Екологични проекти в Каолин

27.10.2014, Брой 3/2014 / Проекти /

  • Екологични проекти в Каолин
  • Екологични проекти в Каолин

Проекти

 

Kаолин е най-големият производител на индустриални минерали в Югоизточна България и сред най-големите в Централна и Източна Европа. Дружеството експлоатира находища в района на Ветово, Каолиново, Игнатиево, Димитровград и Тополовград. Ръководството на компанията поставя опазването на околната среда сред основните си приоритети в отговор на глобалната тенденция към постигане на устойчиво развитие.

„Екологичните решения са основополагащ елемент от краткосрочната и дългосрочната бизнес стратегии на Каолин. Въпросите за устойчиво развитие са повече от значими за компанията и тя полага усилия за опазване на околната среда чрез предотвратяване на замърсявания, вследствие на добивна и производствена дейност, развиване на енергийно ефективно производство и оптимизиране на използваните ресурси.

Така например Каолин се стреми към селективен добив - съществуват находища за кварц-каолинова суровина, уникални със своя генезис и вторичното им формиране е предпоставка за наличието на широка гама от качества в суровината, които я превръщат в своеобразна мозайка.

Това усложнява извършването на добив, но компанията го превръща в предимство, използвайки максимално предоставените от суровинната база условия, чрез добиването на много на брой обособени качества с параметри в тесни граници. Каолин инвестира в техника, позволяваща прецизното изпълнение на селективен добив на суровините, за което спомага и експлоатационната сондажна мрежа”, заявяват от дружеството.

Иновативни технологии подпомагат ефективното производство
Ефективното производство също е от съществено значение за дейността на Каолин. Предприятието е първото в света, използващо стексайзери за преработване на кварц-каолинови пясъци. Иновацията има за цел да подобри процеса на разделяне на индустриалните минерали. Разработените изследователска и внедрителска програми водят до намаляване на технологичните отпадъци, увеличаване на производителността и реализиране на нови марки кварцови пясъци.

Кварц-каолиновите пясъци се сепарират по нова технология чрез мокро пресяване с 5-палубни вибрационни пресевни уредби Derrick. Революционният метод е въведен в най-голямата обогатителна фабрика на компанията в град Ветово.Устойчиво енергийно развитие
Каолин осъществява редица енергоспестяващи инициативи и инвестиции, съобразени с фирмената програма за устойчиво енергийно развитие. Компанията намалява потреблението на енергия чрез нови технологии за обогатяване и ново оборудване с добри енергийни характеристики.

Сред основните въпроси, свързани с енергийната ефективност на предприятието, е как оптимално да се разпредели съотношението на различните видове използвана енергия - електрическа и топлинна, под формата на газ, биомаса и нефтопродукти. Компанията решава тези казуси, въвеждайки по-добър мониторинг чрез развитие на съществуващата Система за енергиен мениджмънт.

Голяма част от загубите при пренос и разпределение на енергия са намалени. На местата, където изтича топлинна енергия, са взети мерки и след направен Infra Red анализ е създадена по-добра изолация на технологичните съоръжения за сушене на основния продукт на компанията – каолин.

„Енергоефективност е постигната и чрез автоматично управление по алгоритми с PLC и честотни преобразуватели; подмяна на отделни енергонеефективни агрегати; усвояване на отпадъчната топлина на изходящите газове на лентови сушилни и ротационни пещи с помощта на рекуператори и WHRB; енергоефективна товарна и транспортна техника”, разказват от компанията.

Каолин прилага също така алтернативни енергийни източници. Основен пример за това е използването на биомаса за ланцовата горелка на шамотна пещ на Каолин във фабрика Ветово - след преобразуване в multi-fuel lance burner. В момента се извършва оценка на възможните алтернативи и експерименти с пилотна инсталация за биомаса.

В процес на реализация са проекти за производство на битова гореща вода в две от фабриките на Каолин. „От съществено значение за нас е и намаляването на парниковите емисии”, заявяват от дружеството. „Постигането на добра резултатност е и критерий за успеваемост”, допълват те.

Каолин работи в различни направления за осигуряване на допълнителни възможности за енергийна осигуреност и диверсификация на доставките на гориво. Изпълнява също ангажименти по реализирането на мерки по енергийна ефективност, касаещи сградния фонд и реализира проект за саниране на централната си административна сграда в град Сеново.


 

Непрекъснат контрол на екологичното въздействие
За да осигури минимизиране на неблагоприятното въздействие от добива и преработката на индустриални минерали, Каолин осъществява непрекъснат контрол чрез идентифициране и планиране на операции, свързани с определените значими аспекти на околната среда в компанията, в съответствие с политиката, общите и конкретни цели по околна среда.

Дружеството създава, прилага и поддържа процедури, отнасящи се до определените значими аспекти на околната среда и планира ефикасни и ефективни средства за оперативно управление – по отношение на съоръжения, физически средства за контрол и обучен персонал.

Поддържа и периодично оценява избраните средства за оперативно управление за продължаване на тяхната ефикасност; изпълнява операциите при определените условия, които осигуряват контролиране или намаляване на вредните въздействия, както и предотвратяване на аварийни ситуации.

„Компанията уведомява доставчици и клиенти за приложимите към тях процедури и изисквания по опазване на околната среда и спазва условията в издадените разрешителни за предотвратяване на замърсяването на компонентите на околната среда.

Също така, осъществява собствен мониторинг съгласно нормативните изисквания и одобрените от компетентните органи планове за собствен мониторинг на всяка бизнес единица в компанията. Каолин поставя и изисквания по отношение опазването на околната среда пред свои доставчици и подизпълнители”, информират от Каолин.

Запазване и стимулиране на биоразнообразието
„Част от социално отговорните ангажименти на компанията е даването на позитивен принос за запазване и стимулиране на биоразнообразието. Дружеството оценява нуждата от професионални действия при рекултивиране на находища с приключила експлоатация, както и си поставя амбициозната цел да подпомага биологичното разнообразие, съобразявайки се с особености на местните видове.

Обекти на Каолин са се превърнали в постоянен или временен дом за различни видове животни и птици. Всяка година брегови лястовици прелитат хиляди километри, за да намерят място за гнездене в пясъчна кариера на компанията. Фирмено отпадъкохранилище е зимовище и междинна спирка за 7 вида защитени птици. Обектът е заобиколен от смесена дъбово-акациева гора и изкуствено насаждение от бял бор.

Горските масиви обуславят наличието на разнообразна бозайна фауна. Могат да бъдат наблюдавани дива свиня, благороден елен, сърна, белка, язовец, лисица, чакал и дива котка.
Каолин реализира проект за мащабна рекултивация на външен отвал на свое находище за кварц-каолинова суровина. Дружеството извършва залесителни мероприятия върху близо 200 декара площ. Днес младата гора, наброяваща повече от 40 000 акациеви дръвчета, е едно ново местообитание за различни животински видове.

Компанията осигурява ресурси за поддържане и подобряване на Системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004 и се стреми непрекъснато да привлече в екологичните каузи своите служители, партньори и местните общности, в които развива дейност”, очертават в детайли основни параметри от политиката си от дружеството.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Управление на емисии при производството на енергия от биомасаТехнически статии

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Изпускането на емисиите от производството на енергия от биомаса оказва негативно въздействие върху околната среда и затова е необходимо да се инсталират пречиствателни съоръжения, които да елиминират или поне да редуцират риска от замърсяване.

Изграждане на изкуствени влажни зони за добив на биомасаТехнически статии

Изграждане на изкуствени влажни зони за добив на биомаса

Б иомасата от влажни зони и остатъчна земеделска продукция представлява неусвоен алтернативен енергиен потенциал за България. Той е особено приложим за крайдунавските населени места, Черноморието и поречието на големите вътрешни реки.

Технологии и машини за компостиране

Историята на компостирането се простира далеч назад във времето. Първите писмени сведения за използване на компост в селското стопанство се появяват още преди 4500 години в Месопотамия.

Енергия от отпадъчна дървесна биомасаТехнически статии

Енергия от отпадъчна дървесна биомаса

Биомасата е биологичен материал, съставен от органични субстанции или живи организми, който може да бъде използван за производството на енергия. Тези материали обикновено се добиват от непреработена дървесина, растителни култури, селскостопански остатъци, хранителни, дървесни и индустриални отпадъци.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top