Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

26.05.2014, Брой 2/2014 / Технически статии / Отпадъци

  • Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Технически статии

 

Събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване
и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Eжегодно страните от ЕС образуват около 1,3 млрд. тона отпадъци, като 40 млн. тона от тях са опасни за природата и човешкото здраве. Част от опасните отпадъци са отработените масла - смазочни или индустриални масла на минерална основа, които вече не са годни за употреба, включително отработени моторни и трансмисионни, турбинни и хидравлични масла.

Отработените масла са неразградими при естествени условия и замърсяват трайно и необратимо природата. Изследвания сочат, че един литър отработено масло може да замърси 1000 литра вода, а при неконтролираното изгаряне на 5 литра масло може да се замърси въздух, необходим на човек за три години.

Третирането на отработените масла у нас е регламентирано от Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, в сила от началото на миналата година. С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на масла и разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Наредбата регламентира предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

В документа са посочени и мерките, които трябва да предприемат лицата, пускащи масла на пазара, за разделното събиране, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната употреба отработени масла без риск за човешкото здраве и околната среда и за постигане на целта за оползотворяване.

Разпоредбата регламентира и въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Приоритет е оползотворяването чрез регенериране
Отработените масла приоритетно се оползотворяват чрез регенериране в случаите, когато техническите и икономическите условия го позволяват. Когато условията не позволяват отработените масла да се регенерират, те се изгарят с оползотворяване на енергията.

Когато и това не е възможно, се осигурява съхраняването и предаването им за обезвреждане. Лицата, извършващи дейности по третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават съответните разрешителни.Събиране и съхраняване
Съгласно наредбата, организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, създават системи за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла.

Те трябва да осигурят разделно събиране на маслата, образувани в автосервизи при смяна на масла, разделно събиране на отработените масла от местата за смяна на масла или тези, които се образуват от експлоатацията на техника и оборудване, от площадките за предварително съхраняване.

Системите също така трябва да осигурят предаването на събраните отработени масла на съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане, в случай че техническите, икономическите и организационните условия не позволяват тяхното оползотворяване.

Като изискване е посочено въвеждането на системи за събиране на отработени масла да не възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци, както и разделното събиране на други масово разпространени отпадъци.

Събирането и/или съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършва: в места за смяна на отработени масла; на площадки за предварително съхраняване по смисъла на допълнителните разпоредби на ЗУО - в резултат на експлоатацията на техника и оборудване; в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Тези места, както и приемателните резервоари и съдове за събиране, трябва да отговарят на специфични изисквания, посочени в Наредбата.


 

Транспортиране
Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се транспортират със специализирани транспортни средства при спазване изискванията на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари и наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО или специализирани плавателни средства (при спазване изискванията на Наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари и Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи).

Регенериране на масла и нефтопродукти
При регенерирането на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти трябва да се предотвратяват възможните вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда в резултат на експлоатацията на инсталациите за регенериране. Във възможно най-висока степен трябва да се намали количеството на неизбежните остатъци след регенерирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, както и съдържанието на опасни вещества в тях.

Получените в резултат на регенерирането базови масла не трябва да съдържат вещества, представляващи опасни отпадъци (по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗУО) и да не съдържат над 0,005 масови процента полихлорирани бифенили (ПХБ).

Полихлорираните бифенили са устойчиви органични замърсители от групата на промишлените химикали, които притежават токсични свойства, устойчиви са на разграждане, натрупват се в организмите, пренасят се по въздуха, водата и чрез мигриращите биологични видове през международните граници и се отлагат далече от мястото на тяхното изпускане, където се акумулират в сухоземните и водните екосистеми.

Поради тази причина не се допуска регенериране на отработени масла, съдържащи над 0,005 масови процента ПХБ. Те се обезвреждат съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО.
Съоръженията и инсталациите, в които се извършват дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, подлежащи на издаване на комплексно разрешително, трябва да осигурят прилагането на най-добрите налични техники.

Изисквания при предаването и приемането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Лицата, при чиято дейност се образуват отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, както и притежателите на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на оторизирани лица въз основа на писмен договор или ги оползотворяват и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

При предаване, транспортиране и приемане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти товародателят попълва идентификационен документ по образец, а лицата, извършващи дейности по оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, осигуряват входящ контрол на приеманите отпадъци.

Взема се представителна проба за изпитване с цел установяване съответствието на вида, състава и свойствата им, определени от технологията на съответното съоръжение или инсталацията за събиране, оползотворяване и/или обезвреждане. Представителната проба се разделя на две контролни проби и една арбитражна проба.

От контролните проби една остава за лицето, което извършва предаването на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти, а другата от двете контролни проби - за лицето, което извършва приемането на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти.

Извършват се анализи за съдържание на ПХБ и хлор в отработените масла преди оползотворяването и/или обезвреждането им съгласно посочените в Наредбата стандарти.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Рециклиране на отработени масла

Mаслата, минерални или синтетични, са съществена част в широк спектър от процеси и намират приложение като течности за металообработка, охлаждащи течности за двигатели, трансмисионни и трансформаторни масла и др. Опасното естество на отработените масла налага необходимостта от тяхното правилно рециклиране, третиране или обезвреждане.

Норд Авторециклинг – организация по оползотворяване на отработени масла

Важно е да участвате в колективна система за отработени масла""НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ"" АД е една от първите организации по оползотворяване на отработени масла, с надлежно разрешение съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. В нашата колективна система членуват производители и вносители на отработени масла, които имат нормативни задължения за постигане на определени цели за събиране и оползотворяване на старите масла, в съответствие с един от основните принципи на екологичното законодателство, а именно ""отговорност на производителя"".

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталацииСтандарти

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, транспонира изискванията на Директива 2010/75/ЕО по отношение на горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW, в частност – на нормите за допустими емисии на вредни вещества. Етапите на привеждане на големите горивни инсталации у нас в съответствие с изискванията на нормативния документ са описани в поместения в глава трета Преходен национален план.

Приеха нова наредба за третиране на биоотпадъците

В средата на месец октомври т. г.

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулаториСтандарти

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Hегодните за употреба батерии и акумулатори са важен източник на вторични суровини поради съдържанието на ценни метали като Ni, Co, Pb, Zn, Mu и др. Рециклирането им има както икономически, така и екологичен ефект поради намаления разход на енергия в сравнение с енергията, необходима за добив на метали от метални руди и ограничаването на вредните емисии в атмосферата.

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

В края на миналата година влезе в сила Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. С наредбата се регламентират предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО), както и създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО.

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Вкрая на миналата година бе приета нова Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Обн. ДВ.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top