Нови изисквания към разделното събиране на отпадъци и тяхното предаване

01.08.2013, Брой 2/2013 / Стандарти / Отпадъци

 

О т 1 януари т. г. всички административни, стопански и производствени сгради, както и ползвателите на търговски обекти в населените места с над 5000 жители и курортни комплекси са длъжни да събират разделно отпадъците си и да ги предават на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци.

На разделно събиране и предаване подлежат отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали, упоменати в ал. 2 на чл. 33 от ЗУО обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г. Предаването може да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци.

За изпълнение на това задължение всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради имат възможност да сключат договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, посочени в чл. 35 от ЗУО, както и организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

„Въвеждането на това изискване в никакъв случай не означава да се променя цялостно организацията на дейността на търговските обекти, като се закупуват или поставят специални съдове за сметка на търговеца или се влагат други допълнителни инвестиции. Сключването на договор също не е задължително.

На първо място, трябва да бъдат изяснени редът и условията за организиране на системите за разделно събиране на същите потоци отпадъци от домакинствата, които следва да бъдат разписани в съответната наредба на общинския съвет.

 В този смисъл, преди да бъдат предприети действия от страна на ползвателите на търговски обекти и административни, стопански и производствени сгради е необходимо те да знаят какъв е редът и начинът на организиране  и функциониране на системата за разделно събиране на територията на общината.

Съществува възможността разделно събраните отпадъци от посочените видове обекти да се изхвърлят, използвайки съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в случай че това е разписано в общинската наредба, без това да води до допълнителни задължения за сключване на отделни договори от страна на обектите”, заявяват от МОСВ.

„В случай че става дума за по-големи обекти, които генерират голямо количество отпадъци, е удобно сключването на договор със специализирана фирма, притежаваща съответния разрешителен документ за дейности с отпадъци.

В най-честия и най-удобен случай това би могло да бъде организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която има изградена инфраструктура и работи в района на обекта”, допълват от Министерството.Допускани изключения
Изключение се прави за населените места, в които все още не е въведена система за разделно събиране на отпадъци от домакинствата.

В този случай търговските обекти и административните сгради не са задължени да събират разделно отпадъците, които генерират до момента, в който общината не сключи договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или не изгради собствена система за разделно събиране на отпадъци.

Задължения на търговските обекти във връзка с масово разпрос-транените отпадъци
За търговските обекти остава задължението за обратно приемане на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми.

""Важно е да се знае, че за тези дейности по обратно приемане не се изисква издаване на разрешение. Разрешение не е необходимо и при предварително обработване на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти.

В случай че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата както и всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти"", допълват от МОСВ.


 

Санкции при неспазване на новите изисквания
За неспазване на изискването за разделно събиране на отпадъците са въведени санкции от 3000 до 10 000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице. Тази глоба се заплаща в случай, че не се събират разделно отпадъците или не са предадени на лица, които имат разрешение за дейност с отпадъци.

Нарушенията се констатират при проверка от инспектори от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) към Министерството на околната среда и водите, а санкциите се налагат в зависимост от степента на нарушенията и количествата на отпадъците, за които е констатирано, че не се събират разделно или предават по съответния ред.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудванеТехнически статии

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още функциониращите устройства, поправка на повредените, извличане на електронните компоненти, рециклиране и обезвреждане.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Екопак България откри първата у нас инсталация за сортиране на стъкло по цвятБизнес

Екопак България откри първата у нас инсталация за сортиране на стъкло по цвят

Hа 17 ноември т. г.

Рециклиране на портативни батерииТехнически статии

Рециклиране на портативни батерии

Цифровизацията на технологиите прави батериите неразделна част от нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които не оказват вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда при употреба или съхранение в домакинствата, но стават потенциално опасни в момента, когато попаднат в общия поток битови отпадъци.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top