ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

24.09.2020, / Фирмени статии /

  • ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма

 

В рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД успя ефективно чрез изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 с наименование "Повишаване на ресурсната ефективност в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на хибридна технология за ефективно използване на ресурсите с цел подобряване на производствените процеси и повишаване на конкурентоспособността на дружеството" да повиши конкурентоспособността си посредством въведените иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност чрез намаляване на количеството използвани суровини и по-ефективно управление на отпадъците.

 

Това е постигнато с внедряването в производството на придобитите по проекта дълготрайни материални активи, свързани с предотвратяване на генерирането на отпадъци при производството, включващи три броя големи машина за леене под налягане и два броя малки машини за леене под налягане, заедно образуващи нова за националния пазар производствена линия, представляваща иновативно технологично решение за производство на алуминиеви детайли чрез използването на хибридна технология за производство.

 

При леенето на алуминиеви детайли голяма част от изработваните от машините детайли са с висок процент на несъвършенства като шупли в материала, наречени "студени връзки". Тези дефекти не подлежат на възстановяване, поради което отлетият детайл се претопява. Претопяване може да бъде извършвано ограничен брой пъти, приблизително 5 пъти. След това алуминият губи своите качества и става негоден за отливане. Той се отделя във вид на шлака. Освен това около 1,5% от вложения метал се изпарява по време на процеса на леене. При повторно претопяване на алуминия "мустаците" на детайлите и леяците (системите, отвеждащи метала до пресформата) както и бракуваната продукция от неправилна обработка и шупли в детайла и количеството генерирана шлака, включително изпаренията, са с около 30% повече от тези при първичното претопяване на алуминия.

 

С реализирането на настоящия проект и съответно внедряването на хибридните технологии за лееене се постигна минимизиране на процента на несъвършенствата като шупли в материала, като наред с това количеството "мустаци" на детайлите и леяците се намали значително, а в някои от детайлите се премахна изцяло поради по-плътното и прецизно прилепване на матриците. В допълнение на това успяха значително да се намалят и загубите при изпарение от повторно претопяване на алуминий. Производствената иновация, внедрена по време на изпълнението на проекта, е съвкупност от редица показатели, които осъществяват подобряване на технологичните методи за производство на алуминиеви детайли чрез използването на патентована хибридна технология.

 

В сравнение с алтернативните технологични решения за производство предлаганата нова за българския пазар технология притежава специфични показатели, по които се наблюдава конкурентоспособност и превъзходство спрямо сходните производства. Закупеното и инсталирано оборудване, характеризиращо се с висока производителност и ниска консумация на енергия при обработката на единица суровина, води до по-голяма производителност и реализация на серийно производство, намаляване на използваната суровина при производство на единица продукция и намаляване на генерирания отпадък при производство. Внедреният комплекс от машини за леене под налягане притежава мощен производствен капацитет, като създава предпоставки за разширяване на стопанския обект на организацията, нарастване на производствените възможности и подобряване на работния цикъл при оптимизрано използване на ресурсите и намалени отпадъци от производствения процес.

 

Обработката на суровините и материалите при леенето на алуминий чрез нововнедреното по проекта оборудване се характеризира с изключителна точност и гладкост на повърхността на детайлите при максимално оползотворяване на изходната суровина, като точността и многофункционалността на оборудването позволява и внедряването на рециклирани суровини. Новото оборудване гарантира поддържане на качество на продуктите и услугите, отговарящо на европейските изисквания, като създава възможности за контрол на изпълнението и своевременно коригиране на възникнали грешки по време на производството. По-високото качество при обработка и новите характеристики на произвежданите детайли осигуряват възможност за по-качествена и прецизна обработка при отливане, включително и на рециклирани вече суровини. Функционалностите и прецизността на механичната обработка чрез новото оборудване предостави на дружеството възможността да внедри в производствените процеси и използването на рециклирани суровини, като повторното използване на суровини в производството пък от своя страна дорпинесе за намаляване на генериране на отпадъци при производство.

 

--------------------------------------------------------------

 

"Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 с наименование "Повишаване на ресурсната ефективност в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на хибридна технология за ефективно използване на ресурсите с цел подобряване на производствените процеси и повишаване на конкурентоспособността на дружеството", изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган по програмата."

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в БългарияФирмени статии

Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в България

Използването на барометъра ще подпомогне бързото ориентиране на ръководителите на предприятията и организациите по отношение на това как се справят и къде са позиционирани по отношение на зелената дигитализация. Целта е да се повиши нивото им на информираност и да бъдат насърчени да изготвят последващ детайлен анализ на всички свои бизнес дейности, за да планират подобрения.

Ecomondo 2023 с +15% посещаемост: екологичният преход стартираФирмени статии

Ecomondo 2023 с +15% посещаемост: екологичният преход стартира

На площ от 150 000 кв. м в продължение на четири интензивни дни на бизнес срещи бяха разположени щандовете на над 1500 изложители – с 10% повече спрямо миналата година. Дигиталното участие също нарасна чрез B2B приложението GreentechInsights, което регистрира 600 хиляди разглеждания на изложителски профили.

Компактните инвертори на Mitsubishi Electric: най-високият стандарт за надеждност и ефективностФирмени статии

Компактните инвертори на Mitsubishi Electric: най-високият стандарт за надеждност и ефективност

Освен с характерния за портфолиото честотни инвертори на Mitsubishi Electric компактен дизайн новите стандартни регулатори от гамата FR-D 700 се открояват с опростена и безопасна работа, усъвършенствани работни характеристики и широки функционални възможности. 

Дългогодишен експертен опит в реализацията на мащабни проекти във водния секторФирмени статии

Дългогодишен експертен опит в реализацията на мащабни проекти във водния сектор

Поемайки предизвикателствата на нови проекти, компанията се стреми да следва световните норми в опазването на околната среда, както и тенденциите за енергийна ефективност и екологична целесъобразност на работа.

Ехнатон е надеждният доставчик на широка гама услуги и продукти за водния секторФирмени статии

Ехнатон е надеждният доставчик на широка гама услуги и продукти за водния сектор

Ехнатон помага на клиентите си да намалят водния си отпечатък чрез оптимизиране на процесите и мониторинг, което същевременно води до генериране на значителни икономии на енергия и понижена консумация на химикали.

Ехнатон с успешен инженерингов проект за автоматизация на локални пречиствателни станции в ПакистанФирмени статии

Ехнатон с успешен инженерингов проект за автоматизация на локални пречиствателни станции в Пакистан

В сътрудничество с фирма Електроинвент Ехнатон разработва и въвежда в експлоатация PLC и HMI софтуер за управление на над 120 локални пречиствателни станции за питейна вода в районите на Хавалпур, Бахавалпур, Бхавалнагар, Рахим Яар Кан и Лодран – Пакистан.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top