ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

07.09.2018, брой 6/2018 / Бизнес / Отпадъци

  • ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци
  • ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

Бизнес

 

Европейският съюз (ЕС) обяви нови стандарти по отношение на емисиите и ефективността на намиращите се на територията на държавите членки големи инсталации за третиране на опасни и неопасни отпадъци, които към момента са около 4000 на брой. Целта на новите стандарти е да подпомогнат властите на национално ниво в усилията за ограничаване на въздействието, което тези съоръжения оказват върху околната среда.

Спецификациите, публикувани на 17 август т. г. в Официалния вестник на ЕС, са резултат от преразглеждането на най-добрите налични техники (НДНТ) за третирането на отпадъци. Освен значимостта им за европейския сектор за обработка на отпадъци, тези заключения за НДНТ са важни и за постигането на заложените цели в европейските политики, отнасящи се до опазването на околната среда и управлението на отпадъци. Те предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на инсталациите.

Въпреки че основната цел на заключенията за НДНТ е редуциране на емисиите от различните процеси на третиране на отпадъци, те покриват и други екологични проблеми като например енергийната и ресурсната ефективност, предотвратяването на аварии, шум и миризми, управлението на остатъчните фракции. Документът включва 53 отделни заключения за НДНТ, като 24 от тях се отнасят до сектора като цяло, а останалите 29 обхващат най-разпространените методи за третиране на отпадъци, включително механични, биологични и физикохимични, както и обработката на течни отпадъци на водна основа. Заключенията се отнасят и до временното съхранение на отпадъци и независимите пречиствателни станции за отпадъчни води, които приемат предимно потоци от инсталации за третиране на отпадъци.В допълнение, заключенията включват емисионни нива, съответстващи на най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), които при трансформирането им в емисионни норми имат потенциала да доведат до съществено понижение на емисиите от сектора за третиране на отпадъци. За първи път те съдържат НДНТ-СЕН на ниво ЕС за емисии във води и въздух от съоръжения за механично третиране (шредери) и анаеробно разграждане на отпадъци. Съществуващите инсталации (т. е. тези с издадено разрешително преди публикуването на заключенията за НДНТ) разполагат с 4 години за привеждане в съответствие с новите стандарти. За новите инсталации изискването за съответствие вече е в сила.

По отношение на емисиите във въздуха заключенията за НДНТ разглеждат редица техники като например капсулирането на оборудването и инсталациите за намаляване на емитираните във въздуха концентрации. Зададени са НДНТ-СЕН за прах, общи летливи органични съединения, амоняк, хлороводород, живак, хлорофлуоровъглероди и миризми.


 

При емисиите във води заключенията за НДНТ са с фокус върху техниките за реализиране на максимални спестявания на вода и оптимизиране на водопотреблението, включително чрез рециркулация и повторна употреба, както и разделяне на потоците отпадъчни води в зависимост от съдържанието на замърсители. Тук НДНТ-СЕН са определени за общ органичен въглерод, химично потребен кислород (ХПК), общо суспендирани вещества, въглеводороден индекс за нефтопродукти, общ азот, общ фосфор, фенолен индекс, свободен цианид, абсорбируеми органично свързани халогени, метали и металоиди (например арсен, кадмий, хром, мед, олово, никел, живак и цинк) в потоците, изпускани в приемно водно тяло или в канализацията.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритетИнтервю

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частициТехнически статии

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Прилагането на непрекъснат мониторинг на емисиите на прах от промишлените предприятия осигурява съответствие със законодателството и улеснява следенето на експлоатационните характеристики на инсталациите.

Честотни инвертори FR-F800 - E с интегриран EthernetФирмени статии

Честотни инвертори FR-F800 - E с интегриран Ethernet

FR-F800 - E предлагат на производителите на машини и на системните интегратори възможност за редуциране на разходите, подобрена сигурност с филтриране на IP обхвата, дистанционно диагностициране и отстраняване на грешки.

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?Фирмени статии

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

IoT технологии в третирането на водиТехнически статии

IoT технологии в третирането на води

Внедряването на иновативни технологии като интернет на нещата, облак-базирана виртуализация и моделиране на данните в областта на пречистването както на питейни, така и на отпадъчни води, се превръща във все по-голяма необходимост. Какви са ползите за ВиК операторите от прилагането на тези решения и как те могат да променят сектора изцяло, може да разберете от статията.

Управление на емисии при производството на циментТехнически статии

Управление на емисии при производството на цимент

Циментовата индустрия е един от основните промишлени източници на емисии на прах, азотни оксиди, серен диоксид, летливи органични съединения полихлорирани дибензо-P-диоксини и дибензофурани и др. От статията може да научите какви са най-добрите налични техники за ограничаване на емиисиите и пречистване на отпадъчните газове от производството на цимент.

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top