Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

В брой 2/2013 на сп. Екология & Инфраструктура може да прочетете за новите изисквания към разделното събиране на отпадъци и тяхното предаване. Във връзка с новите нормативни изисквания към излезлите от употреба автомобилни гуми, представяме и видовете инсталации и технологии за тяхната преработка. В броя акцентираме и върху добиващите все по-голяма популярност системи за управление на околната среда. В секцията за екология можете да прочетете още за методите за измерване на азотни окиси. Друг акцент в броя е механичното, биологично и химично пречистване на промишлени отпадни води с цел повторното им използване. На рационалното използване на водата е посветена и статията „Автоматизирани системи за управление на водоснабдяването”. В този брой разглеждаме възможностите за извличане на енергия от твърди битови отпадъци чрез различни видове преработка, а статията „Технологии и машини за компостиране” разглежда методите и съоръженията за оползотворяване на органичните отпадъци.Проведе се семинар "ИТ решения и автоматизация за модерни ВиК услуги"

Бизнес

Фирма Давид Холдинг, представена от изпълнителния си директор Бальо Динев и експертите Кирил Василев и Мариян Жеков, изнесе 4 презентации пред участниците в семинара, покриващи основните аспекти от дейността на компанията.

Прочетете цялата публикация
ВиВ Изоматик представи решения за автоматизация на водния сектор

ВиВ Изоматик представи решения за автоматизация на водния сектор Фирмени статии

Специално внимание бе обърнато на рутера mGuard за отдалечена комуникация между различни устройства от системата, който е напълно комуникационно съвместим и с устройствата на други производители.

Прочетете цялата публикация
Измерване на азотни окиси

Азотните окиси (NOx), отделяни в процеса на окисление на азота във въздуха или в горивата при тяхното изгаряне при висока температура, са сред основните замърсители на атмосферния въздух и един от основните причинители на киселинните дъждове. Най-често азотните окиси постъпват в атмосферата под формата на азотен оксид.

Прочетете цялата публикация
Сероочистващи инсталации и реализирани проекти в България

Технически статии

Е дин от основните замърсители на атмосферния въздух е серният диоксид. Негов основен източник са явяват процесите, при които се изгарят въглища, нефт и други, които са с високо съдържание на сяра.

Прочетете цялата публикация
Изграждане на изкуствени влажни зони за добив на биомаса

Технически статии

Б иомасата от влажни зони и остатъчна земеделска продукция представлява неусвоен алтернативен енергиен потенциал за България. Той е особено приложим за крайдунавските населени места, Черноморието и поречието на големите вътрешни реки.

Прочетете цялата публикация
Производство на енергия от твърди отпадъци

Твърдите битови отпадъци, генерирани ежедневно от индустрията и бита, създават сериозен екологичен проблем. Недоброто им управление е предпоставка за възникването на опасност от замърсяване на въздуха, почвите, водата.

Прочетете цялата публикация
Автоматизирани системи за управление на водоснабдяването

Технически статии

доц. д-р Венелин Яков, РУ ""А.

Прочетете цялата публикация
Стартира строителството на водния цикъл на Монтана

Технически статии

"На 1 юли т. г.

Прочетете цялата публикация
Започна изграждането на водната инфраструктура на Стара Загора

Технически статии

"На 19 юли т. г.

Прочетете цялата публикация
Пречистване на промишлени отпадни води

Технически статии

Високото съдържание както на вредни, така и на ценни за производствения процес замърсяващи вещества налага предприемането на мерки за предварително пречистване на промишлените отпадни води.От своя страна, високите изисквания по отношение на качеството на пречистените води предполага използването на разнообразни методи за пречистване.

Прочетете цялата публикация
Технологии и машини за компостиране

Историята на компостирането се простира далеч назад във времето. Първите писмени сведения за използване на компост в селското стопанство се появяват още преди 4500 години в Месопотамия.

Прочетете цялата публикация
Технологии за преработка на автомобилни гуми

Излезлите от употреба автомобилни гуми са източник на сериозно замърсяване на околната среда. Те не подлежат на естествено разлагане, а при натрупване могат да се превърнат в удобно място за размножаване на гризачи, насекоми и други вредители, което ги превръща в потенциален източник на различни инфекции.

Прочетете цялата публикация
Нови изисквания към разделното събиране на отпадъци и тяхното предаване

О т 1 януари т. г.

Прочетете цялата публикация
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

В края на миналата година влезе в сила Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. С наредбата се регламентират предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО), както и създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО.

Прочетете цялата публикация
Схема за управление по околната среда и одитиране EMAS

Стандарти

Схемата за управление по околна среда и одит EMAS е доброволна схема на ЕС, предназначена за дружества и други организации, които поемат ангажимент да оценяват, управляват и подобряват екологичните си резултати. Изправени пред растящите очаквания на потребителите и пазарите, организациите извличат полза от намаляване на въздействието, което техните дейности оказват върху околната среда.

Прочетете цялата публикация
Системи за управление на околната среда

E кологията и опазването на околната среда са сред приоритетните цели в политиката на ЕС, което предопределя строгите законодателни изисквания в областта към страните членки. Разработените ефективни практики и стратегии за контрол най-общо могат да се обединят под названието системи за управление на околната среда (СУОС).

Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top