Публикуваха за обсъждане проект на преразгледания BREF документ за керамичната индустрия

08.09.2023, Бизнес /

  • Публикуваха за обсъждане проект на преразгледания BREF документ за керамичната индустрия

Бизнес

 

Европейскотo бюро за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (EIPPCB) публикува за обсъждане първи проект на преразгледания Справочен документ (BREF) за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ) за производството на керамика. Коментари по документа се приемат до 31 октомври 2023 г.

Обхват

BREF документът обхваща следните дейности, специфицирани в Приложение I на Директива 2010/75/ЕС:

  • 3.5. Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия с производствен капацитет над 75 тона дневно и/или с капацитет на пещта над 4 m3 и с плътност на подреждане за една пещ над 300 kg/m3.
  • 6.11. Самостоятелно третиране във външни инсталации на отпадъчни води, които не попадат в приложното поле на Директива 91/271/ЕИО и които се изпускат от инсталация, за която се прилага глава II.


Документът покрива също:

  • Пряко свързаните дейности като пулверизационно сушене и калциниране на суровинни материали
  • Съвместно изгаряне на отпадъци в пещите от керамичното производство и повторната употреба на остатъци и възстановяването на материали от отпадъци на място
  • Комбинираното третиране на отпадъчни води с различен произход, при условие, че основното количество замърсители произхожда от дейностите, обхванати в заключенията за НДНТ и че пречистването на отпадъчните води не попада в обхвата на Директива 91/271/ЕИО
  • Процеси на изгаряне на място, които са пряко свързани с дейностите, обхванати от заключенията за НДНТ, при условие че газообразните продукти от горенето влизат в директен контакт с обекти или материали (например при нагряване, сушене или друг вид обработка на обекти или материали).

 

Процедурата

Концепцията за НДНТ е динамична, поради което преразглеждането на BREF документите е непрекъснат процес. Могат например да се появят нови мерки и техники – науката и технологиите непрестанно се развиват и нови или нововъзникващи процеси успешно се внедряват в индустриалните сектори. За да се отразят тези промени и техните последствия за НДНТ, BREF документите се преразглеждат периодично и, ако е необходимо, се актуализират.

Първите две глави предоставят обща информация за керамичното производство и използваните в сектора индустриални процеси и техники. Трета глава предоставя данни и информация относно екологичните параметри на инсталации в сектора и в експлоатация при изготвянето на документа – емисии, потребление и естество на суровините, потребление на вода, употреба на енергия и генериране на отпадъци. В четвърта глава са описани по-подробно техниките за предотвратяване или, където това не е приложимо, за редуциране на въздействието върху околната среда на инсталации в този сектор, които са взети предвид при определянето на НДНТ. Информацията включва, където е приложимо, нива на екологични параметри (емисии и потребление), които могат да бъдат постигнати чрез тези техники, свързаните с тях мониторинг, разходи и сумарни ефекти върху компонентите на околната среда.

Проектът на преразгледания справочен документ може да намерите тук.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъциБизнес

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

Тези заключения за най-добри налични техники предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на инсталациите.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top