Подземни системи за събиране на отпадъци

25.11.2019, Технически статии / Отпадъци

  • Подземни системи за събиране на отпадъци
  • Подземни системи за събиране на отпадъци
  • Подземни системи за събиране на отпадъци
  • Подземни системи за събиране на отпадъци

Технически статии

 

Използването на подземни системи за събиране на битовите отпадъци в градските райони се внедрява все по-често в последните 2 десетилетия, въпреки че подобни решения са се прилагали още през 70-те години.

Основната разлика между тези системи и конвенционалните е, че контейнерите за отпадъци се позиционират под земната повърхност в предварително оформени за целта пространства. По този начин те се превръщат в част от постоянната инфраструктурна мрежа, заменяйки отделните за всяко домакинство или сграда контейнери. Тези системи могат да донесат значителни ползи по отношение както на логистичната част от управлението на отпадъците, така и на опазването на околната среда. В по-старите градски части например конвенционалното събиране на отпадъци тип "от врата на врата" често е предизвикателство поради вариращите топографски фактори, климатичните условия, ограниченото пространство за контейнерите и сметоизвозващата техника, както и заради риска от трудови злополуки сред обслужващия персонал.

Подземните системи могат да функционират или като отделни събирателни пунктове, или могат да включват система за автоматично вакуумно събиране (AVAC), чрез която отпадъците пневматично се транспортират до централизирано съоръжение за последваща обработка. И двата вида системи могат да се използват за различни отпадъчни потоци (например смесени отпадъци, хартия и др.) посредством внедряване на допълнителни събирателни пунктове или входни шахти.

Видове системи

Подземните системи за събиране на отпадъци могат да бъдат разделени в две основни категории. Смята се, че първата категория системи следва по-традиционен подход, обхващащ замяната на контейнерите с подземни събирателни пунктове. Тези пунктове обикновено представляват вкопани шахти с дълбочина 2-3 м, като само входните им отвори са разположени на повърхността.

Контейнерите за отпадъци обикновено са с цилиндрична форма, а капацитетът им варира от 0,6 до 5 куб. м. Системата се състои от две части – външна обвивка и вътрешен чувал, в който в действителност се събират отпадъците. Събирането и транспортирането на отпадъците се осъществява чрез специализирани тежкотоварни камиони.

Описаният тип контейнери се използва за широка гама отпадъчни потоци – от рециклируема хартия до органични отпадъци и масла. Някои от предлаганите на пазара решения включват и електромеханични системи за повдигане на подземния контейнер за отпадъци до повърхността. В допълнение, контейнерите могат да са оборудвани и с хидравлични компактори за намаляване на обема на отпадъците.

Успехът на подземните контейнери се крие в по-големия им капацитет и постигнатата степен на опазване на околната среда в сравнение с традиционните надземни контейнери. По-специално те предлагат: по-голяма вместимост, водеща до по-ниска честота на курсовете за извозване; компактиране, увеличаващо капацитета им от 1,5 до 2,5 пъти; подобрен естетичен вид, позволяващ лесно интегриране в градска среда; постоянни температурни условия, забавящи развитието на бактерии и контролиращи отделянето на миризми особено през лятото; ограничени изисквания за поддръжка и по-добра защита от вандализъм.Използването на подземна тръбопроводна инфраструктура за транспортиране на твърдите битови отпадъци не е новост. AVAC техниката е стъпка отвъд самостоятелните подземни системи. Отпадъците се изхвърлят през отвори в специални подземни контейнери, след което на определени интервали се транспортират автоматично на база вакуумно засмукване през подземни тръби (500 мм в диаметър) до централна станция. Там отпадъците се сортират и товарят в големи контейнери, които се транспортират с камиони до съоръжения за третиране, рециклиране, изгаряне или депониране. Методът може да се определи като пневматична система от канали, в която твърдите отпадъци се събират и транспортират автоматично. Това означава, че се елиминира необходимостта от ръчно събиране на отпадъците от контейнерите чрез камиони и работници. Вместо това камиони се използват само от централното съоръжение натам. Системата обаче не е подходяща за големи предмети, опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо оборудване и течни отпадъци. Проблеми има и при манипулирането с отпадъчни картонени и стъклени фракции.

При този метод необходимите тръбопроводи или се разполагат на малка дълбочина в почвата, или следват трасетата на съществуващите или специално изградените за целта канали на комуналните дружества. Проектният експлоатационен живот на тръбопроводната инфраструктура се оценява на около 60 години. Тази система предлага висока гъвкавост по отношение на разполагането на контейнерите за отпадъци. Те могат да бъдат поставени на обществени места или дори в къщи и жилищни сгради.

Трябва да се отбележи, че при липсата на тръбопроводна инфраструктура могат да се използват мобилни вакуум агрегати (монтирани на камиони), които буквално засмукват отпадъците от подземните контейнери и ги транспортират за последваща обработка. Методът първоначално се използва за събиране на отпадъците от големи търговски обекти (търговски центрове, летища и др.), но напоследък все повече се прилага в градска среда, особено в исторически централни части или места с висока туристическа посещаемост, където традиционното сметосъбиране е затруднено поради ограничения в достъпа до пътната инфраструктура и планирането на дейностите по извозване.

Основна полза от използването на AVAC система е свеждането на оперативните разходи за манипулиране с отпадъците до минимум. Разбира се, необходими са по-големи първоначални инвестиции, но благодарение на по-икономичното функциониране на системата периодът на възвръщаемост е относително кратък. Изискват се по-малко курсове за сметосъбиране, фактор, влияещ положително на оперативните разходи, трафика в градовете и емисиите на парникови газове, отделяни от камионите. В допълнение, нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и хигиенните проблеми се поддържат на минимални нива, тъй като препълването на контейнерите се редуцира, а отделянето на миризми се контролира по-добре. Същевременно системата може да работи непрекъснато дори в условия на тежки метеорологични условия или външни фактори като провеждане на протести и др.


 

Подземни хранилища за опасни отпадъци

Обезвреждането на опасните отпадъци по екологосъобразен, устойчив и разходно ефективен начин е едно от основните предизвикателства на съвремието. Използването на подземно пространство за изграждане на хранилища за опасни отпадъци има редица преимущества пред конвенционалните наземни съоръжения. Те произтичат предимно от основните характеристики на подземното пространство, а именно естествената защита, която предлага както от вътрешни, така и от външни процеси и възможни заплахи, осигурявайки минимални въздействия върху биосферата. Наличен е богат опит в изграждането и експлоатацията на този вид съоръжения, особено в Европа, където понастоящем има няколко хранилища, използващи пространството на стари мини.

Въпреки че опасните отпадъчни потоци се генерират предимно от индустриални дейности, които в повечето случаи се осъществяват в зони, отдалечени от централните части на градовете, все още има проблеми с управлението на тези отпадъци в градските райони. Такъв проблем може да се появи например при предприемането на мащабни преустройствени дейности в зони, където в миналото е имало индустриални инсталации. В такива случаи могат да се разкрият значителни нива на замърсяване с опасни отпадъци.

Прилагането на подход за подземно обезвреждане на опасните отпадъци на мястото на генерирането им може да е подходящо решение за редица промишлени предприятия. Основният фактор, позволяващ внедряването на такава стратегия, е напредъкът в технологиите за подземно строителство, както и разработването на ефективни бариери, които да осигуряват възможност за преодоляване на проблеми и ограничения, свързани с неблагоприятни геотехнически или хидрогеоложки условия. Подземното обезвреждане на опасни отпадъци на мястото на генерирането им предлага: минимизирани транспортни разходи и свързаните с извозването на отпадъците рискове; ограничаване на потенциалните екологични проблеми само в една зона; прилагането на специализирани решения спрямо изискванията за конкретния вид отпадъци; елиминиране на нуждата от междинно временно съхранение на отпадъците; независимост от други съоръжения за обезвреждане на отпадъци.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtecФирмени статии

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtec

За първи път темата за чистотата на въздуха ще заеме централно място и компании, работещи в тази област, ще имат възможност да презентират своите продукти в направленията: отделяне на замърсители, разделяне на вредни газове, емисии от транспорт, индустриални въздухопочистващи системи, контролно-измервателна апаратура и др.

Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страниБизнес

Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страни

Събитието бе посетено също и от 520 италиански и чуждестранни журналисти, сред които по традиция бе и редактор от екипа на водещото издателство за специализирана техническа периодика TLL Media

Сметосъбираща и сметоизвозваща техникаТехнически статии

Сметосъбираща и сметоизвозваща техника

Сметосъбиращата техника е обичайна гледка по улиците в урбанизираните териотрии. От материала може да научите интересни подробности за конструкционните характеристики на различните видове камиони за събиране и извозване на битови отпадъци.

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?Фирмени статии

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?Фирмени статии

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?

Производство на гориво от отпадъци (RDF)Технически статии

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

От статията може да научите кои са технологиите за получаване на RDF от смесено събрани твърди битови отпадъци и как предварителното третиране влияе върху най-важните характеристики на горивото.

Рециклиране на битови отпадъци - ПE фолио: сега и в Южна Африка!Фирмени статии

Рециклиране на битови отпадъци - ПE фолио: сега и в Южна Африка!

Произведена и доставена от HERBOLD MECKESHEIM, линията може да преработи годишно до 8000 тона фолио, използвани «биг-бегс» и подобни отпадъци.

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top