Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

28.02.2014, Брой 1/2014 / Стандарти / Въздух, Почви

  • Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Стандарти

 

Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, транспонира изискванията на Директива 2010/75/ЕО по отношение на горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW, в частност – на нормите за допустими емисии на вредни вещества.

Етапите на привеждане на големите горивни инсталации у нас в съответствие с изискванията на нормативния документ са описани в поместения в глава трета Преходен национален план. Той дава възможност на включените в него топлоелектрически и топлофикационни централи да разсрочат инвестиционния си процес за привеждане в съответствие без да нарушават изискванията за постигане на по-строги норми за допустими емисии от 1 януари 2016 г.

Ограничително условие е, че по време на изпълнението на плана инсталациите следва да спазват най-малко нормите за допустими емисии по старата Директива от 2001 г. за големите горивни инсталации. Във връзка с влизането на плана в сила, министърът на околната среда и водите трябва да изпрати списък на ЕК с горивните инсталации, за които се прилагат гореописаните условия, като посочва за всяка от тях общата номинална входяща топлинна мощност, използваните видове гориво и приложимите норми за допустими емисии за серен диоксид, азотни оксиди и прах.

От Комисията изискват и ежегоден доклад за броя експлоатационни часове, използвани от 1 януари 2016 г., за инсталациите, за които се прилагат тези правила. За тази цел операторите на горивни инсталации са задължени да представят до 31 март пред министъра на околната среда и водите информация за предходната година за: съдържанието на сяра в използваното гориво и постигнатата степен на десулфуризация, определени като средномесечни стойности по комини или по котли - за инсталации, за които се прилага ал. 1; броя на експлоатационните часове - за инсталации, които не работят повече от 1500 експлоатационни часа, определени като плаваща средна стойност за период 5 години.

Наредбата задължава операторите на големи горивни инсталации да прилагат необходимата степен на пречистване на димните газове, височина на комина и др., така че при тяхната експлоатация съдържанието на нормираните вредни вещества в атмосферния въздух да не превишава нормите за концентрации на вредни вещества съгласно Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.Наредбата определя и изискванията към случаите на неефективна работа или спиране на пречиствателни съоръжения. При авария или спиране на пречиствателните съоръжения, вследствие на което е налице превишаване на нормите за допустими емисии, операторът е длъжен (в случай че в рамките на 24 часа спазването им не бъде постигнато отново) да ограничи или да спре работата на инсталацията, или да премине към използване на нискоемисионни горива.


 

Общата продължителност на експлоатацията на една горивна инсталация без функциониращи пречиствателни съоръжения не може да превишава 120 часа в рамките на всеки произволно избран период от 12 месеца. Изключение от тези ограничения се допуска, ако по преценка на министъра на икономиката и енергетиката е налице непреодолима необходимост от поддържане на енергийните доставки или инсталацията с аварирали или спрели пречиствателни съоръжения е възможно да бъде заменена за ограничен период от време единствено с друга инсталация, експлоатацията на която би довела до общо увеличаване на емисиите.

Всички останали изисквания на наредбата може да намерите в приложените към нея технически разпоредби относно горивните инсталации.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Измерване концентрацията на прах във въздухаТехнически статии

Измерване концентрацията на прах във въздуха

Поддържането на качеството на атмосферния въздух е едно от най-големите предизвикателства пред обществото днес. Източниците на замърсяване са много, като повечето са антропогенни.

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксидиТехнически статии

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

B практиката терминът азотни оксиди (NOX) се използва за сумарните емисии на азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2). Около 40% от емисиите на азотни оксиди от стационарни източници се генерират от котли в топлоелектрически централи.

Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудванеПроекти

Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване

Още при самото им проектиране нашите заводи бяха изградени така, че да отговарят на всички стандарти за опазване на околната среда, често дори отвъд задължителните законови разпоредби. Основните екологични стратегии, които експертите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД са предприели, за да контролират вредните въздействия върху околната среда при производството на лекарства, могат да бъдат разделени на преки и непреки.

Екологични практики и технологии във фармацевтичната промишленост

Eфективното намаляване на вредното влияние върху околната среда на фармацевтичната промишленост е въпрос, който набира все по-голяма популярност сред производителите на лекарствени средства, доставчиците на услуги за управление на опасните отпадъци от тази индустрия, както и ангажираните регулаторни органи. Производствените предприятия във фармацевтичния отрасъл, подобно на предприятията в останалите индустриални сектори, са изправени пред предизвикателството да намалят енергийното си потребление, консумацията на вода за технологични процеси и обема на генерираните отпадъци.

Пречистване на отпадъчни газове от прах

Oбезпрашителните системи предотвратяват изпускането на вредни замърсители, защитавайки околната среда и здравето на служителите, което ги прави съществена част от множество производствени процеси. В практиката намират приложение различни видове съоръжения.

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродуктиТехнически статии

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродуктиEжегодно страните от ЕС образуват около 1,3 млрд. тона отпадъци, като 40 млн.

Европейското законодателство за замърсяване на въздуха

Над една трета от жителите на европейските градове са изложени на високи концентрации на прахови частици във въздуха. Праховите частици (ПЧ) са един от най-сериозните замърсители, които вредят на човешкото здраве, тъй като те проникват в чувствителни части на дихателната система.

Приеха нова наредба за третиране на биоотпадъците

В средата на месец октомври т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top