Приеха нова наредба за третиране на биоотпадъците

17.12.2013, Брой 4/2013 / Стандарти / Отпадъци

 

В средата на месец октомври т. г. Министерски съвет одобри Наредба за третиране на биоотпадъците. В документа са взети предвид изискванията на Рамковата директива за отпадъците, които са въведени в новия Закон за управление на отпадъците.

С Наредбата се определят основните критерии за третирането на биоотпадъците, включително видът и произходът на подходящите за биологично третиране биоотпадъци и други подходящи биоразградими отпадъци; условията, при които продуктът компост и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък по смисъла на допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО); изискванията към производството на компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от процеса на механично-биологично третиране (MБT); изискванията за качество на компост, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от MБT.

Наредбата също определя изискванията за етикетиране, употреба и пускане на пазара на получения компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от механично-биологичното третиране. В документа са вписани и условията, при които компостът и ферментационният продукт спират да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на пазара.

Включени са изисквания за вземане на проби за качество на материалите, получени при третиране на биоотпадъците, както и минимални изисквания за етикетиране и областите на употреба на крайните продукти от биологичното третиране на биоотпадъците.

ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс БиоФирмени статии

Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

Еко Макс Био ЕООД е сред водещите български фирми в областта на екоиновациите. Репутацията си дължи на цялостните си иновативни решения и продукти за пречистване на индустриални и битови отпадни води с помощта на модерните био- и нанотехнологии.

Oбщина Плевен, инж. Павлина Иванова: Изгражда се регионална система за управление на отпадъците в регион ПлевенИнтервю

Oбщина Плевен, инж. Павлина Иванова: Изгражда се регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен

Началникът отдел Екология в община Плевен разказва за реализацията на проекта за изграждане на системата за екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци, генерирани на територията на региона.

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците Интервю

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

Директорът Екология и управление на отпадъците в община Пловдив представя настоящите и планираните проекти в областта на третирането на отпадъците на територията на общината.

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродуктиТехнически статии

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродуктиEжегодно страните от ЕС образуват около 1,3 млрд. тона отпадъци, като 40 млн.

ПиМ Груп с участие в реализацията на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан БогровФирмени статии

ПиМ Груп с участие в реализацията на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров

Наскоро завърши изграждането на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров, която е част от Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на София. На площ от 7000 кв.

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталацииСтандарти

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, транспонира изискванията на Директива 2010/75/ЕО по отношение на горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW, в частност – на нормите за допустими емисии на вредни вещества. Етапите на привеждане на големите горивни инсталации у нас в съответствие с изискванията на нормативния документ са описани в поместения в глава трета Преходен национален план.

Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион ПерникТехнически статии

Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник

Cтартира проектът ""Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма ""Околна среда 2007-2013 г."".

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top