Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

17.12.2013, Брой 4/2013 / Технически статии / Инфраструктура

  • Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар
  • Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар
  • Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

Технически статии

 

В гр. Нови пазар стартира изпълнението на проект за изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, като стойността му е 36,7 млн. лв.

Изпълнители на проекта са фирмите Диян Златев-98, Аспект, Инвестиционно проектиране, ДЗЗД ВиК-ПСОВ-Нови пазар 2013 и сдружение Динея. Фирмите трябва да извършат необходимите строително-монтажни работи, включително доставка на материали и въвеждането на обекта в експлоатация.

Компаниите са обвързани и с обучението на персонала и тестването на оборудването, което трябва да приключи най-късно в края на септември 2014 г., а въвеждането на обектите в експлоатация - през декември същата година.

В рамките на проекта са включени реконструкция и обновяване на над 30 км канализационна и над 20 км водопроводна мрежа. По този начин ще се намалят загубите на питейна вода с около 30%. Над 12 хиляди жители ще бъдат свързани към новоизградената пречиствателна станция за отпадни води.

„Този проект е от огромно екологично значение както в национален, така и в европейски аспект, тъй като отпадните води попадат в р. Крива, оттам в р. Провадийска, в Белославското езеро и накрая в Черно море. Проектът има и своя социален характер и базисно значение за развитието на икономиката на гр. Нови пазар, защото с изграждането на тази инфраструктура нашият град става още по-привлекателен за инвеститорите”, отбеляза кметът на града Румен Панайотов по време на символичната първа копка.

Съществуващо състояние на ВиК инфраструктурата
Канализационната мрежа се състои от два главни колектора, три главни профила, шест отливни канала и 181 второстепенни клона. Дъждопреливниците са изнесени далеч от главните колектори поради липса на наклони за заустване на отливните води в реката.

Преливниците са изчислени за 5 пъти разредени битови водни количества. Общата дължина на мрежата е 43 516.33 м. В нея заустват различни по характер и замърсеност отпадни води: битово-фекални; промишлени; дъждовни. На територията на населеното място има изградени 5 броя преливници, които отливат водните количества, прелели по време на дъжд.

Техните отливни канали заустват в коригираното корито на р. Крива река. Южно от населеното място е изграден и Преливник 6, разположен в края на Гл.кл.I. Съоръжението е изчислено да работи, така че след него (към ПСОВ) да продължават два пъти разредените битови и промишлени води, генерирани от населеното място. Към момента целият поток отпадни води от населеното място се заустват в р. Крива река посредством открит бетонов канал.

Водоснабдяването на гр. Нови пазар се осъществява от две водоснабдителни системи, намиращи се на север от града. Водните количества от водоизточниците постъпват в черпателен водоем с V = 50 м3 до ПС “Жилино”, откъдето се препомпват до напорен водоем с V = 500 м3, намиращ се на около 900 м северозападно от гр. Нови пазар, откъдето гравитачно водата постъпва във вътрешната водопроводна мрежа на града.

Водопроводите между отделните съоръжения са с обща дължина 2169 м с диаметри Ф200, 250 и 300 от стоманени и азбестоциментови тръби. Водопроводите са с изтекъл амортизационен срок, често аварират и е необходимо да им се направи реконструкция. На реконструкция подлежат помпените агрегати и арматурите на водоемите (черпателен и напорен).

Арматурите по съществуващата водопроводна мрежа - спирателни кранове и пожарни хидранти, са недостатъчни и в недобро техническо състояние. При отстраняване на авария на определен участък, поради липса или недобро състояние на спирателните кранове се налага да спира водата на големи райони от града. По съществуващата мрежа няма автоматични въздушници и регулатори на налягане.
За град Нови пазар няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води.Дейности по проекта
За територията на агломерация Нови пазар се предвижда доизграждане на смесения вид канализационна мрежа в цялото населено място. По този начин канализационната мрежа ще се развие до нейното 100% покритие на населеното място, като оразмерените и положени диаметри тръби ще работят при максимална натовареност. Общата дължина на водопроводната мрежа на града (вкл. съществуващи, реконструирани и нови клонове) ще е 50 444.65 м.

За нуждите на Входна помпена станция е предвидена доставка на груби решетки; комбинирано съоръжение за механично пречистване. Непосредствено преди комбинираното съоръжение се монтира измервателно устройство, което служи за измерване на входящия поток. Разходомерът е тип магнитно-индуктивен. Компактното съоръжение за механично пречистване комбинира фина решетка, пясъкозадържател и мазнинозадържател.

Отделените отпадъци се изваждат с компактиращ шнек към контейнери за събиране. Оборудването към биостъпалото включва потопяеми помпи за рециркулиращата активна утайка (РАУ) с инвертори; разходомер за РАУ; потопяеми помпи за излишната активна утайка (ИАУ); миксер за зона на денитрификация; въздуходувки; аерационна система; кислородомер; разпределителна шахта и помпена шахта за РАУ и ИАУ.

Разпределителната шахта и помпената камера за РАУ и ИАУ са обединени в комбинирано съоръжение. В разпределителната шахта механично пречистената вода се рапределя към двете линии за биологично пречистване, а шахтата за РАУ и ИАУ служи за събиране на активна утайка след вторичния утаител.

В нея се монтират помпи за рециркулация на активна утайка и помпи за изваждане на излишна активна утайка. Помпите за РАУ връщат част от утайката на вход биобасейн, а помпите за ИАУ изваждат излишната утайка към утайкоуплътнител. Шахтата за РАУ и ИАУ е част от биостъпалото. За конкретния вариант е предвидено към двойката да има 1 шахта, оборудвана с потопени помпи.


 

Очаквани резултати от проекта
След реализацията на проекта ще се осигури достъп на 2949 жители на населеното място до канализационни услуги, чрез изграждане на 14.571 км нова канализационна мрежа. 3657 жители ще се възползват от реконструираната канализационна мрежа, а 12 253 е.ж. ще бъдат свързани към новоизградената ПСОВ. По този начин ще се постигне гарантирано пречистване на отпадните води на 100% за населението. Рехабилитираната водоснабдителна мрежа ще облагодетелства 3468 жители, докато други 1132 жители ще бъдат свързани към новоизградената водопроводна мрежа.

Проектът ще допринесе за намаляване на общите загуби на вода, съхранение на водните ресурси и утвърждаване на справедлива и социално достъпна цена на ВиК услугите, чрез подобряване на базисната инфраструктура. Освен това рехабилитацията/реконструкцията на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Нови пазар ще има голям икономически ефект поради очакваното рязко намаляване на броя на авариите по мрежата за експлоатационен период близо петдесет години.

Реконструкцията на водопреносната мрежа в гр. Нови пазар е елемент от изготвената в съответствие с европейските директиви Национална стратегия, насочена към намаляване на вътрешните загуби по разпределителните мрежи при водоподаване, което е от изключително значение за крайния потребител и за съхраняването на водния ресурс.

Един от основните проблеми в сектор „Околна среда” е липсата на изградена канализационна мрежа, както и ниската ефикасност на пречиствателните станции за отпадни води, или въобще липсата на такива. Липсата на подобна базисна инфраструктура в гр. Нови пазар, както и съществуващата, но крайно амортизирана такава, води до замърсяване на околната среда, загуби на воден ресурс, ерозия и свлачищни процеси, наводнения, отлив на инвеститори и т. н.

Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението в община Нови пазар чрез осигуряването на здравословна и благоприятна среда за живот. Ще се повишат възможностите за инвестиции и ще се спомогне и за реализацията на ОП "Околна среда" 2007 – 2013 г., както и стратегическите цели на Националната стратегическа референтна рамка.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна ЗагоркаПроекти

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.

Специфики при избора на тръбиТехнически статии

Специфики при избора на тръби

В дългосрочна перспектива, за проект като подмяна на тръбопроводи изборът на подходящ материал е от огромна важност. Затова се изисква отлично познаване както на условията на почвата, така и на силните и слабите страни на всеки материал.

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в БългарияФирмени статии

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в България

Даниел Тен Хоор е изпълнителен директор на КВТ Груп и заема тази позиция от края на 2013 г.Г-н Тен Хоор, представете накратко структурата и предмета на дейност на КВТ Констракшън.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Безизкопни технологии за рехабилитация на водопроводиТехнически статии

Безизкопни технологии за рехабилитация на водопроводи

Bъв всички градове по света има подземни тръбопроводи, които достигат края на своя полезен живот. Спукването им е предпоставка за възникването на недопустими проблеми като загубата на вода или замърсяването на почвата поради изтичането на отпадъчните води от канализационните тръби.

Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016Бизнес

Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016

В края на октомври т. г.

Еко Проект ООД - първият  производител на  усилени полиетиленови RC тръбиФирмени статии

Еко Проект ООД - първият производител на усилени полиетиленови RC тръби

Еко Проект ООД е водещ производител на полиетиленови тръби и фитинги за водопренос, газ, канализация,  дренаж, кабелна протекция и други приложения. Компанията е член на БАВ и на БАППТ.

Siemens: Siwa LeakControl предоставя надеждно откриване и локализиране на течове във водопроводни мрежиФирмени статии

Siemens: Siwa LeakControl предоставя надеждно откриване и локализиране на течове във водопроводни мрежи

Мрежите за разпределение на водата са сложни системи. Течовете могат да предизвикат сериозни финансови загуби на общините и градовете.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top