Проектът Switch4Food цели намаляване на потреблението на вода в хранително-вкусовата промишленост

06.01.2015, Брой 4/2014 / Технически статии / Води

 

B помощ на предприятията от хранителната индустрия е разработен проектът Switch4Food (Services for Water and InTegrated teCHniques for FOOD industry), финансиран от Европейската комисия по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP).

Проектът цели да идентифицира и анализира най-добрите практики и технологии за намаляване консумацията на вода и изхвърлянето на отпадни води, прилагани от малките и средните предприятия от бранша, и да насърчи технологичния трансфер между страните, участващи в инициативата.

На фокус са и решенията за повторно използване на отпадни води, както и възможностите за възстановяване и оползотворяване на енергия в производствата. Това ще се постигне чрез организирането на т. нар. еко-бизнес клубове за фирми от хранително-вкусовия сектор в 8 държави: България, Италия, Испания, Белгия, Германия, Израел, Турция и Гърция.

Switch4Food се координира от Мрежата за предприемачество на Европейската комисия - Enterprise Europe Network (EEN), в която участват над 600 местни партньорски организации от цяла Европа.

Предпоставки за инициирането на проекта
„Европейската хранително-вкусова индустрия трябва да се справя едновременно с високите стандарти за качество на водата, необходима за производството на хранителни продукти, и със стриктните регулации по отношение на отпадните води, налагани от ЕС и националните законодателства.

Това затруднява най-вече малките и средни предприятия в сектора, които се нуждаят от големи инвестиции и допълнителна подкрепа, за да осигурят количеството и най-вече качеството на консумираната в производството вода”, твърдят организаторите на Switch4Food.

„Сред основните предизвикателства при управлението на водите в сектор ХВП е съчетаването на стриктните стандарти за безопасност на храните, задаващи високи изисквания за качество на питейната вода; технологичните особености на производствата, свързани с разлики в качеството на водата за технологични и производствени нужди; както и предписанията на Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”, допълват организаторите.

› РекламаЦели
Проектът цели да подобри информираността на предприятията от сектора за възможностите по отношение намаляването на потреблението на вода и редуцирането на негативното влияние на производствените процеси върху околната среда.

По този начин в средносрочен план могат да бъдат постигнати устойчиво увеличаване на качеството на продукцията и стабилността на процесите в предприятията, намаляване на разходите им, свързани с потреблението на вода, и на зависимостта на предприятията от външни водоизточници.

Сред дългосрочните цели на Switch4Food са цялостно намаляване на консумацията на питейна вода в индустрията, редуциране на екологичния й отпечатък и негативните ефекти от изхвърлянето на отпадъци и отпадни води.

Switch4Food в България
За координатор на българския консорциум в рамките на Enterprise Europe Network е избрана фондация „Приложни изследвания и комуникации (ПИК)”, която специализира в областта на иновациите и технологичния трансфер. ”Българският консорциум обхваща 13 организации с регионални офиси в София, Враца, Русе, Добрич, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Сандански.

В рамките на проекта се предлагат услуги за управлението на водата и интегрирани решения за хранително-вкусовата индустрия в три основни направления: управление на водите; оползотворяване на отпадните води и възобновяема енергия”, се казва на страницата на фондацията.

Услугата цели да подпомогне фирмите от сектор ХВП да определят и разрешат проблемите си с управлението на околната среда, като същевременно запазят безопасността и качеството на хранителните продукти. В еко-бизнес клубовете могат да се включат всички фирми от хранително-вкусовия бранш, изследователски звена, специалисти по въпросите на опазване на околната среда и оптимизиране на ресурсите в производството и др.

„На периодични сбирки, домакинствани от Enterprise Europe Network – България, участниците ще могат да споделят опита си и технологичните си нужди, да научат за добрите практики и бизнес-модели, действащи в Европа, да получат съдействие при внедряването на сходни решения в собствените си фирми, да развият контактите си с колеги от бранша и в крайна сметка да създадат нови бизнес възможности”, информира още сайтът на фондацията.


› Реклама


Ползи за фирмите от ХВП сектора и за доставчиците на екологични услуги
Участието на фирмите от хранително-вкусовата промишленост в еко-бизнес клубове ще им помогне да оценят нивото на управление на водите в производството си и да се запознаят с успешни технологии от различните подсектори на хранително-вкусовата промишленост. „Те ще могат да обменят опит и практики с подобни компании от различни региони на Европа и да разберат как да намалят разходите си по опазване и управление на околната среда”, допълват от фондация „ПИК”.

Чрез присъединяване към еко-бизнес клубове в рамките на проекта фирмите доставчици на услуги и решения за управление на околната среда ще могат да преминат специализирано обучение за решения на екологични проблеми; да участват в тематични национални и международни семинари, планирани по проекта, и активно да комуникират с други екологични консултанти и фирми от бранша, се казва още на уебсайта на организацията.


 

Еко-бизнес клуб за фирмите от консервната промишленост в България
Организираният от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) и Enterprise Europe Network - България клуб цели да подпомогне фирми от бранша, които желаят да реализират техники и практики за пестене на вода и намаляване на разходите си за вода. Клубът е замислен като дългосрочно обединение на фирми от един подсектор на ХВП или от един регион на България.

„На фирмите, членуващи в клуба, ще се изгради детайлен профил, а служителите им ще преминат обучение по специално разработена електронна платформа за проследяване и сравняване на консумацията на вода и други ресурси в производството.

След това фирмените профили ще бъдат експертно оценени и ще бъдат изготвени доклади, анализиращи състоянието на фирмите, които ще предложат мерки за оптимизиране на разхода на вода. Фирмите ще решат сами кои от предложените решения да внедрят, като ще получат активно съдействие от организаторите в процеса по внедряване”, се казва на сайта на СППЗ.

Финалният етап на проекта включва интернационализиране и популяризиране на дейността и постиженията на фирмите чрез обвързване на еко-бизнес клубовете от участващите в Switch4Food държави и стимулиране на нови бизнес контакти чрез мрежата Enterprise Europe Network.

„Участниците ще получат безплатен достъп до бази данни с нови технологии от хранително-вкусовия сектор на 47-те държави, в които Enterprise Europe Network функционира, и безплатни консултации за свързване с партньори, съвместни проекти или решаване на технологични проблеми чрез EEN”, гласи още страницата на съюза.

„Тази инициатива е реализирана във Великобритания от Министерството на околната среда през 2007 г. под името The Federation House Commitment. Членове са както големи международни компании, така и малки фирми за замразени продукти, сосове и други хранителни стоки, като всяка от тях е посочила, че в резултат на дейностите в клуба е реализирала средно 30% икономии на водни ресурси”, допълват от СППЗ.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top