Нови екологични норми за химическата индустрия в ЕС

30.07.2021, Бизнес / Въздух, Почви

  • Нови екологични норми за химическата индустрия в ЕС
  • Нови екологични норми за химическата индустрия в ЕС

Бизнес

 

Между 15 юни и 2 юли работна група, включваща представители на страните членки на Европейския съюз (ЕС), индустриални асоциации, неправителствени организации и служби на Европейската комисия (ЕК), обсъди предложение за по-строги ограничения по отношение на отделяните от химическата промишленост емисии в атмосферния въздух. Групата проведе дебат и стигна до заключения относно Референтния документ за определяне на най-добрите налични техники (РД за НДНТ) за управление на отпадъчни газове и системи за третиране в химическия сектор.

Водена от Европейското бюро за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (EIPPCB) към Съвместния изследователски център на ЕК, групата постига съгласие за предложения за нови емисионни стандарти за 29 замърсителя от ключово значение за химическия сектор. Държавите членки ще трябва да одобрят тези предложения преди официалното им приемане от страна на ЕК в рамките на следващите няколко месеца.

След публикуването му, документът ще се превърне в новата референция за химическата индустрия по отношение на опазването на околната среда. Националните компетентни органи по опазване на околната среда ще разполагат с 4-годишен срок, за да актуализират разрешителните на засегнатите от промените действащи химични инсталации, които ще трябва да бъдат приведени в съответствие с новите норми.

Това означава, че около 5000 химични инсталации на територията на Европа ще трябва да преразгледат и адаптират процесите си и експлоатационните си условия. С този пакет от мерки ЕК ще направи поредната крачка към реализирането на амбициозната цел за нулево замърсяване.

Освен нови норми за емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), предложението въвежда и нов подход, подкрепен от управленска система за предотвратяване, редуциране и количествено определяне на дифузните емисии (например течове от оборудване). Това се счита за съществен напредък, тъй като понякога дифузните емисии съставляват до 90% от общите емисии, генерирани от химическите заводи.Предложението задава и специфични емисионни норми за производството на полимери като поливинил хлорид и полиетилен. В допълнение се подислва мярката за мониторинг и програмите за наблюдение и проследяване на тенденциите и развитието на очакваните спадове в емисиите. Всички тези предложения са с фокус основно върху ЛОС, прахови частици и други замърсители като амоняк и азотни оксиди.

Химичните дейности, например производството на органични съединения, полимери или фармацевтични продукти, са основен източник на емисии на ЛОС – около 40 000 тона годишно. Това е около 17,5% от емисиите на ЛОС от всички индустриални дейности, попадащи в обхвата на Директивата относно емисиите от промишлеността. Емисиите на ЛОС са вредни за околната среда и могат да бъдат опасни за човешкото здраве.


 

Новият референтен документ е част от серията референтни документи за химическия сектор, приети от ЕК в рамите на Директивата относно емисиите от промишлеността – производство на хлор-алкални продукти, системи за пречистване/управление на обичайни отпадъчни води и отпадъчни газове в химическия сектор, производство на органични химикали в големи обеми. Очаква се скоро да започне работа и по референтен документ за производството на неорганични химикали в големи обеми, който ще завърши серията.

Работата на техническата група ще бъде в подкрепа на предложението за преразглеждане на Директивата относно емисиите от промишлеността. Проведена е обществена консултация, резултатите от която се анализират в момента от Комисията. Целта е да се актуализират европейските директиви за емисиите от промишлеността с цел да се гарантира, че индустрията прилага техники, създаващи по-устойчива европейска икономика и по-чиста околна среда, подобряваща общественото здраве.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метанБизнес

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

Стратегията включва законодателни и незаконодателни действия в сферата на енергетиката, селското стопанство и сектора на отпадъците, които генерират близо 95% от антропогенните емисии на метановите в световен мащаб.

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетиеБизнес

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, въведени в повечето европейски държави през пролетта на 2020 г., са довели до значително ограничаване на емисиите на атмосферни замърсители най-вече от пътния транспорт, авиацията и международното корабоплаване.

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъциБизнес

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

Тези заключения за най-добри налични техники предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на инсталациите.

Управление на емисии при производството на циментТехнически статии

Управление на емисии при производството на цимент

Циментовата индустрия е един от основните промишлени източници на емисии на прах, азотни оксиди, серен диоксид, летливи органични съединения полихлорирани дибензо-P-диоксини и дибензофурани и др. От статията може да научите какви са най-добрите налични техники за ограничаване на емиисиите и пречистване на отпадъчните газове от производството на цимент.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединенияТехнически статии

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

За почти всички стационарни източници съществуват мерки за контрол или предотвратяване на емисиите от летливи органични съединения или ЛОС. Обикновено се разграничават първични, вторични и структурни мерки, като ако не е посочено друго, те са приложими и за нови, и за съществуващи инсталации.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top