община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

15.11.2018, брой 8/2018 / Интервю / Отпадъци

  • община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

Интервю

 

инж. Иван Тотев, кмет на община Пловдив, пред сп. Екология & Инфраструктура

Кои общински проекти допринесоха за отличието ви от Екообщина 2018?

Община Пловдив беше определена за лауреат в конкурса Екообщина в категорията "Устойчиво управление на отпадъците", като бяха оценени осъществените проекти в тази сфера през последните години, както и тези, по които е предвидено да се работи. Като резултат от целенасочените и непрекъснати действия от страна на общинската администрация на територията на общината бяха реализирани няколко проекта, свързани с разделното събиране на отпадъците. Въведени бяха индивидуални решения за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло от по-големите генератори в определени градски зони. В един квартал на общината пилотно стартирахме система за събиране на отпадъци от опаковки в жълти чували "от врата на врата". Въведохме и разделно събиране на растителни отпадъци в кафяви контейнери от домакинствата в два от кварталите на Пловдив, в които преобладават къщи с дворове. В допълнение, осъществяваме и разделно събиране на хранителни отпадъци от кухни, ресторанти и заведения за обществено хранене.


› РекламаВъв връзка с реализиране на програмата за намаляване образуването на отпадъци чрез предотвратяване – домашно компостиране, са предоставени около 170 броя компостери на желаещите домакинства. Обособихме площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в шестте района на общината, като тази в базата на общинското предприятие "Чистота" работи всеки ден. В централната градска част бяха монтирани първите 8 броя подземни контейнери за битови отпадъци. Те заменят традиционните контейнери и чрез тях се осигурява цивилизовано решение за изхвърляне на отпадъците в самото сърце на града. Освен това ежегодно за гражданите се организират мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци.

Предвид тазгодишния успех, ще участвате ли в конкурса отново?

Конкурсът Екообщина е своеобразно предизвикателство за местната власт в различните категории. Община Пловдив спечели приза в категорията за устойчиво управление на отпадъците, но ние работим усилено във всички направления, за да опазим чиста и здравословна средата, в която живеем, и имаме какво да покажем и в другите категории на конкурса.Кои са акцентите в екологичната политика на общината?

Политиката на община Пловдив по управление на околната среда е насочена към осигуряване на здравословна среда за живот. Реализират се редица дейности, които целят опазването и поддържане качеството на елементите на околната среда, стимулира се активното гражданско участие в решаването на всеки един проблем за превръщането на Пловдив в безопасен, красив, комфортен и приветлив град с подчертана европейска визия.

Приоритетно при реализирането на нашата управленска политика е подобряване качеството и дела на зелените площи, подобряване качеството на атмосферния въздух, поддържане на подземните и повърхностни води в добро екологично състояние. Все по-сериозно работим в посока намаляване ошумяването в околната среда, опазването и възстановяването на биоразнообразието и уникалните ни защитени територии. Богат е опитът ни в управлението на отпадъците – разделното им събиране и екологосъобразно третиране.


 

По какви други проекти в насока опазване на околната среда работите?

От 2013 г. община Пловдив работи по изграждането на площадка за компостиране на растителните отпадъци от дейността по поддържане на паркове и градини. Разработен е проект за "Център за управление на отпадъците", включващ площадка за разделно събиране на битови отпадъци с обособена зона за подготовка за повторна употреба и площадка за компостиране. В процес на изпълнение е Проект BG16M1OP002-2.005-0007-C01 "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС), на обща стойност 9 023 913,84 лв.

Друг важен проект е създаването на информационен портал за мониторинг на околната среда, който позволява в реално време да се проследяват параметрите, определящи качеството на атмосферния въздух, водите и нивото на шума.

Разработихме и "Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018-2023 г." по ОПОС 2014-2020 г., като общината е допустим бенефициент по процедура "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух", за намаляване замърсяването на въздуха от битовото отопление.

През 2017 г. е одобрена "Актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив" и План за действие към нея, одобрен през 2018 г., като се търси финансиране на реализиране на мерките, заложени в него.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни водиИнтервю

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

В интервюто кметът Димитър Димитров разкрива подробности около наградения в ЕКООБЩИНА 2018 "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на Етрополе", допринасящ за постигане на съответствие с европейските екологични изисквания.

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни водиИнтервю

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Кметът на Добрич представя настоящи проекти на общината в областта на енергийната ефективност и подобряването на водоснабдяването и споделя впечатленията си от конкурса ЕКООБЩИНА.

Инсталации за сортиране на отпадъциТехнически статии

Инсталации за сортиране на отпадъци

Статията представя най-разпространените технологии за сортиране на битови отпадъци, предимствата и недостатъците на ръчните и автоматизираните процеси и прилаганите подходи в сортиращите инсталации.

Шредери – технологични новостиТехнически статии

Шредери – технологични новости

Повишаването на нивото на оползотворяване на отпадъците е сред главните движещи сили за осъществяване на прехода към кръгова икономика. Това е един от факторите, обуславящ разработването на новите и по-ефективни машини за рециклиране.

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленостТехнически статии

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Всяка година от целулозно-хартиеното производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои са най-подходящите методи за оползотворяването и обезвреждането им, четете в статията.

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВИнтервю

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Кметът представя приоритетите в екологичната политика на Павликени и разказва за добри практики от Франция в областта на управлението на води, с които експерти от общината са се запознали в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА.

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритетИнтервю

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top