Подземно депониране на опасни отпадъци

17.12.2013, Брой 4/2013 / Технически статии / Отпадъци

  • Подземно депониране на опасни отпадъци
  • Подземно депониране на опасни отпадъци
  • Подземно депониране на опасни отпадъци
  • Подземно депониране на опасни отпадъци
  • Подземно депониране на опасни отпадъци
  • Подземно депониране на опасни отпадъци
  • Подземно депониране на опасни отпадъци

Технически статии

 

Една немалка част от екологичните катастрофи се дължат на безотговорно и лекомислено боравене с високотоксични отпадъци. От друга страна, дори и при добро желание за опазване на околната среда от досег с токсични вещества често се оказва твърде трудно опасните субстанции да бъдат изолирани с помощта на наличните технологии.

Това налага да се търсят нови пътища за обезопасяване на подобни отпадъци. В това отношение много ценен се оказва немският опит за подземно депониране на токсични отпадъци. Подобно депо функционира безпроблемно вече 40 години.

Основно изискване при обезвреждането на токсични отпадъци е то да протича в специално предназначени за целта съоръжения. Необходимо е както осигуряване на надеждно депониране на отпадъците, така и пълно изолиране на подземните води. Опазването на подземните води от заразяване е едно от най-важните изисквания при изграждането на подобни депа.

Депата се разполагат в солни мини
В Европа високотоксичните отпадъци се депонират в подземни депа, които се намират в солни мини. Тази технология е приложена за първи път от немската фирма K+S през 1972 година с откриването на първото подземно депо. Фирмата експлоатира голяма част от подземните съоръжения, използвани за обезвреждане на токсични отпадъци в Европа.

За да получи едно подземно депо разрешение за експлоатация, е необходимо да се извърви дълъг път на съгласувания, експертизи и разрешителни. Предварително са разработени множество сценарии на всички възможни природни бедствия и технически аварии – наводнения, земетресения, експлозии и много други, целта на които е да се докаже безопасността на метода.

В подземните депа в Цилиц и Херфа-Нойроде до момента са депонирани около 3 милиона тона токсични вещества. Общият капацитет на съоръженията (депониране и обезвреждане) възлиза на над 900 000 т/год. Всички депа се намират в солните пластове и токсичните субстанции могат да останат там хиляди години.За да се предотврати всякакво външно влияние, съоръженията са оборудвани със съвременни системи за сигурност. До този момент няма регистрирани произшествия. Досега фирмата не е изпадала в конфликти с екоорганизации или с властите в Германия. Освен това работата на депата се регламентира и контролира от държавата. Без разрешението на компетентните органи е забранено да се депонира дори и минимално количество токсични отпадъци.

Отпадъците се депонират на дълбочина от 500 до 800 метра – това е по-дълбоко от нивото на подземните води. Благодарение на мощните скални пластове, които могат да устоят на тектонските изменения, отпадъците са напълно изолирани от околната среда.

Газонепропускливите солни и глинени пластове разделят надеждно депото от подземните води. Слой пясъчник, намиращ се над глините, осигурява допълнителна изолация. Освен естествените, съществуват и изкуствени бариери. Отпадъците се опаковат по специален начин.

Различните по вид отпадъци се поставят в отделни кухини, които са отделени една от друга със стени. В момента, в който едно поле бъде запълнено, то се запечатва с около 15 м насип. Системите за сигурност позволяват в същото време да се продължава добива на сол от съседните минни полета.

Данни за всяка група отпадъци с точните им свойства, количества, време и място на депониране се съхраняват в специален архив от проби. По този начин е възможно отпадъците отново да се използват като суровини.

Една част от отпадъците се оползотворява. При добива на сол се образуват кухини, разделени една от друга от стълбове. Тези стълбове носят лежащите отгоре земни пластове. В по-старите разработки здравината на тези стълбове не е достатъчна според съвременните изисквания. Стабилизирането се извършва чрез запълване на пространствата с отпадъци по специални технологии, разработени от фирмата.


 

Как се организира експортът на отпадъци
За депониране са подходящи например живак- арсен- и цианидсъдържащи отпадъци, както и строителни отпадъци и почви, замърсени с диоксини, тежки метали и др. Клиенти са предприятия от химическата, металообработващата, фармацевтичната, стъкларската, електротехническата промишленост. Също така оператори на инсталации за изгаряне на отпадъци, общини, както и фирми, занимаващи се със саниране на почви и обезвреждане на отпадъци.

Импорт-експортът на опасни отпадъци е възможен само между държави, подписали Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. За целта се провежда т. нар. процедура по нотификация. Необходимо е да се поиска разрешение от службите по опазване на околната среда в страната-износител.

Също така е необходимо и разрешение от страната, в която ще се обезвреждат отпадъците. Ако се осъществява транзит през други държави, следва да се поиска и тяхното разрешение. Транспортните фирми трябва да притежават разрешения за трансграничен превоз на опасни отпадъци. Транспортните средства трябва да се обозначат със специални отличителни знаци и да са оборудвани съгласно предписанията за транспорт на опасни материали.

Статията е реализирана
със съдействието на инж. Михаил Бъчваров


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Оползотворяване на пепелите от топлоелектроцентралитеТехнически статии

Оползотворяване на пепелите от топлоелектроцентралите

Pаботата на топлоелектроцентралите, използващи като гориво за производствата на топло- и електроенергия твърди горива като въглища, е свързана с отделянето на големи количества отпадъци под формата на сгур, пепелина и гипс. Тези отпадъци създават реална опасност за околната среда.

Пет общини изграждат регионална система за управление на отпадъците за регион ЛевскиПроекти

Пет общини изграждат регионална система за управление на отпадъците за регион Левски

На 25 ноември т. г.

Изграждане на депа за твърди битови отпадъциТехнически статии

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

Tвърдите битови отпадъци са разнообразни по произход, състав и количество. В най-общия си вид се изхвърлят и, съответно, депонират заедно с всички останали битови отпадъци.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top