеопазването и образованието.

Министърът на околната среда и водите е компетентният орган по прилагането на Схемата, а Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са органите по изпълнение. Дирекция Превантивна дейност към МОСВ подпомага компетентния орган при регистриране на организациите по EMAS. Изпълнителна Агенция Българска служба по акредитация (ИА БСА) е определена за акредитиращ орган.
EMAS е приложима във всички отрасли и е открита за всички видове организации в публичния и частния сектор, които се стремят да подобрят екологичните си резултати.

С въвеждането на EMAS III схемата позволява на държавите-членки да дадат възможност за регистрация по EMAS на организации, които са извън EС (EMAS Global).

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top