Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

01.08.2013, Брой 2/2013 / Стандарти / Отпадъци

 

В края на миналата година влезе в сила Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

С наредбата се регламентират предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО), както и създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО.

В документа са посочени изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството и изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.

Целта на наредбата е да се предотврати и минимизира образуването на СО; да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО; да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали и да се намали количеството на депонираните СО.


› РекламаНаредбата се прилага за отпадъците от строително-монтажни работи, независимо от категорията на строежа, съгласно чл. 137 ал. 1 от ЗУТ, за отпадъците от разрушаване на строежи и за рециклирани строителни материали. Отношението и дейността към отпадъците се подчинява на определен приоритетен ред, като се започне от ограничаване създаването на строителни отпадъци и се премине през повторна употреба, рециклиране и енергийно използване.

Най-важният момент в нея е въвеждането на разделно събиране на строителните отпадъци при строеж и деконструиране на сгради. В нормативния документ е посочено, че ""при извършване на СМР и премахване на строежи задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване строителни отпадъци в количества"" по определени лимити.

Това се осъществява чрез подготовка и изпълнение на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) на обекта. Планът не се прилага при разрушаване на сгради с РЗП по-малка от 100 кв.м, при реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП по-малка от 500 кв. м, при строеж на сгради с РЗП по-малка от 300 кв. м.
Наредбата определя количества за отделните дейности и видове отпадъци от строителството. За пътища и железопътни линии те са 80%.

При строежи или разрушаване на сгради трябва да се реализират разделно събиране на 85% бетон и 70% тухли, Management of construction waste and use of recycled building materials decreeкеремиди и фаянсови плочки. Процентът е още по-висок при желязото и стоманата – 90%. Списъкът на строителни материали е дълъг и по кодове.При строежа на магистралите се търси постигане на 80% повторна употреба на асфалтови и принадлежащите инертни материали от основния път.

В наредбата са въведени задължения за влагане на рециклирани строителни материали в строежи, финансирани с публични средства в количества: за строителство на сгради – 2%; за строителство на пътища – 10%; за ремонт на пътища – 3%; за други строежи от техническата инфраструктура – 8%; за обратни насипи – 10% подготвени строителни отпадъци.

Нормативният документ регламентира и минималните изисквания към системата за производствен контрол при рециклирането на СО. Така например операторът на площадката трябва да разработи, внедри и поддържа система за производствен контрол в съответствие с дейностите, които се извършват на площадката и с декларираните технически спецификации (БДС, БДС ЕN, БТО), по които се произвеждат строителните продукти.


 

В случай че на площадката се произвеждат продукти от оползотворени СО, операторът на площадката за подготовка за оползотворяване и/или рециклиране трябва да създаде и да поддържа и система от техническа документация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.

Площадката задължително трябва да притежава спецификация на приеманите отпадъци, в която подробно са записани изискванията към отпадъците, които могат да бъдат приемани (незамърсени бетонни и стоманобетонни късове, разделно събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли, асфалтобетон от реконструкция и основен ремонт на пътища, скални материали от основни и подосновни пластове на пътища и др.)

В задълженията на оператора на площадката е включено и създаване и поддържане на процедури за обучение на целия персонал.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродуктиТехнически статии

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродуктиEжегодно страните от ЕС образуват около 1,3 млрд. тона отпадъци, като 40 млн.

Преработка на строителни отпадъци

Строителните отпадъци включват много широк кръг от различни по вид отпадъци, сред които бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия, строителни смеси, дървесен материал, стъкло и пластмаса, асфалтови смеси. Към групата на строителните отпадъци се включват още каменовъглен катран и съдържащи катран продукти, метали като мед, бронз, месинг, алуминий, олово, цинк, желязо и стомана, калай и техни сплави, кабели, почва, камъни и други.

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталацииСтандарти

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, транспонира изискванията на Директива 2010/75/ЕО по отношение на горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW, в частност – на нормите за допустими емисии на вредни вещества. Етапите на привеждане на големите горивни инсталации у нас в съответствие с изискванията на нормативния документ са описани в поместения в глава трета Преходен национален план.

Приеха нова наредба за третиране на биоотпадъците

В средата на месец октомври т. г.

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулаториСтандарти

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Hегодните за употреба батерии и акумулатори са важен източник на вторични суровини поради съдържанието на ценни метали като Ni, Co, Pb, Zn, Mu и др. Рециклирането им има както икономически, така и екологичен ефект поради намаления разход на енергия в сравнение с енергията, необходима за добив на метали от метални руди и ограничаването на вредните емисии в атмосферата.

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Вкрая на миналата година бе приета нова Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Обн. ДВ.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top