МС одобри законопроект за ограничаване на изменението на климата

24.09.2013, Брой 3/2013

 

Законопроект за изменението в климата, който ще направи по-прецизно приложението на действащите, регламентиращи извършването на националната инвентарицазия на емисии на парникови газове и гъвкави механизми по Протокола от Киото, бе приет на последното редовно заседание на Министерски съвет, което се проведе на 11 септември т. г.

Чрез включените в проекта транспонирани директиви от пакета Климат/Енергетика се осигурява провеждането на търгове на квоти за емисии на парникови газове през третия период на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) от 2013 до 2020 г.
В законопроекта е разписан регламент за преходно безплатно разпределение на квоти на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с емисии от 2013 г. до 2020 г., както и за разпределянето на безплатни квоти на нови участници, както и на квоти за модернизиране на електропроизводството.

Проектът на нормативния документ включва възможност за използването на кредити от проекти за намаляване на парниковите емисии, като част от системата на ЕСТЕ. В него са разписани и условия за мониторинг и докладване на емисиите от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства в обхвата й.

С приемането на законопроекта ще се определи нормативно ангажиментът на производителите и вносителите на течни горива за транспорта да постигнат редуциране на вредните емисии на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива. Тя трябва да бъде понижена с 6% спрямо средното за Европейския съюз равнище за 2010 г. до 31 декември 2020 г.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top