ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

01.07.2020, / Фирмени статии /

  • ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК
  • ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

 

В рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", ЕКОН-91 ООД повиши конкурентоспособността си посредством въведените иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност чрез намаляване на количеството използвани суровини и по-ефективно управление на отпадъците.

 

Това е постигнато с внедрената в производството иновативна система за автоматизирано пълнене и вадене на ядра от пенолатекс, включваща два робота за пълнене на форми, всеки от които в комплект с раздвижени форми за производство на ядра за матраци и за възглавници, и съоръжение за автоматично изваждане на ядрата. Системата представлява иновативна производствена технология, която се използва за първи път в България. С внедряването й се оптимизираха процесите на пълнене и вадене на ядрата от пенолатекс посредством пълната им автоматизация, като по този начин пълненето винаги е с едно и също количество пенолатекс, което гарантира намаляване на технологичния отпадък от изпресовка. Ваденето на пенолатексовите ядра от формите е оптимизирано с новата автоматизирана машина, което елиминира технологичните грешки. Високата степен на автоматизация на оборудването доведе до намаляване на усилията при изваждането на ядрата и осигури по-равномерно разпределение по цялата дължина на валовете, вследствие на което скъсванията са намалени наполовина. Това доведе до намаляване на отпадъка от латексова смес.

 

За оползотворяване на генерирания при производството технологичен отпадък, който остане, в производствения процес се внедри съоръжение за обработка на остатъчния технологичен материал, което намали всички суровини, влагани в производството на продукти и предотврати образуването на отпадъци. Технологията за работа на съоръжението за обработка на отпадъка включва раздробяване на изпресовката на гранули, омокряне на гранулите с латекс и вулканизиране на получената смес във форми. С него се осигури съразмерно, симетрично и еднакво раздробяване на отпадъчния материал, който се използва отново в производството на продукти от пенолатекс. Основното предимство на внедрената иновативна технология за преработка на технологичните отпадъци се състои в това, че при нея раздробяването става на еднакви по габарит частици. Раздробяването става безпрахово, като съоръжението е комплектовано с вентилатор за транспортиране на вече готовия смлян гранулат. В България подобна технология е внедрена за първи път, като доказателство за това е и фактът, че ЕКОН-91 ООД е единствен производител на латексови матраци за България и Източна Европа.

 

При производството на пенолатекс, като емулгатор в латекса и пенообразувател се използва сапун (калиев олеат), който след вулканизацията трябва да се извлече чрез изпиране. При този процес се използват големи количества вода, които през лятото се увеличават значително. При запълване на ваната за пране на продуктите и след тяхното изпиране, използваната вода се зауства в градската пречиствателна инсталация без да се пречиства. С въведената иновативна технология, представляваща съоръжението за пречистване, се осигури възможност на предприятието кандидат, вместо да изхвърля използваната от прането вода, да я пречисти и използва отново в процеса по предпране на пенолатексовите изделия. Системата за пречистване на отпадъчната промишлена вода е чрез флотация и е до степен за повторна употреба в производствения процес. Процесът по пречистване е физикохимичен метод, използван предимно за третиране на замърсени отпадъчни води, аналогичен с процеса на флотация. Прилагането на метода се счита за целесъобразно при необходимост от отстраняване от водата на емулгирани и суспендирани вещества с относителна плътност, по-малка или близка до относителната плътност на водата. Счита се за много подходящ и при третирането на индустриални отпадъчни води. Сред посочваните предимства на пречистването чрез флотационно уплътняване са: по-малката продължителност на процеса (скоростта на уплътняване по флотационния метод е около 10-15 пъти по-голяма в сравнение с гравитационното уплътняване); по-голямото уплътняване на утайките и фактът, че флотацията може да се регулира в зависимост от оперативното изменение на параметрите. Съоръжението включва съдове за усредняване на pH на водата и неутрализиране, последващото утаяване и флотация на същата, извличане на утайките и повторно връщане на водата за предпране.

"Този документ е създаден по проект "По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД", изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0143-C01 с финансоватата подкрепа на Оперативна програма "Иновации  и  конкурентноспособност"  2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕКОН-91 ООД и при някакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган по програмата."


 

 

ЕКОН-91 ООД

гр. Русе, кв. "Западна Промишлена Зона",

ул. "Капитан Райчо Николов" №11, пк 7000

тел.: офис 082/594 920; централа 082/594 925

office-byala@ekon.bg

www.ekon.bg

 

 

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни водиФирмени статии

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни води

Модулно структурираната серия CM може да покаже своите предимства в пълна степен и при големи спирателни клапани, а благодарение на променливата си скорост на действие, ефективно да предотврати хидравлични удари. Допълнителната възможност за включване на функцията Fail-Safe при отпадане на ел. захранването осигурява максимална безопасност, включително и за UV дезинфекционни системи.

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновацииФирмени статии

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

Внедряването на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат е налице значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на вредата върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма Фирмени статии

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

В сравнение с алтернативните технологични решения за производство предлаганата нова за българския пазар технология притежава специфични показатели, по които се наблюдава конкурентоспособност и превъзходство спрямо сходните производства.

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider ElectricФирмени статии

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider Electric

Доказателство за успешната инженерингова дейност на фирмата в проекти за автоматизация на пречиствателни станции са ключовите реализации в множество ПСОВ в България, сред които: Пазарджик, Стара Загора, Димитровград, Кубратово, Мездра, Свищов, Павликени, Равда, Ямбол, Стамболийски, Момчилград, Елхово и др.

Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в РиминиФирмени статии

Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в Римини

Двете изложения имат ключова роля благодарение на инструментите, предоставящи достъп до високите постижения под формата на семинари и конференции, разработени от Научния комитет на Ecomondo, под ръководството на проф. Фабио Фава, както и на този на Key Energy, воден от проф. Джани Силвестрини – технически директор на Kyoto Club.

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020Фирмени статии

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020

seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата. През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21% от чужбина и 79% от България) и организаторите очакват тази година ръст на бизнес ориентирани посетители.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top