Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

17.12.2013, Брой 4/2013 / Технически статии / Води

  • Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово
  • Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово
  • Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Технически статии

 

Изпълнението на интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово стартира официално през юли миналата година. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на договора за безвъзмездна помощ е 123 106 289 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 65 месеца.

Проектът включва: реконструкция на пречиствателна станция за питейни води; ремонт на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова помпена станция; рехабилитация на водоснабдителна система - 76,5 км; разширяване на канализационна мрежа - 18,5 км; рехабилитация на канализационна мрежа - 21,6 км; реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води.

Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води
Габрово се снабдява с питейна вода основно от язовир Хр. Смирненски, разположен на 8 км югозападно от града. Съществуват и няколко други водоизточника, които са значително по-малки и осигуряват само 7% от подаденото водно количество. Непречистената вода от водоизточника достига по гравитачен път до пречиствателната станция за питейни води, разположена в южната част на града.

По проект технологичната схема на ПСПВ Габрово е едностъпална. Тя включва контактна коагулация, филтрация през бързи пясъчни филтри и обеззаразяване с газ хлор. ПСПВ е пусната в експлоатация през 1974 г. От 1975 г. до 1986 станцията е с производителност 900 л/с, а от 1986 г., след пускане в действие на новия напорен довеждащ водопровод, максималната производителност е 1250 л/с. Максималното водно количество на пречиствателната станция в условията на експлоатация е 1100 l/s; Q средно = 700 - 800 l/s.

Вследствие на демографските тенденции и прогнози, както и на база намаляване на водните загуби и консумацията на вода, е налице нереалистично преоразмерена ПСПВ, което води не само до по-високи инвестиционни разходи, но и до по-високи разходи по експлоатация и поддръжка, и накрая до по-висока цена на водата за консуматора.

Освен това, в случай на върхово натоварване (периоди на валежи и снеготопене), когато мътността нараства значително, настоящата едностъпална технологична схема не може да поеме по-високите натоварвания, качеството на пречистената вода се влошава и не съответства на изискванията на нормите. Състоянието на съоръженията и конструкциите е силно влошено. Въпреки стабилното качество на питейната вода пречиствателните процеси във филтърния корпус са затруднени, тъй като липсва първично утаяване на водата.

› РекламаНеобходими са съоръжения, които при пиковете на висока мътност на суровата вода в определени сезони да действат като утаител, за да се осигури адекватна работа на филтрите и да отстранят по-голямата част от желязото и мангана в суровата вода. Липсва система за управление на процесите, което води до невъзможност за постигане на ефективност на работата на станцията. Непречистени промивни води се заустват в реката, което представлява риск за околната среда и е в противоречие с екологичните изисквания.

Инвестицията по проекта включва рехабилитация на съществуващи съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения по пътя на водата с цел преобразуване на технологичната схема на станцията от едностъпална в двустъпална с микросито и Ламелен утаител за повишаване на ефективността на пречистване.

След проведена обществена поръчка, за изпълнител на реконструкцията на ПСПВ е определен Консорциум Чиста Вода Габрово 2012, състоящо се от испанското акционерно дружество за строителство и услуги Копаса и софийските Технострой България и Мирса-93 - Цветан Асенов. Обхватът на дейностите включва рехабилитация на съществуващи съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения с цел преобразуване на технологичната схема на ПСПВ Габрово от едностъпална в двустъпална и повишаване на ефективността на пречистване на водата, предназначена за питейно-битови нужди на град Габрово.

Проектните дейности обхващат третирането на сурова вода от точката на включване на суровата вода (притока) от главния довеждащ водопровод от яз. Хр. Смирненски, при вливния фланец на смукателната клапа на водопровода, до изходната точка на пречистената питейна вода, т. е. до изход водоем 2x7000 m3.

Ремонтните дейности обхващат пречистване от точката на включване на суровата вода (притока) от главния довеждащ водопровод от язовир Хр. Смирненски до изходната точка на пречистената питейна вода, т. е. до резервоарите.

Предвижда се пълна автоматизация и диспечеризация на процесите от единен контролен пункт. Ще бъде изградено и изцяло ново съоръжение за пречистване на технологичните, т. е. промивните води, така че те да могат да бъдат заустени в градската канализация.
Срокът за изпълнение на обекта е до 17 октомври 2014 г., последван от 12 месеца период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти в пробната експлоатация, включително надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция.


› Реклама


Рехабилитация на ВиК мрежите
Преди старта на проекта водоразпределителна и канализационна мрежа на града е силно амортизирана. Характеризира се с ниско качество и високо налягане, което води до големи технически загуби на питейна вода, възлизащи на 73%; ниска надеждност на водоснабдяването поради чести аварии и продължителни ремонтни работи; високи разходи за експлоатация и поддръжка.

Свързаността към пречиствателната система възлиза на едва 79% за града. Срещат се преливащи септични ями и директно заустване на отпадни води в околната среда, които нарушават екологичните стандарти; висока инфилтрация в канализационната система – 85%; силно амортизирана канална мрежа. Поради смесената канализация в централната част на града съществуващите канали не могат да поемат водните количества при обилни валежи, което предизвиква наводняване на улици и приземни етажи; високи разходи за експлоатация и поддръжка поради необходимостта от ремонтни работи и постоянна профилактика.

На база регистрираните аварии и загуби на вода инвестицията във водоснабдителната мрежа обхваща най-критичните участъци в 13 района от града, включително: рехабилитация на 76 км от водопроводната мрежа; монтиране на 30 регулатора на налягане в ниската зона (централна градска част); ремонт на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова – Баждар, Петкова нива, Тончевци, Гачевци, Стефановци. По отношение на канализационната мрежа проектът обхваща изграждане на канализационна мрежа – 18,5 км в участъците кв. Беленци, кв. Стефановци – Златари, Главен колектор II десен, Хаджицонев мост (Главен колектор I) и рехабилитация на 21,6 км от съществуваща канализационна мрежа на града.

Рехабилитацията на ВиК системите в града се извършва на три отделни етапа. За изпълнител на първия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на град Габрово, е определена пловдивската фирма Драгиев и Ко.
Стойността на договора възлиза на 13 864 065.35 лв. без ДДС. Продължителността е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти.

За изпълнител на Етап 2 е избрано Дружество Станилов, гр. София. Стойността на договора е 14 678 789,11 лв . без ДДС. Периодът за изпълнение е определен на 965 дни, от които 600 дни за строителство. В обхвата му са включени всички необходими дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, изготвени работни проекти и количествени сметки.

След проведена обществена поръчка за изпълнител на Етап 3 е определена Пътинженеринг, гр. Пловдив. Стойността на договора е 11 966 428,02 лв. без ДДС. Периодът за изпълнение е определен на 3 години, от които 2 години за строителство и 1 година период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти.


 

Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води
Реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води в Габрово стартира през юли т. г. След проведена обществена поръчка за изпълнител на проектиране и реконструкция на обекта е определено Обединение ГБС – Биогест – Габрово, състоящо се от Главболгарстрой, гр. София - водещ партньор, Бора, гр. София, Биогест Интернационал, Германия, с подизпълнител – Димас, гр. Габрово. Срокът за изпълнение на обекта е до януари 2015 г., в който се включва проектиране, строителство, монтаж на оборудване и обучение на експлоатационния персонал, последван от 12 месеца период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти в пробната експлоатация, включително надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция.

Към момента са изградени съоръжения по пътя на водата и утайките в съответствие с първия етап на основния работен проект. Това са 50% от съоръженията за краен етап. Понастоящем параметрите на вход ПСОВ се различават значително от първоначалните. В технологичната схема няма съоръжения за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор. Основното електромеханично оборудване е силно амортизирано и паралелно с това много енергоемко.

По първоначален проект не e предвидена необходимата автоматизация и диспечеризация на процесите. Предвид съществуващата ситуация е предприет детайлен технически анализ на пречиствателната станция, така че да се даде оценка на всяко съоръжение и технологичен възел по отношение на състояние на конструкциите, електромеханичното оборудване, системата за автоматизация и контрол.

Освен ремонт на съществуващите конструкции се предвижда въвеждане на съвременни технологии по пътя на водата и утайките, както и доставка на модерни механични и електрически съоръжения за оптимално подобряване на технологичния процес. Реконструираната пречиствателна станция за отпадни води ще има хидравличен капацитет 14 860 куб. м/ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 е. ж. с отстраняване на елементите азот и фосфор.

Съгласно изискванията на възложителя изпълнението на обекта е предвидено така, че да се осигури максимално използване на терена на станцията, лесна и надеждна експлоатация, възможност за поетапно строителство при експлоатация на съществуващите съоръжения, прилагане на най–съвременни методи и технологии за пречистване при пълно съответствие с екологичните изисквания без прекъсване на технологичния процес.

Реконструкцията на станцията се съвместява с инвестициите на община Габрово и в подмяна на ВиК мрежата. Данните от направените предпроектни проучвания показват количеството отпадна вода, постъпваща на вход станция, от което е видно, че голяма част от водата на вход е проникнала в канализационната мрежа повърхностна вода и питейна вода от водопроводната мрежа, т. е. чиста вода. Това е така, защото в по-голямата си част канализацията на Габрово представлява смесена система (в канализационните клонове за битови отпадни води са включени и повърхностни води както от дъждове, така и на дерета).

Предвид тази ситуация, пречиствателният процес е опорочен от физическото разреждане на постъпващите водни количества, от които само 15% представляват отпадна вода. По данни на ВиК Габрово нивото на инфилтрацията в канализационната мрежа представлява 85% от годишното количество на вход пречиствателна станция. С намаляването на водните загуби при подменената водопроводна мрежа и с извеждане на чистите води от битовата канализация инфилтрацията ще бъде намалена на 12% след проекта.

В допълнение, към момента отпадните води на квартали с население от 12 500 души не се отвеждат до градската ПСОВ. Съществуващите преливащи септични ями и директното заустване на отпадна вода в прилежащи дерета представлява риск за околната среда. В жилищните квартали Стефановци, Златари, Беленци и Хаджицонев мост се изгражда канализация, която ще бъде свързана в единната пречиствателна система.

През следващите година и половина община Габрово ще инвестира в един от основните елементи на ВиК системата на града с оглед на прилагането на съвременните инженерни практики и поетите от държавата ангажименти за екологосъобразно управление на ресурсите в сектор води.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна ЗагоркаПроекти

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в БългарияФирмени статии

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в България

Даниел Тен Хоор е изпълнителен директор на КВТ Груп и заема тази позиция от края на 2013 г.Г-н Тен Хоор, представете накратко структурата и предмета на дейност на КВТ Констракшън.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016Бизнес

Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016

В края на октомври т. г.

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016Бизнес

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016

Добавената стойност, генерирана от използването на стоки, методи и услуги за опазване на околната среда и ресурсна ефикасност, е водещ акцент на тазгодишното издание на изложението IFAT, съобщават организаторите. Водещото световно изложение за водоснабдяване, отпадъчни води, отпадъци и управление на суровините ще се състои от 30 май до 3 юни т.

Еко Проект ООД - първият  производител на  усилени полиетиленови RC тръбиФирмени статии

Еко Проект ООД - първият производител на усилени полиетиленови RC тръби

Еко Проект ООД е водещ производител на полиетиленови тръби и фитинги за водопренос, газ, канализация,  дренаж, кабелна протекция и други приложения. Компанията е член на БАВ и на БАППТ.

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни водиСъбития

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Hа 18 ноември т.г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top