Нови изисквания относно ограничаването на употребата на опасни вещества в ЕЕО

16.09.2015, Брой 2/2015 / Стандарти /

 

Eвропейската комисия публикува изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на ограничените вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).
С директивата от 8 юни 2011 г. бяха установени правила за

ограничаването на употребата на опасни вещества в ЕЕО
с цел опазването на здравето на околната среда и човека, както и екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното ЕЕО. В частност директивата забранява употребата на олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили (PBB) и полибромирани дифенилови етери (PBDE) в електрическото и електронното оборудване на пазара в ЕС.

Всички ограничени вещества са посочени в приложение II, което бе преразгледано с оглед рисковете за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от употребата на хексабромоциклододекан (HBCDD), бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат (DBP) и диизобутилфталат (DIBP). След консултация със заинтересовани страни, включително икономически оператори, собственици на заводи за рециклиране и за третиране, екологични организации и сдружения на служители и потребители, Комисията отчита, че употребата на DEHP, BBP, DBP и DIBP в EEO може да окажеотрицателно въздействие върху рециклирането и върху здравето на човека и околната среда
по време на операции, свързани с управлението на отпадъчни ЕЕО.
Тъй като за DEHP, BBP, DBP и DIBP съществуват заместители с по-малко отрицателни въздействия, изменението на приложение II към директивата се въвежда с цел да ограничи използването на DIBP в EEO и съдържанието на DEHP, BBP и DBP във всички EEO без играчките, което вече се регулира от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Съгласно вписване 51 от приложение XVII към Регламент играчките със съдържание на DEHP, BBP и DBP в концентрация над 0,1 % от теглото на пластифицирания материал, изчислена за трите фталата кумулативно, не се допускат до пазара на ЕС.

Ограничените вещества, посочени в директивата, както и максимално допустимите стойности на тегловната концентрация в еднородните материали, са: за олово, живак, шествалентен хром, полибромирани бифенили, полибромирани дифенилови етери (PBDE), диизобутилфталат (DIBP), бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат (DBP) – 0,1%; за кадмий: 0,01%.

Възможните социално-икономически последствия от изменението на директивата ще бъдат ограничени с достатъчно дълъг преходен период, който ще вземе предвид и по-дългите иновационни цикли за медицинските изделия и приборите за контрол и управление. Затова ограничението за употребата на DEHP, BBP, DBP и DIBP по отношение на


 

медицинските изделия и приборите за контрол и управление
(включително промишлените прибори за контрол и управление) влиза в сила от 22 юли 2021 г. Преходният период ще позволи на икономическите оператори да подадат заявления за освобождаване от ограничения за определени вещества, като в директивата се посочва, че такива освобождавания могат да обхващат целия жизнен цикъл на ЕЕО, включително производствената фаза.

Законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки на ЕС относно директивата ще бъдат въведени не по-късно от 31 декември 2016 г. и ще влязат в сила от 22 юли 2019 г. за всички други ЕЕО. Ограничаването на DEHP, BBP, DBP и DIBP се прилага единствено по отношение на кабелите или резервните части за ремонт, повторна употреба, модернизация на функционалните характеристики или повишаване на капацитета на

ЕЕО, пуснати на пазара след 22 юли 2019 г.
и на медицинските изделия, включително ин витро диагностичните медицински изделия, и приборите за контрол и управление, вкл. промишлените прибори, пуснати на пазара след 22 юли 2021 г. Детските играчки няма да се регулират от директивата.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудванеТехнически статии

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още функциониращите устройства, поправка на повредените, извличане на електронните компоненти, рециклиране и обезвреждане.

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна ЗагоркаПроекти

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.

АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на водиФирмени статии

АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на води

Фирма АСМ2 ЕООД е основана през 1997 г. и предлага доставка, инсталиране и сервизно обслужване на аналитична и измервателна апаратура, доставка на лабораторни консумативи и аксесоари, както и обучение на клиенти в теоретичен и практически аспект, разработване, валидиране и внедряване на конкретни методи за анализ и др.

Завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудванеПроекти

Завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Проектирането, изграждането, доставката и пускането в експлоатация на завода на Надин са извършени от немската компания Adelmann Recycling     Заводът за третиране и рециклиране на излязло от употреба електрическо и елeктронно оборудване се намира на територията на централната база на фирма НАДИН в гр. Нови Искър.

Нови разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудванеСтандарти

Нови разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

В средата на месец август т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top