Всички статии за Инфраструктура


Преработка на строителни отпадъци

Строителните отпадъци включват много широк кръг от различни по вид отпадъци, сред които бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия, строителни смеси, дървесен материал, стъкло и пластмаса, асфалтови смеси. Към групата на строителните отпадъци се включват още каменовъглен катран и съдържащи катран продукти, метали като мед, бронз, месинг, алуминий, олово, цинк, желязо и стомана, калай и техни сплави, кабели, почва, камъни и други.

Прочетете цялата публикация
Устойчиво градско водоснабдяване

Технически статии


Повече от три четвърти от населението на ЕС живее в урбанизирани зони и тенденцията е този дял да се увеличава. С това нарастват и потребностите от прясна вода в градските райони и предизвикателствата при нейното осигуряване.

Прочетете цялата публикация
Екологична вентилация за подземни паркинги

В динамичното ежедневие на съвременните градове големият брой автомобили води освен до трудно придвижване в натоварения трафик, и до затруднено паркиране. Сериозността на този проблем провокира необходимостта от изграждането на подземни паркинги на подходящите за целта места - бизнес сгради, молове, търговски центрове и развлекателни комплекси.

Прочетете цялата публикация
Екологични и инфраструктурни проекти в община Карлово

Технически статии


В екологично отношение територията на община Карлово е със сравнително чисти компоненти на околната среда като въздух, почви, води и др. Липсата на работещи фирми от тежката промишленост води до запазване на чистотата на въздуха в допустимите норми, определени в българското законодателство.

Прочетете цялата публикация
Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

Технически статии


В гр. Нови пазар стартира изпълнението на проект за изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа.

Прочетете цялата публикация
Проект за водния цикъл на град Враца

Технически статии


От декември миналата година община Враца реализира проект за водния цикъл на града, който е един от най-мащабните инфраструктурни проекти в страната. Финансирането е осигурено от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013".

Прочетете цялата публикация
Системи за електронно таксуване на пътни потребители

Технически статии


В Европейския съюз всяка година се отделят значителни средства за финансиране на транспорта и за въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС). Иновациите и целевите инвестиции в пътната инфраструктура са стимулирани от Директива 2010/40/ЕС.

Прочетете цялата публикация
Екологични проекти на община Пловдив

Технически статии


Cред основните приоритети на община Пловдив е правилното управление на околната среда в съответствие със законодателството, местните нормативни и стратегически документи с цел създаване на уютна среда за работа и почивка на пловдивчани. „Твърдението, че грижата за околната среда е от първостепенно значение, е видно при преглед на основните проекти, които администрацията е реализирала и предстои да реализира”, доц.

Прочетете цялата публикация
Системи за дистанционен контрол и управление на водоснабдителни обекти

доц. д-р инж.

Прочетете цялата публикация
Изграждане на изкуствени влажни зони за добив на биомаса

Технически статии


Б иомасата от влажни зони и остатъчна земеделска продукция представлява неусвоен алтернативен енергиен потенциал за България. Той е особено приложим за крайдунавските населени места, Черноморието и поречието на големите вътрешни реки.

Прочетете цялата публикация
Производство на енергия от твърди отпадъци

Твърдите битови отпадъци, генерирани ежедневно от индустрията и бита, създават сериозен екологичен проблем. Недоброто им управление е предпоставка за възникването на опасност от замърсяване на въздуха, почвите, водата.

Прочетете цялата публикация
Автоматизирани системи за управление на водоснабдяването

Технически статии


доц. д-р Венелин Яков, РУ ""А.

Прочетете цялата публикация

 


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top