Европейска схема за екомаркировка

29.03.2016, Брой 2/2016 / Проекти /

  • Европейска схема за екомаркировка

Проекти

 

Eкомаркировката е доброволна инициатива за сертифициране на екологичните показатели на продукти и услуги. За присъждането на сертификат, тези продукти и услуги следва да отговорят на специфични критерии за редуциране на въздействието им върху околната среда, разработени за всяка от продуктовите групи. Екомаркировката на ЕС съответства на дефиницията на Международната организация по стандартизация за екомаркировка тип 1.

Това означава, че тя е доброволна инициатива, основаваща се на различни критерии, в рамките на която независима трета страна дава правото на използване на маркировката като доказателство за добрите екологични показатели на един продукт по време на целия му жизнен цикъл.

Намаляването на въздействието на продуктите и услугите върху околната среда се оценява от момента на производството им, през употребата, до крайното им обезвреждане. Това прави екомаркировката на ЕС изключително надеждна. Критериите за оценка се разработват по прозрачен начин с участието на учени, неправителствени организации и други заинтересовани страни.

Логото на екомаркировката на ЕС гарантира на потребителите, че продуктът, който те купуват, оказва по-малко въздействие върху природните ресурси, отколкото другите подобни продукти, предлагани на пазара. Според проучване на Eurobarometer от април 2009 г., 40% от анкетираните са запознати с европейската схема за екомаркировка.

Повече от 80% от запитаните потребители заявяват, че обръщат внимание на екологичните аспекти на продуктите, а 47% процента търсят логото на екомаркировката. Това е доказателство за определящата роля на тази схема за поведението на пазаруване. Към настоящия момент схемата е приложима за всички продукти и услуги, с изключение на храни, напитки, фармацевтични продукти и медицински устройства.

Досега са сертифицирани хиляди продукти от голямо разнообразие продуктови групи, включително текстилни изделия, детергенти и обекти за туристическо настаняване. От внедряването на екомаркировката от Европейската комисия през 1992 г. до септември 2015 г. са сертифицирани 44 771 продукта и услуги.

По последни данни в България правото за ползване на екомаркировката на ЕС е присъдено от Министерството на околната среда и водите на 3 организации за общо 18 техни продукта. Създадена е електронна база данни, която съдържа всички продукти и услуги, носещи логото на европейската екомаркировка. В нея потребителите могат да търсят по производител и по продуктова група.

Продукти и критерии
Критериите за екомаркировката на ЕС се основават на екологичните показатели на продуктите, като се отчитат най-новите стратегически цели на Общността в областта на околната среда. Те определят на какви екологични изисквания трябва да отговаря даден продукт, за да може да носи екомаркировката на ЕС.

При определянето на такива критерии се вземат предвид най-значителните въздействия върху околната среда, по-специално въздействието върху изменението на климата, върху природата и биоразнообразието, потреблението на енергия и суровини, генерирането на отпадъци, емисиите във всички видове среда, замърсяването чрез физични въздействия и употребата и изпускането на опасни вещества.

Сред другите фактори, които се отчитат при разработването на критериите, е заместването на опасни вещества с по-безопасни или употребата на алтернативни материали или изработка, когато това е технически осъществимо. Такива са и потенциалът за намаляване на въздействието върху околната среда, дължащо се на трайността и възможността за повторна употреба на продуктите, нетният екологичен баланс между ползите и тежестите за околната среда, включително и аспекти на здравето и безопасността, на различните етапи от жизнения цикъл на продуктите.

В случаите, когато е подходящо, се вземат предвид и социалните и етични аспекти, например чрез позоваване на приложими международни конвенции и споразумения. Обръща се внимание и на установените критерии за други екологични маркировки, особено официално признати на национално или регионално равнище, екологичните маркировки, отговарящи на изискванията на БДС EN ISO 14024:2004 тип 1, когато съществуват такива за съответната група продукти, с оглед засилването на синергии. Доколкото е възможно се следи и за изпълнение на принципа за намаляване на изпитването върху животни.

Решения на Европейската комисия за установяване на екологични критерии има за следните 35 продуктови групи: промишлени и институционални перилни детергенти; промишлени и институционални детергенти за автоматични съдомиялни машини; универсални почистващи средства и почистващи средства за санитарни помещения; детергенти за съдомиялни машини; детергенти за ръчно миене на съдове; перилни детергенти; сапуни, шампоани и балсами за коса; абсорбиращи продукти за лична хигиена; смазочни материали; санитарни арматури; бои и лакове за вътрешно и външно боядисване; подобрители на почвата; растежни среди; термопомпи; светлинни източници; персонални компютри; преносими компютри; телевизори; копирна и графична хартия; хартия тип „тишу”; печатни изделия; вестникарска хартия; матраци; мебели от дърво; дървени подови настилки; текстилни подови настилки; твърди настилки и облицовки; обувни изделия; текстилни изделия; къмпинг услуги; туристическо настаняване; оборудване за получаване на изображения; промивни тоалетни; изделия от преработена хартия; водогрейни топлоизточници.

Критериите се преразглеждат средно на всеки четири години, за да бъдат отразени технически иновации като еволюцията на материалите, производствените процеси, технологиите за ограничаване на емисиите и промените в пазара. По този начин производителите и потребителите могат да бъдат сигурни, че екомакировката на ЕС съответства на най-високите екологични показатели.

Критериите за присъждане на екомаркировка на универсални почистващи препарати, например, контролират токсичността за водни организми, биоразградимостта на повърхностно активни вещества, съдържанието на вещества или смеси, които са изключени или ограничени за употреба, ароматни вещества, летливи органични съединения, фосфор и др.

За водогрейни топлоизточници се разглеждат характеристики като минимална енергийна ефективност, вид на хладилен агент и второстепенен хладилен агент, максимално допустими емисии на парникови газове, азотен оксид, въглероден оксид, органичен газообразен въглерод, прахови частици и съдържанието на опасни вещества и смеси.Процедура по присъждане на екомаркировка на ЕС
За екомаркировката на ЕС могат да кандидатстват производители, вносители, доставчици на услуги, търговци на едро и дребно. Търговците на едро и дребно могат да кандидатстват само за продукти, които се предлагат на пазара под тяхната собствена търговска марка. Операторите, желаещи да използват европейската екомаркировка, подават заявление до компетентния орган, който за България е МОСВ.

То може да обхваща един продукт или гама от продукти, независимо от това колко на брой различни наименования или марки се използват за този продукт/тези продукти. Затова заявителят следва да докладва всички търговски наименования или вътрешни референтни номера на производителя на въпросния продукт или продукти в процеса на подаване на заявление.

Когато се кандидатства за присъждане на екомаркировка на формулиран продукт, всички химични вещества и смеси, използвани в продукта, трябва да се представят като част от заявлението. Ако съгласно критериите за екомаркировка на ЕС е необходимо производствените обекти да отговарят на определени изисквания, те трябва да бъдат изпълнени във всички обекти, в които се произвежда съответният продукт. За доказване съответствието на екологичните показатели на продукт се изисква извършването на изпитвания.

Компетентните органи признават с предимство изпитванията в лаборатории, акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025:2006. До два месеца след получаването на заявлението, компетентният орган оценява продукта спрямо критериите, проверява дали документацията е пълна и уведомява оператора при нужда от допълнения.

Цената на екомаркировката на ЕС е възможно най-ниска за заинтересованите фирми. Разходите за присъждане на европейската екомаркировка и годишните такси могат да варират за различните продуктови групи. Отстъпки се правят на малки и средни предприятия, микропредприятия и компании от развиващите се страни. За фирми, регистрирани по схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), таксата за кандидатстване е намалена с 30%, а за тези сертифицирани по ISO 14001 – с 15%.

В случай че притежателят на лиценза иска да разшири гамата на обхванатите в него продукти, след като вече е била присъдена екомаркировка на ЕС, важат няколко условия. Когато се изисква разширение с нови вътрешни референтни номера/търговски наименования на производителя, при което не се засяга съответствието с критериите, съответната информация следва да се изпрати на компетентния орган.

След извършването на преглед и ако заявлението бъде одобрено, компетентният орган издава преработен лиценз, в който са добавени нови/допълнителни вътрешни референтни номера/търговски наименования на производителя. Разширение или изменение с нови технически характеристики, при което се засяга съответствието с критериите (например нови материали), трябва да бъде одобрено от компетентния орган, преди те да бъдат използвани.

Добавянето на нови доставчици или заместването на такива също следва да бъде одобрено от компетентния орган, след като му се предостави актуализиран списък на доставчиците и подходяща документация, доказваща съответствието им с критериите.


 

Проверка на съответствието
Операторите носят отговорност за това продуктите или услугите, на които е била присъдена екомаркировка на ЕС, винаги да остават в съответствие с определените критерии. След като е предоставен лиценз за екомаркировка на ЕС, притежателят на лиценза е длъжен да поддържа документацията на заявлението в актуален вид.

Когато са необходими непрекъснати изпитвания или измервания, операторите са отговорни за архивирането на резултатите от изпитванията и воденето на друга съответна документация. Невинаги се налага тази документация да бъде изпращана на компетентния орган, освен когато съществува изрично изискване това да се направи, но тя трябва да бъде на разположение по всяко време при поискване.

В случай че продуктът престане да е в съответствие с критериите в който и да е момент от периода на валидност на лиценза за екомаркировка на ЕС, това трябва да бъде докладвано на компетентния орган незабавно, заедно с обяснение за причините за несъответствието. Компетентният орган взема решение какви действия да предприеме, например искане за допълнителни измервания, временно прекратяване на лиценза и др.

Компетентният орган има правото да предприеме всички необходими проучвания, за да наблюдава текущото съответствие на притежателя на лиценз с критериите за екомаркировка на ЕС и с условията за използване и клаузите на договора. За тази цел компетентният орган може да изиска всички съответни документи, необходими за доказване на това съответствие. Освен това компетентният орган може във всеки един момент и без предизвестие да изиска достъп до помещенията на предприятието.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top