ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас пусна в експлоатация нови екологични обекти

27.10.2014, Брой 3/2014 / Проекти /

  • ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас пусна в експлоатация нови екологични обекти

Проекти

 

Hа 18 септември т.г. в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас бяха пуснати в експлоатация нови пречиствателни съоръжения. На официалната церемония присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, кметът на Камено Стефан Бонев, директорът на РИОСВ в Бургас Антоний Иванов и председателят на УС на дружеството Сергей Андронов.

Новоизградените инсталации са предназначени да намаляват емисиите от замърсители във въздуха в съответствие с изискванията на ЕС за “Най-добри налични техники” (Best available techniques) за нефтени рафинерии (BREF on mineral oil refineries 2014) и пещи за изгаряне на отпадъци (BREF on Waste Incineration 2006) и на Директива ЕС 2010/75/EC – Industrial Emissions Directive.

„В съответствие с политиката си по околна среда ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас инвестира във възможно най-модерните технологии, осигуряващи намаляване на емисиите до нива много по-ниски от установените норми. В инсталация “Каталитичен крекинг” беше изграден нов Котел-утилизатор П-401, като същевременно с това бе монтирана филтруваща система на фирмата DAHLMANN.

Системата е технология от ново поколение в областта на нефтопреработката и това е едно от първите й приложения в рамките на ЕС. За разлика от масово използваните до момента съоръжения, които постигат намаляване на емисиите от катализаторен прах до 20-40 мг/нм3, новата технология гарантира 10 мг/нм3, а проведените анализи при изпитанията на монтирания филтър показаха резултати от порядъка на 0,3 мг/нм3”, заявиха от компанията.„Инвестицията е на обща стойност над 20 млн. USD и нейната реализация позволи да се постигнат значими екологични ефекти: съществено подобряване енергийната ефективност на инсталация “Каталитичен крекинг” и икономия от 48 000 МВт топлинна енергия годишно; намаляване на емисиите от парникови газове с около 45 хиляди тона СО2/год (т.е. около 5% от общите емисии от СО2 на Дружеството); намаляване в годишен аспект на емисиите от катализаторен прах с 38 тона спрямо нормативно разрешените количества”, допълниха от ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас.

Друга значима инвестиция на стойност над 15 млн. евро е изграждането на системи за пречистване на димните газове от пещи F-101 и F 2101 в производство ""В и К и очистни съоръжения"". ""Инсталациите на всяка от двете пещи са по лиценз на фирмата ""Hamon"", състоят се от котел-утилизатор, DeNOx-възел (за очистване от азотни оксиди), електрофилтър (ESP), DeSOx-възел (реактор-колона за очистване от серни оксиди) и ръкавен филтър (позиции FF-1901 и FF-2901) и отговарят изцяло на изискванията на най-добрите налични техники по отношение на енергийна ефективност, консумация на реагенти и ефективност на работа.


 

Избраните технологии позволяват достигането на нива на емисии значително под нормираните към момента. Като резултат от инсталирането на системите се очаква емисиите от двете пещи да бъдат намалени годишно с около 210 тона за SOx, 90 тона за NOx и около 70 тона прахови частици.

Реализирайки инвестиционни обекти с модерни технологии, осигуряващи не само изпълнение на нормативните изисквания на Република България и ЕС, но и изпреварващо съответствие на перспективните норми, които се очаква да бъдат въведени след 2020 г., ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас демонстрира проактивен подход в управлението на околната среда, както и своя ангажимент и отговорно отношение към жителите на общините, в които развива своята дейност”, допълниха от дружеството.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъциТехнически статии

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Всички инсталации за изгаряне на отпадъци, които попадат в обхвата на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността трябва да следят редица замърсители, включително въглероден оксид, общ органичен въглерод, хлороводород, флуороводород, прах и азотни и серни оксиди.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top