Надземен монтаж на газопроводи

28.11.2017, брой 6/2017 / Технически статии / Инфраструктура

  • Надземен монтаж на газопроводи
  • Надземен монтаж на газопроводи
  • Надземен монтаж на газопроводи

Технически статии

 

При проектирането на газопроводи и свързаните с тях тръбопроводни системи следва да се отдели необходимото внимание на изискванията за експлоатация, инспекция и поддръжка за предвидения жизнен цикъл. В зависимост от характеристиките на транспортирания газ, особено корозивността, дебита, температурата и налягането му, за изработката на газопровода могат да се използват различни материали. Най-широко приложение за тази цел намира въглеродната стомана. Тъй като защитата от вътрешна корозия и ерозия на тръбната стена не се постига толкова лесно, колкото защитата от външна корозия, изборът на конструкционен материал за газопровода трябва да бъде направен след задълбочен анализ на всички условия.

Газопроводите в населените места обикновено се полагат подземно, но е възможен и надземен монтаж както на линии за комунално-битови нужди, така и за промишлени цели. Когато подземното полагане на вътрешно-квартални газопроводи не е възможно, се допуска и откритият им монтаж на специални опори по фасадите на сгради.

Газова инфраструктура
Природният газ постъпва в събирателните газопроводи от кладенци и се подава по тях до инсталации за допълнителна преработка. Понякога, в зависимост от качеството на газа и замърсителите, природният газ се пропуска директно в разпределителните тръбопроводи, без да се третира.

В преработвателните съоръжения обикновено се отстраняват киселинните газове и течните съставни компоненти на природния газ. Киселинните газове включват сероводород и други съединения, които имат потенциала да доведат до корозия на газопровода или на потребителските съоръжения. Сред течните съставки на природния газ може да има бензин, бутани, пропан и понякога етан.

Ако потокът природен газ е с високо съдържание на течни съставки, поне част от бензина и бутана трябва да се отстрани, за да се избегне кондензация в преносните газопроводи. Отстранените продукти се отделят в самостоятелни тръбопроводи, преработват се допълнително и се предлагат в различни пазарни сегменти.

Посредством компресорни станции налягането се повишава и природният газ се подава в главната газопроводна линия. В някои случаи не е необходимо компресиране, защото излизащият от земята газ е с достатъчно високо налягане за пропускането му по преносния газопровод.

Преносните газопроводи транспортират природния газ до локалните разпределителни дружества, които го подават към домакинствата и бизнеса. Все по-често по преносните газопроводи се доставя газ директно на голямомащабни крайни потребители – индустриални предприятия, електроцентрали и др. В някои случаи природният газ се съхранява за последваща употреба в надземни стоманени резервоари или подземни хранилища.

Етапи
Дейностите по полагането на газопроводната линия следва да започнат само след извършването на проучвания за слягане и ерозия на почвата и получаването на съответните разрешителни документи. Повечето опитни изпълнители на газопроводи са наясно, че времето за осигуряване на необходимите разрешителни обикновено надвишава това, нужно за изграждане на самата линия. Издаването на разрешително може да отнеме година или повече за малки проекти и от 3 до 5 години за мащабни и сложни проекти. Ако към проекта има засилен обществен интерес и поради това се изискват допълнителни задълбочени проучвания и обсъждания, процесът може да продължи още по-дълго.

Процедурата по издаване на разрешителни се различава значително в отделните страни, а понякога дори и в рамките на една държава. За изграждането на газопроводна линия са необходими няколко вида разрешителни – за земеползване, за въздействие върху околната среда и безопасност.

След получаването на разрешителните вече може да стартира същинската част по изграждането на газопроводната линия. Тръбните сегменти се разтоварват и подреждат по продължение на предвиденото трасе, след което се подравняват и заваряват. След приключване на този етап заваръчните шевове се почистват и върху тях се нанася защитно покритие. Провеждат се безразрушителни изпитвания на покритието и всички засечени аномалии и пробиви се отстраняват.Изисквания за надземен монтаж
Съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ надземно монтираните елементи на разпределителните мрежи трябва да са изработени от метал. Допуска се надземно монтираните тръби от газопроводната мрежа да са изпълнени и от друг материал, специфициран за транспортиране на природен газ за определено налягане, като в тези случаи те се полагат в защитен кожух.

Транзитни газопроводи не може да бъдат инсталирани по стени на учебни и здравни заведения, спортни съоръжения и места, където става масово събиране на хора. Забранен е и монтажът върху горими конструкции и панели с полимерни пълнители, както и по стени на жилища, когато налягането на газа в тръбопровода е по-високо от 0,005 MPa.

При преход от подземно монтирани газопроводи към надземни участъци тръбите също се поставят в кожух, чийто долен край е вкопан минимум на 0,5 m в почвата, а горният – на разстояние, осигуряващо предпазване на газопровода от механични въздействия. При доказване на липса на риск от повреди, преходът може да бъде осъществен и без кожух.

Надземните елементи на разпределителните мрежи се монтират върху негорими отделно стоящи колони, опори или естакади на височина най-малко 0,35 m от долната страна на тръбата до прилежащия терен. Те могат да се инсталират и по масивни стени на сгради и съвместно с други технически проводи при спазване на нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност и осигурена възможност за монтаж и техническо обслужване, като не се допуска транзитно преминаване на газопроводи по стените на обществени и жилищни сгради без писменото съгласие на техните собственици. Разстоянията между опорите на естакадите на надземните газопроводни линии зависят от якостта на тръбата, поставена върху много подпори, която освен собственото си тегло следва да понесе и снежна покривка и обледяване, налягането на вятъра и др.

Допуска се монтаж на газопроводи, изпълнени от безшевни стоманени тръби с налягане до 1,2 MPa и по други негорими (стоманобетонни, метални, металокерамични, каменни и др.) строителни конструкции като автомобилни или пешеходни мостове и други съоръжения. Преминаването на газопроводи по железопътни мостове или акведукти е забранено. Надземно положените разпределителни газопроводи се заземяват след електроизолиращия фланец съобразно изискванията на съответните стандарти.


 

Газопроводите и съоръженията на разпределителните мрежи се осигуряват със защита срещу инцидентни временни (моментни) напрежения и природни опасности. Специални предпазни мерки се изискват в случаите на нестабилна земна основа в свлачищни райони и пропадащи почви, в области с подвижен пясък или дребен чакъл; при земна основа, подложена на отмиване или наводняване, в области с агресивни въздействия на подземните води или с известни или предполагаеми почви с агресивен характер. Газопроводите на разпределителните мрежи от стомана, монтирани надземно, се защитават срещу корозия чрез боядисване, електрометализация или чрез друг подходящ метод.

При надземно полагане на преносни газопроводи се осигурява компенсиране на надлъжното им преместване (линейното удължаване). Независимо от метода за компенсиране на надлъжното преместване на газопроводите, се поставят колена с радиус, не по-малък от 5 пъти диаметъра на газопровода, които да допускат преминаване на съоръженията за почистване на тръбата.

При надземните преносни газопроводи и преходите на газопроводите през естествени и изкуствени препятствия носещата способност се осигурява от тръбата на газопровода. Разстоянието между поддържащите газопровода опори се определя в зависимост от конструкцията на прехода.

В местата на надземните преносни газопроводи, определени за монтаж на газопроводна арматура, се осигуряват стационарни площадки за обслужване и складиране на необходимите за обслужването материали. От двете страни на надземните участъци на преносните газопроводи се поставят предупредителни табели с наименованието на преносното предприятие.При надземни газопроводи се удостоверява състоянието и се полагат грижи за механичната защита, боядисването или покритието на газопровода, поддържане на конструкцията и/или съоръженията за поддържане и укрепване на газопровода. Дейностите по поддръжка и тяхната честота за участъците се организират по начин, позволяващ проверка на всички въздушни части на преносния газопровод. Специално внимание се обръща на преходите между въздуха и земята, които са застрашени в най-голяма степен от корозия.

 

Специфични случаи
Надземно полагане на преносни газопроводи се допуска в планински и блатисти местности при преходи през естествени и изкуствени препятствия и в случаите на невъзможност за подземен монтаж и при доказана техническа и/или експлоатационна целесъобразност.

В случаи на пресичане на надземни газопроводи с въздушни електропреносни кабели, газовата линия се инсталира под кабелите, като между двете линии се поставят предпазни прегради за защита от контакт със скъсани електропроводници. В допълнение, всички надземни газопроводи следва да са електроизолирани от металните компоненти на сградите и съоръженията, по които те преминават. Тръбопроводите и арматурните елементи на надземно положените газопроводи трябва да са и топлинно изолирани.

При надземно преминаване на газопроводи над пътища височината на монтаж следва да е достатъчна за безпрепятственото преминаване на хора и превозни средства. Над пешеходни алеи, тротоари и пътеки тя е 2,20 m, при пресичане на градски пътища е 4,5 m, а при железопътни и трамвайни линии – съответно 7,1 и 5,6 m.
При преход на преносни газопроводи през река направлението на преминаване се избира на праволинейни, устойчиви на водното течение участъци от течението на реката с полегати неразмивани брегове и при минимална широчина на заливаната от високите води крайбрежна ивица. Трасето се определя при отчитане на резултатите от хидрогеоложките и хидроложките проучвания и предварително необходимите корекции на реката.

В случаи на пресичания на водни препятствия инспекцията включва удостоверяване на стабилността на леглото и бреговете, анализ на степента на ерозията на бреговете или депонирането на материали, оценка на състоянието на газопровода и неговото покритие. Процедурата обхваща още наблюдение на дълбочината на водата и регистриране на наводненията и техните въздействия върху бреговете.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични и инфраструктурни проекти в община КарловоТехнически статии

Екологични и инфраструктурни проекти в община Карлово

В екологично отношение територията на община Карлово е със сравнително чисти компоненти на околната среда като въздух, почви, води и др. Липсата на работещи фирми от тежката промишленост води до запазване на чистотата на въздуха в допустимите норми, определени в българското законодателство.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top