Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

16.09.2015, Брой 2/2015 / Технически статии /

  • Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати
  • Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати
  • Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

Технически статии

 

Производството на перилни и почистващи препарати в България е динамично развиващ се бранш, в който намират място както дългогодишни български производители с утвърдени позиции на пазара, така и множество международни компании, които са изградили производствени мощности на територията на страната.

Категорията “перилни и почистващи препарати” попада в сферата на битовата химия и обхваща прахообразните и течни детергенти за ръчно и автоматично изпиране на дрехи и текстил, както и различните препарати за измиване на съдове, почистване на дома и др. Според актуално проучване на Евростат на пазара в България течните перилни препарати и таблетките/капсулите се търсят все повече в сравнение с традиционните прахове за пране.

Освен върху технологии, свързани с формата, в която се предлагат перилните и почистващи препарати, производителите все повече се фокусират върху екологичните показатели на дейността си, подобно на компаниите в останалите индустриални сектори.

Усилията са насочени към намаляване на консумацията на вода и енергия, вредните емисии (включително на летливи органични съединения - ЛОС, въглеродни окиси и др.), намаляване на обема генерирани от производството отпадъци, използване на биоразградими материали при опаковките и т. н. Компаниите в бранша все по-масово внедряват системи за управление по отношение на околната среда и сертифицират дейността си по действащия в тази сфера стандарт ISO 14001.

Екологични аспекти от жизнения цикъл на перилните и почистващи препарати
Предвид масовата им употреба във всяко домакинство, перилните и почистващи препарати в категорията “битова химия” оказват сериозно влияние върху околната среда по време на целия си жизнен цикъл. Този цикъл включва следните етапи: добив и производство на суровини, производство на опаковки, производство на самия продукт, дистрибуция на готовите продукти, употреба, край на жизнения цикъл (отпадъци от опаковките и отпадъчни води, свързани с прането и почистването в домакинствата).

Най-голямо значение за подобряване на екологичните показатели на перилните и почистващи препарати и намаляването на негативните им въздействия върху околната среда е производствената фаза, в която е необходимо да бъдат внедрени екологични практики, програми и стандарти за намаляване на използването на вода, енергия, редуциране на замърсяването в атмосферата и обема генерирани отпадъци.

Браншът все повече се завръща към традиционните методи за производство на перилни и почистващи препарати, базирани на органични съставки, поради нарастващите изисквания към екологосъобразност на продуктите на химическата промишленост. Производството на детергенти е сред кандидатите за въвеждане на мерки и програми за повишаване на енергийната ефективност и “зелено” производство.

Повишаване на ефективността на производствените операции много компании постигат чрез обновяване на технологичния парк с модерно енергийно ефективно оборудване, системи за контрол, мониторинг и автоматизация на процесите и др.

Устойчива употреба
По данни на Международната асоциация на производителите на сапуни, детергенти и продукти за поддръжка (AISE) 70% от общото количество енергия, свързано с жизнения цикъл на един перилен или почистващ препарат, се изразходва по време на фазата му на употреба. С тази фаза се асоциират и 90% от общите вредни емисии, както и 60% от генерираните отпадъци. Употребата на перилни и почистващи препарати се извършва от потребителите, но те нямат възможност да повлияят върху екологичните им показатели.

Ето защо, за да се постигне максимално устойчиво и екологосъобразно използване на детергенти, е нужно предпоставките за това да бъдат създадени във фазата на производство. Производителите са единствените агенти в рамките на жизнения цикъл на тези продукти, които могат да повлияят пряко върху екологичния им отпечатък.

Компаниите постигат това чрез внедряване на добри практики в подбора на суровини (от по-екологични източници и по възможност – по-малко токсични материали), продуктовите формули (подходът е към по-компактни продукти с по-висока концентрация, по-малко количество на единична доза и по-висока ефективност) и опаковките (използване на по-малко материали в опаковките, по-тънки и леки опаковки, биоразградими материали, рециклиране и др.).

Цялостното повишаване на ефективността и екологосъобразността на детергентите може да се обобщи в следните направления: създаване на нови продуктови формули, ефективни и при изпиране със студена вода, с цел намаляване на общото количество енергия, изразходвана по време на жизнения цикъл; по-компактни опаковки и по-концентрирани препарати; по-малък обем на отпадъците, свързани с опаковките; влагане на по-малко пенливи съставки с цел намаляване на общото количество вода, изразходвана по време на жизнения цикъл; използване на биоразградими и нетоксични суровини в производството на детергентите и опаковките и др.

Екологични практики в подбора на суровини
Суровините, използвани за производството на перилни и почистващи препарати, включват повърхностно активни вещества, избелващи агенти, флуоресцентни оптически избелители, различни ензими, агенти, предотвратяващи повторно отлагане, ароматизатори, агенти за контрол на разпенването и др.

Изследванията върху жизнения цикъл на детергентите показват, че на практика колкото повече съставки има в един препарат, с потреблението на толкова повече енергия е свързано производството му. Използването на токсични вещества в състава на перилните и почистващи препарати превръща частично използваните опаковки в опасен отпадък, а изливането на препарати или отпадъчни води от производството или употребата им в природата – в сериозен източник на химическо замърсяване. Ето защо производителите на детергенти се ориентират към опростени формули с по-малко на брой и по-безвредни съставки.Опаковки
Актуалните проучвания в областта показват, че намаляването на опаковъчните материали (тяхната дебелина, плътност, площ, маса и др.) и стремежът към все по-компактни формули и по-малки единични дози (с до 50%) със същата ефективност значително намалява негативното въздействие, което перилните и почистващи препарати оказват върху околната среда по време на жизнения си цикъл. Изключително важно в тази посока е използването на рециклируеми опаковъчни материали (например картон, полиетилен с висока плътност – HDPE и др.).

В резултат на усилията на производствените компании, насочени към все по-екологична дейност, компактните и рециклируеми опаковки постепенно изместват конвенционалните на пазара, като предлагат решение за същия брой пранета в по-лека и удобна форма. Праховете отстъпват място на течните препарати, таблетките и капсулите. Така екологичните ползи се съчетават с удобството за потребителите, което усилва маркетинговия ефект на тези мерки.

Производство и дистрибуция
Производствените операции и дистрибуцията на готовите перилни и почистващи препарати са свързани с изразходването на дадени ресурси (вода, енергия, суровини, гориво, човешка сила, време и др.). Колкото по-концентрирани и компактни са дадени детергенти, с толкова по-малко изчерпани ресурси е свързано производството и дистрибуцията им. Видно е, че по този начин значително се намалява и въздействието върху околната среда.

В самите производствени съоръжения се внедряват системи за контрол и мониторинг на енергопотреблението, рекуперация на отпадната топлина от технологичните агрегати, както и инсталации за рециклиране на водата, използвана за технологични цели, като транспортиране на материали, почистване и охлаждане на оборудването и др. Стремежът е към постигане на нискоенергийно производство с минимална консумация на вода.

С оглед намаляване на вредните газове и ЛОС, изхвърлени в атмосферата вследствие на производствената дейност, компаниите внедряват комплексни решения за емисионен мониторинг, газсигнализаторни системи, апаратура за анализ на емисиите от горивните процеси, за контролни измервания на околния въздух и др.

Мерки за намаляване на екологичния отпечатък в края на жизнения цикъл
Въздействието на перилните и почистващи препарати върху околната среда в края на жизнения им цикъл е свързано с две основни направления – опаковките и отпадъчните води от домакинствата. Намаляването на екологичния отпечатък на опаковките, в допълнение към добрите производствени практики, изисква и устойчива политика по управление на отпадъците на местно, регионално и глобално ниво.

Вторият аспект на това въздействие е свързан с отпадъчните води, изхвърляни в канализацията вследствие на дейностите по пране и почистване. Тези води типично преминават първично (механично утаяване), вторично (химично пречистване, филтриране и др.) и понякога - третично третиране (пясъчно филтриране, отстраняване на хранителни вещества и др.) в пречиствателни станции или биват изхвърляни директно в околната среда.

Във втория случай химическите вещества в състава на перилните и почистващи препарати могат да доведат до различни негативни ефекти върху околната среда като отравяне на водни обитатели, кислороден дефицит във водоемите, еутрофикация и др. Най-отрицателно въздействие върху водните ресурси имат повърхностно активните вещества, фосфатите, ароматизаторите, моноетаноламинът и адипиновата киселина.

В допълнение, живакът и фенолът, които се освобождават по време на производството на натриев карбонат и натриев сулфат (използвани в прахообразните препарати), са сред основните замърсители на околната среда. Ето защо екологичното въздействие на детергентите в края на жизнения им цикъл отново зависи пряко от производствения етап и може да бъде повлияно в положителна посока от внедряването на добри практики в химико-лабораторната и развойна дейност на предприятията.


 

Основни екологични предизвикателства пред индустрията
През последните години сред основните екологични предизвикателства пред производителите на перилни и почистващи препарати е ограничаването на фосфатите в състава на праховете за пране и таблетките за съдомиялни машини. Те се използват за омекотяване на водата с цел по-ефективно почистване.

Попаднали в езерата и реките обаче, тези вещества подпомагат развитието и разпространението на дадени видове водорасли, които нарушават баланса на екосистемите и влияят пагубно върху популациите на риба и други водни обитатели, като им отнемат необходимия кислород.

През 2004 г. Европейският съюз въведе Регламент 648 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини, който разширява изискванията за първична биоразградимост на компонентите на перилните и почистващи препарати и предлага

забрана на фосфатите
в състава им. В Регламент (ЕС) No 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г., се посочва, че е налице необходимост от ограничаване на употребата на фосфати в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини.

В посочения регламент се определя ограничение от 0,3 грама общо съдържание на фосфор в стандартна доза от потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини, считано от 1 януари 2017 г. За перилните детергенти се предвижда ограничение от най-много 0,5 грама общо съдържание на фосфор, като то вече се прилага от юни 2013 г.

Проектът PREP-P3
Въз основа на Регламент 648/2004 Международната асоциация на производителите на сапуни, детергенти и продукти за поддръжка (AISE) инициира мащабен проект за ресурсна ефективност в производството на перилни почистващи препарати, който стартира през 2012 г. и приключи през юни тази година.

Инициативата “Product Resource Efficiency Project” (PREP-P3) обхваща страните членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Международните компании с операции в повече от една държава уточняват за кои от тях изявяват желание да се включат в проекта.

Основните цели на PREP-P3 са: постигане на устойчиво производство на перилни и почистващи препарати и намаляване на екологичното въздействие на тази индустрия в Европа; насърчаване използването на безвредни химикали; ограничаване използването на токсични вещества, фосфати, вода, енергия и количеството материали в опаковките; намаляване на въглеродния отпечатък на сектора. Сред целите на проекта са и: постигане на устойчиво потребление и насърчаване у потребителите на

отговорно отношение към управлението на отпадъците
използването на ресурси (вода, енергия) при осъществяването на дейности по пране и почистване и др.
Компаниите, присъединили се към проекта, се ангажират да разработват оптимизирани формули, които позволяват по-компактни опаковки и по-малки, но еднакво ефективни единични дози (до 75 г прахообразно вещество и 115 мл течен препарат за пране) за стандартно изпиране в пералня със средномека вода.

Сред ангажиментите, които прилагащите PREP-P3 производители поемат, е и оптимизация на използването на опаковъчни материали. Заедно със стремежа към по-малък обем на дозата за едно изпиране/измиване компаниите предприемат мерки и към намаляване на обема и теглото на опаковките (включително на картонените кутии, найлоновите пликове и др.), спазвайки традиционните изисквания за обем на запълване – не по-малко от 70% от общия обем на опаковката.

Владимир Станков, управител на Булеко 2000:
В производството на Булеко 2000 се прилагат най-съвременните технологии и стандарти за опазване на околната среда

Фирма Булеко 2000 е основана през 2000 г. и е един от водещите български производители на перилни и почистващи препарати за бита и професионална употреба. Търговските марки, които предлагаме, са BENE, ELVI и DOMINO. Булеко 2000 е основен производител на собствените марки на голяма част от търговските вериги в България, в стоковите категории “почистващи препарати”, “препарати за съдове и мазнини” и “течни сапуни”.

Фабриката ни се намира в с. Ракитово, област Пазарджик. На площ от 4 декара са разположени производствените помещения и складове за суровини, материали и готова продукция, изградени съгласно международните стандарти за осигуряване на високо качество. Производството ни е изцяло безотпадъчно. Компанията работи с модерни и автоматизирани производствени линии, използва алтернативни източници на енергия.

Водата, използвана за промишлени нужди, минава през система за ултрафилтрация.
Булеко 2000 е сертифицирана от TUV Thuringer, Германия, по Система за управление на качеството ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 е международен стандарт, гарантиращ качество на изходните суровини, които се влагат, и непрекъснат контрол на производствения процес във всеки един етап по съхранение, транспорт и доставка на продукта.

Булеко 2000 е сертифицирана от SGS България, по система за Добра производствена практика ISO 22716:2007/GMP/. GMP е система от правила за производството, която следи за правилното реализиране на производствения процес, така че крайният резултат да е на необходимото високо ниво. Наличието на неговия знак върху продуктите гарантира, че са спазени всички елементи и изисквания към производствения процес.

Фирмата е сертифицирана и по стандарт ISO 14001:2004 - Система за управление на околната среда. Чрез сертификацията по ISO 14001:2004 всяка организация доказва и демонстрира своята отговорност за опазване на околната среда. Същността на системата е да се идентифицират аспектите на околната среда, както и законодателните и други изисквания, които се прилагат към тези аспекти и подходящото управление на тези аспекти. Основната задача на стандарта е подкрепа на опазването на околната среда, предотвратяване на замърсяването и минимизиране риска от екологични инциденти.

Булеко 2000 е покрила изискванията на GFSI Global Market Basic Level и до края на 2015 г. предстои пълно покриване и сертификация по стандарт GFSI. Стандартът е задължителен за всички производители и доставчици на Private Label и гарантира спазването на най-високи стандарти по безопасност при производството и дистрибуцията на продуктите на компанията.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъциТехнически статии

Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъци

Производителите на оборудване разработват иновативни решения като роботизирани рециклиращи машини, които сортират отпадъците чрез алгоритми, включващи изкуствен интелект, дронове, следящи депата и измерващи качеството на въздуха около тях и много други.

Подходи за устойчивост в складовеТехнически статии

Подходи за устойчивост в складове

Предвид климатичните промени и глобалното затопляне, всички индустриални сектори следва да направят стъпки в посока внедряване на зелени инициативи, като отрасълът на логистиката и веригите на доставка не е изключение.

Биоразградими и компостируеми пластмасиТехнически статии

Биоразградими и компостируеми пластмаси

Въпреки че биоразградимите и компостируемите пластмаси на практика са рециклируеми, в момента те не се рециклират до нови пластмасови материали. Те по-скоро се третират като примес при рециклирането на конвенционални пластмаси, в случай че са събрани съвместно.

Как се избира дозираща помпа за третиране на води?Технически статии

Как се избира дозираща помпа за третиране на води?

Често за процесите по пречистване на питейни и отпадъчни води се използват диафрагмени или перисталтични помпи за дозиране на химикалите. В тези критични приложения е изключително важно дозиращото устройство да може прецизно да измерва количествата химикали така, че потребностите да бъдат посрещнати с висока точност, без да се стига до грешки. И двата вида са обемни помпи, но работните им принципи са изцяло различни. Кои от тях обаче биха били най-ефективни и надеждни?

Дигитални двойници във ВиК сектораТехнически статии

Дигитални двойници във ВиК сектора

Чрез въвеждането на модел за хидравличните характеристики на системата и качеството на водата, който отразява настоящите условия, дигиталните двойници дават възможност за симулиране на събития като неизправности в тръбопроводната мрежа, спирания на електрозахранването, пожари, замърсявания и др.

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?Технически статии

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Съгласно насоките на Световната здравна организация и други здравни институции отпадъците от заразени с COVID-19 лица, карантинирани у дома, трябва да се смятат за опасни (инфекциозни) и да се обезвреждат като такива. На практика обаче в много европейски държави от местните власти се изисква тези отпадъци да се третират като смесени битови отпадъци, за които се прилагат специфични мерки за безопасност при събирането им.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top