Екологични проекти в Идеал Стандарт - Видима

20.09.2012, Брой 2/2012 / Проекти /

  • Екологични проекти в Идеал Стандарт - Видима
  • Екологични проекти в Идеал Стандарт - Видима

Проекти

 

Компанията Идеал Стандарт - Видима е водеща в производството на санитарна арматура и санитарна керамика, която има близо 3300 служители, базирани в нейните производствени и административни структури в гр. Севлиево. ""Идеал Стандарт - Видима е със стратегическа роля за развитието на мултинационалната компания Идеал Стандарт Интернешънъл в регион Източна Европа, като управлява и дейностите по дистрибуция на продукти в Източна и Западна Европа, както и търговската дейност в редица страни от Източна Европа, обединени в клъстър България на Идеал Стандарт Интернешънъл’’, споделят от компанията.

Идеал Стандарт Интернешънъл, със седалище в Брюксел, Белгия, развива независима дейност в Европа, Близкия и Среден Изток, Африка, както и в Латинска Америка. Основната й дейност е съсредоточена в предлагането на решения за баня като мебелировка, оборудване и душ-кабини за домове, търговски сгради и институции. Компанията работи в над 20 страни и има около 11 000 служители.

През т. г. Идеал Стандарт – Видима чества 20 години от учредяването през 1992 г. на смесено дружество между Видима и Американ Стандарт. „За този период компанията инвестира над 120 млн. евро, многократно увеличава капацитета на производство, открива хиляди нови работни места и оказва ежедневна подкрепа на социалното и културно развитие на региона и последователна политика за опазване на околната среда”, заявяват с гордост от Идеал Стандарт - Видима.

Екологичната политика на Идеал Стандарт – Видима
може да бъде описана в няколко думи – Зелена компания със синя отговорност”, коментират те и допълват: „Опазването на околната среда е приоритет за всеки един от нас и във всяка наша дейност – от подбора на суровини за производствените процеси, през ефективното използване на природните ресурси, пречистване и рециклиране, до дистрибуцията на решения за баня, които ползват последните достижения на екологичните иновации, ориентирани към пестене на природни ресурси.Осъществяваме дейността си с уважение и грижа за хората, като непрекъснато инвестираме в проекти, насочени към намаляване и неутрализиране на отпечатъка от нашата дейност върху околната среда и подобряване качеството на живот на нашите работници, служители и съграждани. В Идеал Стандарт - Видима съществува Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасните условия на труд, в съответствие с изискванията на международни стандарти ISO 9001, ISO 14 001 и OHSAS 18 001. Разработената и внедрена политика по околна среда е част от политиката на Интегрирана система за управление и е насочена както към утвърждаване на фирмата като икономически силно предприятие, така също и към опазването на околната среда и здравето на своите служители.

Мисията на компанията за ограничено въздействие върху околната среда и отговорно отношение към природните ресурси непрекъснато се материализира в иновативни, пестящи вода и енергия, продукти.”
През изминалата година


 

компанията реализира различни проекти, ориентирани към повишаване на енергийната ефективност
намаляване на използваните природни суровини и намаляване на количеството на отпадъците от тях, рационално преразпределение на изделията, разделно събиране и изхвърляне на отпадъците.
Инвестициите на компанията за 2011 г., насочени конкретно към неутрализиране на вредното влияние върху околната среда, са за над 620 хил. лева:
- Проект за спестяване на природна газ, чрез използване на горещия въздух на тунелните пещи. Изграждане на инсталации по пилотния проект за пренос на горещ въздух от пещи и използването му в процеса на сушене на изделията;
- Монтиране на шумови изолации с цел ограничаване шумовото въздействие върху околната среда;
- Поставяне на магнитни разходомери по потоци на отпадни води (вход локална пречиствателна станция за промишлени отпадни води и изход за локална пречиствателна станция за битови отпадни води);
- Закупено оборудване за аналитичен контрол на биохимични показатели за битови отпадъчни води на Хах Ланге България и компактна лаборатория за анализ на води Aquamerck за ежедневен контрол от оператора;
- Закупени нови помпи за дозиране на химични реагенти (FeCl3) в битова пречиствателна станция;
- Изграждане на съоръжение за механично раздробяване на гипсови калъпи с цел повторно използване на вградените в тях заготовки (планки, болтове и др.) преди предаването им за крайно обезвреждане, вследствие на което се намалява значително техният обем и се облекчава транспортирането им;
- Закупени нови съдове за разделно събиране и транспортиране на отпадъците;
- Разходи за поддържане на дълготрайни материални активи с екологично предназначение;
- Закупуване и монтиране на филтър преса към една от пречиствателните станции за пречистване на галванични отпадни води.
„В Идеал Стандарт – Видима се реализират

екологични проекти, насочени към превантивни мерки за опазването на околната среда
намаляване на производствените емисии, ефективно използване на природните ресурси, енергийна ефективност, редуциране на генерираните производствени отпадъци и ефективното им екологосъобразно управление, разделно събиране и рециклиране на отпадъци, преработване на отпадъчни води, осигуряване безопасността на труда за служителите и работниците в компанията”, категорични са от производственото предприятие.

През 2011 г. в завода за производство на санитарна арматура на компанията проектите за енергийна ефективност са довели до редуциране потреблението на енергия с 293 MWh. През 2012 г., в резултат на проведения одит за енергийна ефективност, ще бъдат реализирани проекти, които ще доведат до намаляване разхода на електроенергия с 317 MWh годишно, с екологичен еквивалент 650,840 т спестени емисии СО2.

През миналата година са реализирани проекти за намаляване на използвани природни суровини и намаляване на количеството на отпадъци от тях като:
- редуциране теглата на гипсовите калъпи с 44 т при производството на санитарна керамика;
- рециклиране на 1271 т отпадна глазура при производството на санитарна керамика;
- намаляване на теглото на месингови отливки и намаляване на брака при производството им с 43,006 т, отнасящи се за завода за санитарна арматура.

В завода за производство на санитарна арматура се експлоатират инсталации за термично рециклиране на леярски пясък, чрез които отпадъчният пясък се обработва, след което се влага отново в производството, което води до редуциране на количествата отпадък и използван свеж материал с 1200 т за 2011 г.

В завода за производство на санитарна керамика, в следствие на проект за рационално преразпределение на изделията, разположени върху пещарски колички, се редуцира употребата на природен газ с 9200 куб. м, което води до намаляване на емисиите СО2 със 17 т. В резултат на реализиран проект „Kiln recovery” за пълно оползотворяване на горещ въздух от пещи към сушилни през 2011 г., компанията редуцира използването на природен газ с 209 000 куб. м, което води до редуциране на емисиите СО2 с 387 т.

„С цел осъзнаване на собствената ангажираност на всеки един по отношение на правилното събиране и изхвърляне на отпадъците, във фирмата беше реализиран проект по „Разделното събиране на отпадъците и как заедно да излекуваме света”. Като резултат, през 2011 г. от проекта са предадени за рециклиране 360 563 кг хартия, над 112 278 кг пластмаса и 111 708 кг стомана, чрез което запазихме около 4488 дървета, 2704 барела нефт, 1442 куб. м от обема на сметището, 1 743 460 kWh електроенергия, 167 562 кг желязна руда, 55 854 кг въглища, 11 460 059 л вода”, информират от Идеал Стандарт.

Екологичните инициативи, които компанията е реализирала за 2012-та в двата си завода – за производство на санитарна керамика и санитарна арматура, включват:
- Внедряване на система за мониторинг на консумираната електроенергия по процеси в завод за фитинги: леярна, галваника (Асмега 1&3, Асмега 2&4).
- Реализиране на направените предписания от докладите за проведен одит за енергийна ефективност в завод за фитинги - подмяна на осветителните тела с такива от ново поколение. Проектът ще бъде реализиран поетапно в следващите 3 години.
- Намаляване на теглото на месингови отливки и намаляване на брака при производството им, което води до редуциране консумацията на свежи суровини и материали – в завод за фитинги.
- Проекти за редуциране на използваното количество електроенергия и природна газ, които ще се реализират и в двата завода – за фитинги и керамика.
- Оптимизиране на системата за разделно събиране (сортиране) на годните за оползотворяване и повторна употреба композитни опаковки от суровини и материали, в завод за керамика.
- Разделно събиране на отпадъците в завод за керамика и последващо предаване на лицензирани фирми за оползотворяване и рециклиране.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудванеТехнически статии

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още функциониращите устройства, поправка на повредените, извличане на електронните компоненти, рециклиране и обезвреждане.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Kонцепцията за кръгова икономика в ЕвропаСтандарти

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

Преходът към кръгова икономика се основава на три стълба: ползи за околната среда, особено по отношение на ограничаване на въздействието върху нея и намаляване използването на ресурси; спестяване на разходи от понижените нужди от природни ресурси; и създаване на нови пазари, предоставящи допълнителни икономически ползи от кръгови практики, например по отношение на създаването на работни места или подобряване на благосъстоянието.

Фирмени статии

"Save the Planet" Изложение и Конференция за Югоизточна Европа 2017 за управление на отпадъци и рециклиране

От 7 до 9 март ще се проведе 8то издание на събитието за управление на отпадъци и рециклиране.  Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от развитите страни към Региона на Югоизточна Европа, създавайки условия за нови делови контакти и партньорства.

Засилен интерес към първото издание на конкурса ЕкообщинаБизнес

Засилен интерес към първото издание на конкурса Екообщина

Първото издание на конкурса “Екообщина” привлича сериозен интерес от страна на местната власт, отчитат организаторите от Посолството на Франция в България. Инициативата се организира съвместно с: Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на околната среда и водите; Националното сдружение на общините в Република България; Асоциацията на еколозите от общините в България; Центърът за енергийна ефективност Енефект; Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници; Сдружението Еконергия; Българската асоциация по водите.

Енергийна ефективност на водоснабдителни помпиТехнически статии

Енергийна ефективност на водоснабдителни помпи

Според различни анализи близо 20% от потреблението на електрическа енергия в световен мащаб се дължи на консумацията на помпени системи. Именно по тази причина и поради нарастващото значение на повишаването на енергийната ефективност в областта на водоснабдяването се обсъждат и внедряват различни възможности, имащи за цел редуциране консумацията на електрическа енергия от помпените системи.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top