Пет общини изграждат регионална система за управление на отпадъците за регион Левски

17.12.2013, Брой 4/2013 / Проекти /

  • Пет общини изграждат регионална система за управление на отпадъците за регион Левски

Проекти

 

На 25 ноември т. г. стартира проект ""Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"" по Оперативна програма ""Околна среда 2007-2013 г."", Приоритетна ос 2: ""Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци"". Символичната първа копка бе направена на площадката край село Санадиново.

Бенефициент е община Никопол в партньорство с общините Свищов, Павликени, Левски, Белене и ""Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"". Изпълнител на проекта е ДЗЗД Калипсо. Финансирането на РСУО е от Оперативна програма ""Околна среда 2007 - 2013 г."" (ОПОС) и е на обща стойност 43,1 млн. лв.

Новото депо ще обслужва район с над 100 хиляди жители. За водеща по проекта е избрана община Никопол. ""Изграждането на съвременната система за битови отпадъци ще има положително въздействие върху околната среда и ще доведе до подобряване качеството на живот на населението.

Чрез системата за управление на отпадъците ще се оптимизира събирането и транспортирането на битовите отпадъци, което ще доведе до екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на биогаза"", заяви по време на церемонията Емил Бебенов, кмет на Никопол.

""В РСУО е включено изграждането и на комбинирана инсталация за сепариране, на съоръжения за компостиране, на пречиствателна станция за отпадъчни води, изграждане на претоварна станция в Павликени, както и изграждане на довеждаща инфраструктура"", допълни Спиридон Александров от Управляващия орган на ОПОС.

Регионалната система за управление на отпадъците за регион Левски е част от 24 системи за управление на отпадъците, които се изграждат на територията на нашата страна със средства от Оперативна програма ""Околна среда 2007 - 2013 г."" В процес на изпълнение са 19 договора за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците на обща стойност близо 726 млн. лв., които ще обслужват над 4 млн. души.

ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Комплексни решения за биогаз от Белфри ООД

В съвременните пречиствателни станции анаеробното третиране на утайката, получена при пречистване на отпадъчните води, генерира биогаз с високо съдържание на метан. Утилизацията на този биогаз в бойлери и когенератори на територията на ПСОВ дава възможност станцията сама да покрива частично или напълно технологичните си нужди от топлоенергия, като в същото време реализира и приходи от продажбата на произведената електрическа енергия.

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.

CCS: Апаратура MRU за измерване на биогаз и сметищни газовеФирмени статии

CCS: Апаратура MRU за измерване на биогаз и сметищни газове

Фирма MRU GmbH е производител на апаратура за измерване на димни газове, биогаз, сметищни газове, както и на спомагателна апаратура - диференциални манометри, газдетектори и т.н.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top