Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

24.09.2013, Брой 3/2013 / Стандарти / Отпадъци

  • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Стандарти

 

Hегодните за употреба батерии и акумулатори са важен източник на вторични суровини поради съдържанието на ценни метали като Ni, Co, Pb, Zn, Mu и др. Рециклирането им има както икономически, така и екологичен ефект поради намаления разход на енергия в сравнение с енергията, необходима за добив на метали от метални руди и ограничаването на вредните емисии в атмосферата.

Организирането на системи за събиране на батерии и акумулатори е необходимо условие за постигане на съответствие с изискванията на директива 91/157/ЕС. Оползотворяването и обезвреждането на тези отпадъци при спазване на нормативните изисквания ще доведе до намаляване на общото количество на тежки метали, съдържащи се в битовите отпадъци и ще понижи рисковете при съоръженията за обезвреждане на битови отпадъци.

Прилагането на схемите за разделно събиране се организира основно на базата на принципа за “отговорност на производителите”. Производителите и вносителите на батерии и акумулатори имат възможности да изпълнят задълженията си индивидуално или чрез колективни организации по оползотворяване. Заплащането на продуктови такси и въвеждането на депозитни системи са сред икономическите механизми за подпомагане на прилагането на практиките по рециклиране и оползотворяване на батериите и акумулаторите.

Съществуват разнообразни схеми за разделно събиране и третиране на отпадъците от батерии и акумулатори от домакинствата: събиране от мобилни пунктове по предварително приет график; събиране от стационарни общински или други събирателни пунктове; събиране на специфични отпадъчни потоци от магазини и обществени сгради; събиране директно от всяко домакинство на предварително обявени дати няколко пъти годишно и др.

Нормативна рамка
В началото на тази година бе приета нова Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, обн. ДВ. бр. 2 от 8 януари 2013 г., попр. ДВ. бр. 6 от 22 януари 2013 г. С нея се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

Наредбата се прилага за всички видове батерии и акумулатори независимо от тяхната форма, обем, тегло, състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането им; уредите, в които са вградени батерии и акумулатори, по отношение на изискванията за отстраняване на батериите и акумулаторите; негодните за употреба батерии и акумулатори.
Съгласно новата наредба икономическите оператори в областта са задължени да намалят съдържанието на тежки метали в батериите и акумулаторите и да създадат системи за разделно събиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА.

Изисквания към пусканите на пазара батерии и акумулатори
Нормативният документ забранява пускането на пазара на батерии и акумулатори, съдържащи повече от 0,0005 тегловни % живак, както и на портативни батерии и акумулатори (ПБА), съдържащи повече от 0,002 тегловни % кадмий, включително в случаите, когато тези батерии са вградени в уреди. Забраната не се прилага по отношение на ПБА, предназначени за употреба в аварийни и алармени системи, аварийно осветление; медицинско оборудване; безжични електрически инструменти.

При производството на батериите производителите са задължени да предприемат мерки за улесняване на предварителното третиране, оползотворяването и рециклирането на негодните за употреба батерии и акумулатори; да подобрят качеството на батериите и акумулаторите с оглед ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл и да намалят съдържанието на опасните вещества за сметка на съдържанието на по-малко замърсяващи вещества, особено като заместители на живака, кадмия или оловото.

Лицата, които пускат на пазара портативни и автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни да маркират с етикет капацитета им в съответствие с правилата на Европейската комисия. Ако батериите и акумулаторите пристигат на територията на Република България от друга държава членка на Европейския съюз и/или се внасят вече маркирани с обозначенията по този раздел, лицата, които ги пускат на пазара, се освобождават от задължението да ги маркират повторно.Събираемост и рециклиране на НУБА
Лицата, които пускат на пазара ПБА, са длъжни да осигурят събирането на количеството портативни НУБА, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 45 на сто от количеството пуснати на пазара ПБА. При автомобилните батерии и акумулатори този процент е 100, а за индустриалните - 25 на сто от количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори.

Събирането и съхраняването на портативни и/или автомобилни НУБА се извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания: да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях; да осигуряват вентилация на въздух; да бъдат обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори”.

Събраните батерии и акумулатори се предават за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване. При третирането им трябва да се постигнат цели за рециклиране на не по-малко от 65 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в оловно-киселите батерии и акумулатори, и възможно най-висока степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях; рециклиране на не по-малко от 75 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в никел-кадмиевите батерии и акумулатори, и възможно най-висока степен на рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях; рециклиране на 50 на сто от теглото на другите НУБА.

Съоръжения за третиране на НУБА
Съоръженията за третиране на НУБА се проектират, изграждат и експлоатират при спазване на минималните технически изисквания на наредбата, като се вземат мерки за ограничаване до минимум на ръчните операции и предотвратяване на всяко неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Операциите по отделяне на електролита от автомобилни и индустриални НУБА се извършват след приемането им в съоръженията за третиране, а на индустриални НУБА могат да се извършват и на мястото на образуването им в съответствие с приложение № 4 на нормативния документ.

Негодните за употреба батерии и акумулатори се подлагат на операции по раздробяване и разделяне на подлежащи и неподлежащи на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци.
Подлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци се предават на лица, притежаващи разрешение за рециклиране или оползотворяване на НУБА. Неподлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци се предават за обезвреждане на лица, притежаващи съответното разрешение.


 

Технически изисквания към площадките за съхранение и третиране на НУБА
Площадките за съхраняване на НУБА трябва да са закрити или с навес и да са снабдени с контейнери, отговарящи на изискванията на наредбата. Площадките и съоръженията за третиране се разполагат върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие.
За обработка на напускащите съоръжението течни потоци, включително отпадъците от неутрализацията на електролита, дъждовната вода, промивни води от работните площи и др., на площадката се осигурява подходящо пречистване преди заустването им или съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане на електролити.

Площадките за разполагане на съоръженията и инсталациите за третиране на НУБА се оборудват със система за събиране на евентуални разливи и отвеждането им към система за пречистване на отпадни води или към съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане на електролити.

Също така инсталациите за третиране се оборудват със специална система за газоулавяне, която филтрира въздуха, като отстранява съдържащите се в него прахови частици и не допуска надвишаване над пределнодопустимите нива на концентрацията на токсични газове.

Изисквания към операции, извършвани при третиране на автомобилни и индустриални НУБА
Електролитът се отстранява от батериите и акумулаторите, за които това е технически възможно, с оглед да се предотврати последващото замърсяване на отпадъците, получени при раздробяването на НУБА. Съхранява се в корозивноустойчиви съдове и резервоари. Раздробяването на автомобилни оловни НУБА се извършва механизирано в затворени съоръжения, без да се използват ръчни манипулации.

Отделните отпадъци от тях се сепарират въз основа на плътността им чрез използване на хидросепарация или други методи, като отново не се допускат ръчни манипулации.
След демонтажа на индустриални НУБА се допускат и ръчни манипулации за допълнително разглобяване и раздробяване с цел улесняване на транспортирането им. Възможно е прилагането на допълнително раздробяване за намаляване размера на отпадъците.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Рециклиране на излезли от употреба автомобилиТехнически статии

Рециклиране на излезли от употреба автомобили

Eкологосъобразното третиране на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) си поставя за цел постигане на ниво на повторна употреба и рециклиране не по-ниско от 85% от теглото на автомобилите. Тези изисквания са заложени още на етапа на проектиране и изработка на автомобилите и производителите им, съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях, предприемат мерки за намаляване образуването на отпадъци от моторните превозни средства.

АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички ниваИнтервю

АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

Изпълнителният директор и член на УС на Асоциацията на еколозите от общините в България представя акцентите в дейността на АСЕКОБ в областта на третирането на отпадъци.

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродуктиТехнически статии

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродуктиEжегодно страните от ЕС образуват около 1,3 млрд. тона отпадъци, като 40 млн.

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталацииСтандарти

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, транспонира изискванията на Директива 2010/75/ЕО по отношение на горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW, в частност – на нормите за допустими емисии на вредни вещества. Етапите на привеждане на големите горивни инсталации у нас в съответствие с изискванията на нормативния документ са описани в поместения в глава трета Преходен национален план.

Забраниха използването на кадмий в батериите на електроуредите

Европейският парламент прие закон, който забранява използването на токсичното вещество кадмий в преносимите батерии и акумулатори на безжичните електрически инструменти като бормашини, отвертки и триони. Официалната забрана за използването му влиза в сила след 31 декември 2016 г.

Приеха нова наредба за третиране на биоотпадъците

В средата на месец октомври т. г.

Нови изисквания към разделното събиране на отпадъци и тяхното предаване

О т 1 януари т. г.

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

В края на миналата година влезе в сила Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. С наредбата се регламентират предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО), както и създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top