Лаборатория по екология към КЦМ - Пловдив

23.05.2013, Брой 1/2013 / Бизнес /

  • Лаборатория по екология към КЦМ - Пловдив
  • Лаборатория по екология към КЦМ - Пловдив

Бизнес

 

Акредитирана е като изпитвателна и предлага услуги, отговарящи на международните изисквания

Въпросът с опазването на околната среда стои на дневен ред още от пуска на КЦМ през 1961 г. В изпълнение на проекта за изграждане на КЦМ са заложени и въведени в експлоатация най-съвременните прахоуловителни съоръжения за онова време, проектирани на базата на водещи технологии. Едновременно с пускане в експлоатация на новите цехове се създава и Прахо-газова лаборатория , която извършва контрол както на технологичните прахо-газови потоци, така и на емисиите, отделяни в атмосферата.

Лабораторията е част от отдел Екология и контрол по прилагане на ISO 140001. През 2004 г. лабораторията е преименувана от прахо-газова в Лаборатория по екология и през същата година - акредитирана за първи път от изпълнителна агенция БСА по БДС ЕN 45 001:1993.

През 2004 г. КЦМ получава първото Комплексно разрешително в страната за безопасна експлоатация и производство. ""Изпълнявайки мониторинговите изисквания от това разрешително, Лабораторията натрупа солиден опит в текущото наблюдение и контрол на компонентите на околната среда – въздух, води, почви и шум"", споделя Гергана Чакърова, ръководител лаборатория Екология в КЦМ.

Лабораторията е акредитирана като изпитвателна и предлага услуги, които отговарят на изискванията на международните и европейски стандарти. Те са признати от всички контролни и арбитражни органи както в страната, така и в ЕС.

Лабораторията извършва изпитвания на
• емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – определяне на емисии на прах, серен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, цинк, кадмий, олово, хром, кобалт, никел, манган и газов дебит;
• имисии на вредни вещества в атмосферния въздух – определяне на общ прах, ФПЧ 10, ФПЧ 2.5, олово, кадмий, цинк, повърхностно натоварване по общ прах, повърхностно натоварване по олово, повърхностно натоварване по кадмий, повърхностно натоварване по цинк;
• води (промишлени, течащи повърхностни, отпадни, питейни, подземни, инфилтрати) - определяне на рН, разтворени вещества, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, олово, цинк, кадмий, мед, желязо(общо), манган, кобалт, никел, хром (общ ), хром VI и хром III валентен, цианиди, сулфати, хлориди, нитрати, нитрити, общ азот, общ фосфор/фосфати, амоняк/амоний, електропроводимост, общ сух остатък и перманганатна окисляемост;
• почви – определяне на рН, олово, цинк, кадмий, мед, хром, кобалт, манган и никел;
• промишлен шум – ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, средно ниво на шум по измервателния контур, ниво на обща звукова мощност и ниво на шум в мястото на въздействие.
Лабораторията е акредитирана да взима проби от:
• емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух;
• имисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
• води;
• почви.""Следенето на всички показатели, залегнали в комплексните ни разрешителни, са важни за нас"", заявява г-жа Чакърова. ""Мониторингът на количеството и качеството на вредни емисии и имисии се извършва в съответствие с възприетите методи. Стриктно се следи дали се спазват изискванията на нормативните документи за емисионни норми за съдържание на вредни и опасни вещества.
Разполагаме със

съвременна пробовземна и аналитична апаратура
газанализатори - HORIBA PG-250, Testo 350; спектрофотометри – Cary 1E, Nanocolor 500D; аналитични везни – Precisa, Sartorius; Атомно-абсорбционен спектрофотометър – PERKIN ELMER и др. Предстои закупуване на нов атомно-абсорбционен спектрофотометър. Всички технически средства са калибрирани и са проследими до основните единици от Международната система измервателни единици (SI). Лабораторията притежава специализиран автомобил, даващ възможност за следене на имисионната обстановка в голям радиус около площадката на КЦМ"", разказва тя.


 

Ръководител Лаборатория по екология споделя, че от голямо значение за КЦМ са системите за непрекъснат мониторинг, разположени на комините за технологични газове, които дават онлайн информация за стойностите на прах и серен диоксид, изхвърляни от тях в атмосферата. ""През тези 50 години от създаването на лабораторията досега екологичните изисквания се промениха коренно, което доведе до промяна и на изискванията към дейността на лабораторията, нейното оборудване и компетентност"", коментира тя.
Сега

основната дейност на Лаборатория по екология обхваща
• Контролиране на точковите източници от технологичните агрегати за спазване на емисионните норми, съгласно действащото законодателство в страната и определяне на основните параметри на газовите потоци -  температура, налягане, скорост, дебит и др.;
• Контролиране на имисиите в атмосферния въздух;
• Пробоотбор и контрол на подземни, промишлени, повърхностни, питейни и отпадни води;
• Контрол и анализ на метеорологичните параметри и влиянието им върху имисионната обстановка в района на производствената площадка;
• Измерване и контрол на работата и качеството на поддържане на санитарните вентилационни системи по производства и работни места, изготвяне на технически паспорти и схеми на вентилационните системи;
• Контрол и управление на отпадъците, генерирани от производствената дейност и приемани за преработка в КЦМ - Пловдив;
• Изготвяне на месечни доклади за РИОСВ – Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг на въздушните емисии и мониторинг на подпочвените, повърхностни и отпадни води.

""Във фирма като КЦМ – ярък представител на тежката индустрия – всяка част от нейното производство е от значение за екологичното равновесие. Лабораторията по екология е тази, която със своите измервания следи то да не бъде нарушено"", заявява в заключение Гергана Чакърова.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Проф. Владко Панайотов представи нови технологии за намаляване на вредните емисииСъбития

Проф. Владко Панайотов представи нови технологии за намаляване на вредните емисии

На 4 февруари т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top