Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 2/2012 на списанието ще ви запознае с новите разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, влезли в сила през август т.г. Още по темата може да прочетете в статията, посветена на завода за третиране и рециклиране на излязло от употреба електрическо и елeктронно оборудване на фирма НАДИН в гр. Нови Искър. В рубриката за екологични проекти е поместена информация за екологосъобразните решения, вндерени в Идеал Стандарт – Видима и ТЕЦ Варна, както и подробности за новата модерна инсталация за биологично третиране на отпадъците в София. Сред останалите интересни теми са „Зелени обществени поръчки”, „Енергия от отпадъчна дървесна биомаса”, „Рециклиране на пластмаси”, „Управление на излезли от употреба гуми”, „Управление на загубите на вода”, „BREEAM стандарта” и други.Стандарти за питейна вода

Технически статии

"Основният източник на стандартите за питейна вода са насоките на Световната здравна организация (СЗО), които се базират на най-добрите научни практики в областта. Препоръките на СЗО са широко използвани в цял свят, с изключение на някои части на Северна Америка, въпреки че нямат юридическа сила.

Прочетете цялата публикация
БАВ, инж. Иван Иванов: Водният сектор трябва да се управлява централизирано, а не от седем различни министерства

Интервю

Председателят на Българската асоциация по водите споделя мнението си за състоянието на водния сектор у нас и очертава перспективите пред неговото развитие.

Прочетете цялата публикация
Сероочистващи инсталации

Серният диоксид е един от най-сериозните и в същото време трудни за отстраняване замърсители на атмосферния въздух. Той е безцветен газ с остра миризма, който при попадане в атмосферата, под въздействието на слънчевата светлина встъпва в каталитическа или фотохимическа реакция с други замърсяващи вещества, вследствие на което се образуват SO3, сярна киселина и сулфати.

Прочетете цялата публикация
Управление на загубите на вода

Технически статии

Методи и средства за локализиране на течовете     Огромните загуби на вода във водопреносната мрежа са основен проблем за ВиК дружествата в страната. България е една от най-бедните на водни ресурси държави в Европа, а посочваните загуби на вода в момента средно за страната са около 70-75%.

Прочетете цялата публикация
Завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Проекти

Проектирането, изграждането, доставката и пускането в експлоатация на завода на Надин са извършени от немската компания Adelmann Recycling     Заводът за третиране и рециклиране на излязло от употреба електрическо и елeктронно оборудване се намира на територията на централната база на фирма НАДИН в гр. Нови Искър.

Прочетете цялата публикация
Аерация на купове за компостиране

Компостирането е аеробен процес на разлагане на оборски тор или други органични материали при температура в диапазона от 40 до 65 оС. При подходящи условия, естествено съдържащата се в тях популация микроорганизми нарастват и се размножават, което води до разлагане на органичните материали.

Прочетете цялата публикация
Управление на излезли от употреба гуми

Технически статии

Излезлите от употреба гуми се превръщат във все по-голям проблем за много развити държави. Причините са комплексни.

Прочетете цялата публикация
Рециклиране на пластмаси

Технически статии

Пластмасата е органичен полимерен материал, широко използван за производството на изделия с разнообразна форма. При производството им се използват различни процеси на обработка на пластмасата, сред които екструдиране, формоване, леене, струговане.

Прочетете цялата публикация
Нови разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Стандарти

В средата на месец август т. г.

Прочетете цялата публикация
Енергия от отпадъчна дървесна биомаса

Технически статии

Биомасата е биологичен материал, съставен от органични субстанции или живи организми, който може да бъде използван за производството на енергия. Тези материали обикновено се добиват от непреработена дървесина, растителни култури, селскостопански остатъци, хранителни, дървесни и индустриални отпадъци.

Прочетете цялата публикация
Анес-96, Донка Ангелова: Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

Фирмени статии

Управителят на Анес-96 говори за най-широко разпространените технологии за третиране на утайки и предлаганите от компанията методи за обезвреждане на опасни отпадъци.

Прочетете цялата публикация
Доброволни схеми за управление на околната среда

Стандартите от серията ISO 14000 са един от новите подходи към опазването и съхраняването на околната среда. Те осигуряват на фирмите ефективна система за управление на ресурсите и средства за управление на влиянието и рисковете от дадена дейност върху околната среда.

Прочетете цялата публикация
BREEAM – първият метод за устойчиво строителство

Стандарти

REEAM (BRЕ Environmental Assessment Method) е водещият и е най-широко използван метод за измерване на въздействието на сградите върху околната среда. В света има над 110 000 сертифицирани сгради и над половин милион регистрирани за сертифициране.

Прочетете цялата публикация
Екологични проекти в ТЕЦ Варна

ТЕЦ Варна е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Тя е разположена на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 км от град Варна.

Прочетете цялата публикация
Изграждат модерна инсталация за биологично третиране на отпадъците в София

Предстои да бъде направена първа копка на Завода за преработка на биологичните и зелени отпадъци край София в Хан Богров. Той е единственият проект за такъв модерен начин на третиране на отпадъците, който се реализира в България по европейската ОП Околна среда, съобщават за сп.

Прочетете цялата публикация
Екологични проекти в Идеал Стандарт - Видима

Проекти

Компанията Идеал Стандарт - Видима е водеща в производството на санитарна арматура и санитарна керамика, която има близо 3300 служители, базирани в нейните производствени и административни структури в гр. Севлиево.

Прочетете цялата публикация
Зелени обществени поръчки

Зелените обществени поръчки са подход, чрез който общинските власти включват екологични критерии във всички етапи на процеса на провеждане на обществената поръчка, като по този начин насърчават разпространението на екологични технологии и разработването на екологосъобразни продукти. Подобряване на ресурсната и енергийна ефективностЕвропейските обществени и административни служби изразходват годишно равностойността на 17% от БВП на ЕС за закупуване на стоки, преди всичко в сектори със сравнително високо въздействие върху околната среда.

Прочетете цялата публикация
Мониторинг на качеството и количеството подпочвени води в долини със земеделски зони и населени места

Технически статии

Обикновено под понятието водни ресурси се има предвид количеството вода, която се намира на повърхността на земята – реки, езера и язовири, като значението на подпочвените води често бива пренебрегвано. Подпочвените води обаче играят съществена роля в хидроложкия цикъл на водата.

Прочетете цялата публикация
АСЕКОБ, Николай Сиджимов: За 20 години АСЕКОБ се превърна в мярка за професионализъм и колегиалност

Интервю

Изпълнителният директор и член на УС на Асоциацията на еколозите от общините в България споделя впечатленията си от провелата се XXXVIII Асамблея на АСЕКОБ.

Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top