Приеха изменения в наредбата за оползотворяване на утайки от ПСОВ

12.09.2016, Брой 3/2016

 

Министерски съвет прие измененията в Наредбата за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. Обновената наредба предвижда използването на утайките от земеделските стопани, само след предварителното им третиране.

С проекта на Наредбата се запазват редът и начинът за издаване на разрешителни за дейности по оползотворяване на утайки чрез употребата им в земеделието от БАБХ, съгласно Закона за опазване на земеделските земи и РИОСВ, съгласно ЗУО.

Изменени са стойностите на максимално допустими концентрации (МДК) на тежки метали в почвата, които са съобразени с нивата, заложени в действащата европейска директива (86/278/ЕИО).

Наредбата не разрешава внасянето на утайки от ПСОВ в ливади и пасища, ако в тях ще пашуват животни в срок по-кратък от 45 дни от торенето, както и използването им в площи, върху които се отглеждат плодни храсти, зеленчукови култури и лозя. Забранено е и оползотворяването на утайки с по-висока концентрация на тежки метали от разрешеното.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top