ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

24.09.2020, / Фирмени статии /

  • ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма

 

В рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД успя ефективно чрез изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 с наименование "Повишаване на ресурсната ефективност в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на хибридна технология за ефективно използване на ресурсите с цел подобряване на производствените процеси и повишаване на конкурентоспособността на дружеството" да повиши конкурентоспособността си посредством въведените иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност чрез намаляване на количеството използвани суровини и по-ефективно управление на отпадъците.

 

Това е постигнато с внедряването в производството на придобитите по проекта дълготрайни материални активи, свързани с предотвратяване на генерирането на отпадъци при производството, включващи три броя големи машина за леене под налягане и два броя малки машини за леене под налягане, заедно образуващи нова за националния пазар производствена линия, представляваща иновативно технологично решение за производство на алуминиеви детайли чрез използването на хибридна технология за производство.

 

При леенето на алуминиеви детайли голяма част от изработваните от машините детайли са с висок процент на несъвършенства като шупли в материала, наречени "студени връзки". Тези дефекти не подлежат на възстановяване, поради което отлетият детайл се претопява. Претопяване може да бъде извършвано ограничен брой пъти, приблизително 5 пъти. След това алуминият губи своите качества и става негоден за отливане. Той се отделя във вид на шлака. Освен това около 1,5% от вложения метал се изпарява по време на процеса на леене. При повторно претопяване на алуминия "мустаците" на детайлите и леяците (системите, отвеждащи метала до пресформата) както и бракуваната продукция от неправилна обработка и шупли в детайла и количеството генерирана шлака, включително изпаренията, са с около 30% повече от тези при първичното претопяване на алуминия.

 

С реализирането на настоящия проект и съответно внедряването на хибридните технологии за лееене се постигна минимизиране на процента на несъвършенствата като шупли в материала, като наред с това количеството "мустаци" на детайлите и леяците се намали значително, а в някои от детайлите се премахна изцяло поради по-плътното и прецизно прилепване на матриците. В допълнение на това успяха значително да се намалят и загубите при изпарение от повторно претопяване на алуминий. Производствената иновация, внедрена по време на изпълнението на проекта, е съвкупност от редица показатели, които осъществяват подобряване на технологичните методи за производство на алуминиеви детайли чрез използването на патентована хибридна технология.

 

В сравнение с алтернативните технологични решения за производство предлаганата нова за българския пазар технология притежава специфични показатели, по които се наблюдава конкурентоспособност и превъзходство спрямо сходните производства. Закупеното и инсталирано оборудване, характеризиращо се с висока производителност и ниска консумация на енергия при обработката на единица суровина, води до по-голяма производителност и реализация на серийно производство, намаляване на използваната суровина при производство на единица продукция и намаляване на генерирания отпадък при производство. Внедреният комплекс от машини за леене под налягане притежава мощен производствен капацитет, като създава предпоставки за разширяване на стопанския обект на организацията, нарастване на производствените възможности и подобряване на работния цикъл при оптимизрано използване на ресурсите и намалени отпадъци от производствения процес.

 

Обработката на суровините и материалите при леенето на алуминий чрез нововнедреното по проекта оборудване се характеризира с изключителна точност и гладкост на повърхността на детайлите при максимално оползотворяване на изходната суровина, като точността и многофункционалността на оборудването позволява и внедряването на рециклирани суровини. Новото оборудване гарантира поддържане на качество на продуктите и услугите, отговарящо на европейските изисквания, като създава възможности за контрол на изпълнението и своевременно коригиране на възникнали грешки по време на производството. По-високото качество при обработка и новите характеристики на произвежданите детайли осигуряват възможност за по-качествена и прецизна обработка при отливане, включително и на рециклирани вече суровини. Функционалностите и прецизността на механичната обработка чрез новото оборудване предостави на дружеството възможността да внедри в производствените процеси и използването на рециклирани суровини, като повторното използване на суровини в производството пък от своя страна дорпинесе за намаляване на генериране на отпадъци при производство.

 

--------------------------------------------------------------

 

"Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 с наименование "Повишаване на ресурсната ефективност в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на хибридна технология за ефективно използване на ресурсите с цел подобряване на производствените процеси и повишаване на конкурентоспособността на дружеството", изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган по програмата."

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в РиминиФирмени статии

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в Римини

За шеста поредна година Експо Бизнес Партнерс, в ролята си на официален представител на Italian Exhibition Group за България, организира делегация от 10 български фирми, заинтересовани от въвеждането на машини и технологии, свързани с кръговата икономика.

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³ Фирмени статии

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³

За да изпълни проекта, освен на инженеринговия си опит и компетенция, Ехнатон разчита на партньорството си с водещи световни производители на апаратура и технологии. Основното оборудване, вложено в проекта и обезпечило високото ниво на изпълнение, е производство на един от лидерите в индустриалната автоматизация – Schneider Electric.

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни водиФирмени статии

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни води

Модулно структурираната серия CM може да покаже своите предимства в пълна степен и при големи спирателни клапани, а благодарение на променливата си скорост на действие, ефективно да предотврати хидравлични удари. Допълнителната възможност за включване на функцията Fail-Safe при отпадане на ел. захранването осигурява максимална безопасност, включително и за UV дезинфекционни системи.

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновацииФирмени статии

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

Внедряването на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат е налице значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на вредата върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider ElectricФирмени статии

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider Electric

Доказателство за успешната инженерингова дейност на фирмата в проекти за автоматизация на пречиствателни станции са ключовите реализации в множество ПСОВ в България, сред които: Пазарджик, Стара Загора, Димитровград, Кубратово, Мездра, Свищов, Павликени, Равда, Ямбол, Стамболийски, Момчилград, Елхово и др.

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИКФирмени статии

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

Това е постигнато с внедрената в производството иновативна система за автоматизирано пълнене и вадене на ядра от пенолатекс, включваща два робота за пълнене на форми, всеки от които в комплект с раздвижени форми за производство на ядра за матраци и за възглавници, и съоръжение за автоматично изваждане на ядрата.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top