Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

16.09.2015, Брой 2/2015 / Технически статии /

  • Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати
  • Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати
  • Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

Технически статии

 

Производството на перилни и почистващи препарати в България е динамично развиващ се бранш, в който намират място както дългогодишни български производители с утвърдени позиции на пазара, така и множество международни компании, които са изградили производствени мощности на територията на страната.

Категорията “перилни и почистващи препарати” попада в сферата на битовата химия и обхваща прахообразните и течни детергенти за ръчно и автоматично изпиране на дрехи и текстил, както и различните препарати за измиване на съдове, почистване на дома и др. Според актуално проучване на Евростат на пазара в България течните перилни препарати и таблетките/капсулите се търсят все повече в сравнение с традиционните прахове за пране.

Освен върху технологии, свързани с формата, в която се предлагат перилните и почистващи препарати, производителите все повече се фокусират върху екологичните показатели на дейността си, подобно на компаниите в останалите индустриални сектори.

Усилията са насочени към намаляване на консумацията на вода и енергия, вредните емисии (включително на летливи органични съединения - ЛОС, въглеродни окиси и др.), намаляване на обема генерирани от производството отпадъци, използване на биоразградими материали при опаковките и т. н. Компаниите в бранша все по-масово внедряват системи за управление по отношение на околната среда и сертифицират дейността си по действащия в тази сфера стандарт ISO 14001.

Екологични аспекти от жизнения цикъл на перилните и почистващи препарати
Предвид масовата им употреба във всяко домакинство, перилните и почистващи препарати в категорията “битова химия” оказват сериозно влияние върху околната среда по време на целия си жизнен цикъл. Този цикъл включва следните етапи: добив и производство на суровини, производство на опаковки, производство на самия продукт, дистрибуция на готовите продукти, употреба, край на жизнения цикъл (отпадъци от опаковките и отпадъчни води, свързани с прането и почистването в домакинствата).

Най-голямо значение за подобряване на екологичните показатели на перилните и почистващи препарати и намаляването на негативните им въздействия върху околната среда е производствената фаза, в която е необходимо да бъдат внедрени екологични практики, програми и стандарти за намаляване на използването на вода, енергия, редуциране на замърсяването в атмосферата и обема генерирани отпадъци.

Браншът все повече се завръща към традиционните методи за производство на перилни и почистващи препарати, базирани на органични съставки, поради нарастващите изисквания към екологосъобразност на продуктите на химическата промишленост. Производството на детергенти е сред кандидатите за въвеждане на мерки и програми за повишаване на енергийната ефективност и “зелено” производство.

Повишаване на ефективността на производствените операции много компании постигат чрез обновяване на технологичния парк с модерно енергийно ефективно оборудване, системи за контрол, мониторинг и автоматизация на процесите и др.

Устойчива употреба
По данни на Международната асоциация на производителите на сапуни, детергенти и продукти за поддръжка (AISE) 70% от общото количество енергия, свързано с жизнения цикъл на един перилен или почистващ препарат, се изразходва по време на фазата му на употреба. С тази фаза се асоциират и 90% от общите вредни емисии, както и 60% от генерираните отпадъци. Употребата на перилни и почистващи препарати се извършва от потребителите, но те нямат възможност да повлияят върху екологичните им показатели.

Ето защо, за да се постигне максимално устойчиво и екологосъобразно използване на детергенти, е нужно предпоставките за това да бъдат създадени във фазата на производство. Производителите са единствените агенти в рамките на жизнения цикъл на тези продукти, които могат да повлияят пряко върху екологичния им отпечатък.

Компаниите постигат това чрез внедряване на добри практики в подбора на суровини (от по-екологични източници и по възможност – по-малко токсични материали), продуктовите формули (подходът е към по-компактни продукти с по-висока концентрация, по-малко количество на единична доза и по-висока ефективност) и опаковките (използване на по-малко материали в опаковките, по-тънки и леки опаковки, биоразградими материали, рециклиране и др.).

Цялостното повишаване на ефективността и екологосъобразността на детергентите може да се обобщи в следните направления: създаване на нови продуктови формули, ефективни и при изпиране със студена вода, с цел намаляване на общото количество енергия, изразходвана по време на жизнения цикъл; по-компактни опаковки и по-концентрирани препарати; по-малък обем на отпадъците, свързани с опаковките; влагане на по-малко пенливи съставки с цел намаляване на общото количество вода, изразходвана по време на жизнения цикъл; използване на биоразградими и нетоксични суровини в производството на детергентите и опаковките и др.

Екологични практики в подбора на суровини
Суровините, използвани за производството на перилни и почистващи препарати, включват повърхностно активни вещества, избелващи агенти, флуоресцентни оптически избелители, различни ензими, агенти, предотвратяващи повторно отлагане, ароматизатори, агенти за контрол на разпенването и др.

Изследванията върху жизнения цикъл на детергентите показват, че на практика колкото повече съставки има в един препарат, с потреблението на толкова повече енергия е свързано производството му. Използването на токсични вещества в състава на перилните и почистващи препарати превръща частично използваните опаковки в опасен отпадък, а изливането на препарати или отпадъчни води от производството или употребата им в природата – в сериозен източник на химическо замърсяване. Ето защо производителите на детергенти се ориентират към опростени формули с по-малко на брой и по-безвредни съставки.Опаковки
Актуалните проучвания в областта показват, че намаляването на опаковъчните материали (тяхната дебелина, плътност, площ, маса и др.) и стремежът към все по-компактни формули и по-малки единични дози (с до 50%) със същата ефективност значително намалява негативното въздействие, което перилните и почистващи препарати оказват върху околната среда по време на жизнения си цикъл. Изключително важно в тази посока е използването на рециклируеми опаковъчни материали (например картон, полиетилен с висока плътност – HDPE и др.).

В резултат на усилията на производствените компании, насочени към все по-екологична дейност, компактните и рециклируеми опаковки постепенно изместват конвенционалните на пазара, като предлагат решение за същия брой пранета в по-лека и удобна форма. Праховете отстъпват място на течните препарати, таблетките и капсулите. Така екологичните ползи се съчетават с удобството за потребителите, което усилва маркетинговия ефект на тези мерки.

Производство и дистрибуция
Производствените операции и дистрибуцията на готовите перилни и почистващи препарати са свързани с изразходването на дадени ресурси (вода, енергия, суровини, гориво, човешка сила, време и др.). Колкото по-концентрирани и компактни са дадени детергенти, с толкова по-малко изчерпани ресурси е свързано производството и дистрибуцията им. Видно е, че по този начин значително се намалява и въздействието върху околната среда.

В самите производствени съоръжения се внедряват системи за контрол и мониторинг на енергопотреблението, рекуперация на отпадната топлина от технологичните агрегати, както и инсталации за рециклиране на водата, използвана за технологични цели, като транспортиране на материали, почистване и охлаждане на оборудването и др. Стремежът е към постигане на нискоенергийно производство с минимална консумация на вода.

С оглед намаляване на вредните газове и ЛОС, изхвърлени в атмосферата вследствие на производствената дейност, компаниите внедряват комплексни решения за емисионен мониторинг, газсигнализаторни системи, апаратура за анализ на емисиите от горивните процеси, за контролни измервания на околния въздух и др.

Мерки за намаляване на екологичния отпечатък в края на жизнения цикъл
Въздействието на перилните и почистващи препарати върху околната среда в края на жизнения им цикъл е свързано с две основни направления – опаковките и отпадъчните води от домакинствата. Намаляването на екологичния отпечатък на опаковките, в допълнение към добрите производствени практики, изисква и устойчива политика по управление на отпадъците на местно, регионално и глобално ниво.

Вторият аспект на това въздействие е свързан с отпадъчните води, изхвърляни в канализацията вследствие на дейностите по пране и почистване. Тези води типично преминават първично (механично утаяване), вторично (химично пречистване, филтриране и др.) и понякога - третично третиране (пясъчно филтриране, отстраняване на хранителни вещества и др.) в пречиствателни станции или биват изхвърляни директно в околната среда.

Във втория случай химическите вещества в състава на перилните и почистващи препарати могат да доведат до различни негативни ефекти върху околната среда като отравяне на водни обитатели, кислороден дефицит във водоемите, еутрофикация и др. Най-отрицателно въздействие върху водните ресурси имат повърхностно активните вещества, фосфатите, ароматизаторите, моноетаноламинът и адипиновата киселина.

В допълнение, живакът и фенолът, които се освобождават по време на производството на натриев карбонат и натриев сулфат (използвани в прахообразните препарати), са сред основните замърсители на околната среда. Ето защо екологичното въздействие на детергентите в края на жизнения им цикъл отново зависи пряко от производствения етап и може да бъде повлияно в положителна посока от внедряването на добри практики в химико-лабораторната и развойна дейност на предприятията.


 

Основни екологични предизвикателства пред индустрията
През последните години сред основните екологични предизвикателства пред производителите на перилни и почистващи препарати е ограничаването на фосфатите в състава на праховете за пране и таблетките за съдомиялни машини. Те се използват за омекотяване на водата с цел по-ефективно почистване.

Попаднали в езерата и реките обаче, тези вещества подпомагат развитието и разпространението на дадени видове водорасли, които нарушават баланса на екосистемите и влияят пагубно върху популациите на риба и други водни обитатели, като им отнемат необходимия кислород.

През 2004 г. Европейският съюз въведе Регламент 648 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини, който разширява изискванията за първична биоразградимост на компонентите на перилните и почистващи препарати и предлага

забрана на фосфатите
в състава им. В Регламент (ЕС) No 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г., се посочва, че е налице необходимост от ограничаване на употребата на фосфати в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини.

В посочения регламент се определя ограничение от 0,3 грама общо съдържание на фосфор в стандартна доза от потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини, считано от 1 януари 2017 г. За перилните детергенти се предвижда ограничение от най-много 0,5 грама общо съдържание на фосфор, като то вече се прилага от юни 2013 г.

Проектът PREP-P3
Въз основа на Регламент 648/2004 Международната асоциация на производителите на сапуни, детергенти и продукти за поддръжка (AISE) инициира мащабен проект за ресурсна ефективност в производството на перилни почистващи препарати, който стартира през 2012 г. и приключи през юни тази година.

Инициативата “Product Resource Efficiency Project” (PREP-P3) обхваща страните членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Международните компании с операции в повече от една държава уточняват за кои от тях изявяват желание да се включат в проекта.

Основните цели на PREP-P3 са: постигане на устойчиво производство на перилни и почистващи препарати и намаляване на екологичното въздействие на тази индустрия в Европа; насърчаване използването на безвредни химикали; ограничаване използването на токсични вещества, фосфати, вода, енергия и количеството материали в опаковките; намаляване на въглеродния отпечатък на сектора. Сред целите на проекта са и: постигане на устойчиво потребление и насърчаване у потребителите на

отговорно отношение към управлението на отпадъците
използването на ресурси (вода, енергия) при осъществяването на дейности по пране и почистване и др.
Компаниите, присъединили се към проекта, се ангажират да разработват оптимизирани формули, които позволяват по-компактни опаковки и по-малки, но еднакво ефективни единични дози (до 75 г прахообразно вещество и 115 мл течен препарат за пране) за стандартно изпиране в пералня със средномека вода.

Сред ангажиментите, които прилагащите PREP-P3 производители поемат, е и оптимизация на използването на опаковъчни материали. Заедно със стремежа към по-малък обем на дозата за едно изпиране/измиване компаниите предприемат мерки и към намаляване на обема и теглото на опаковките (включително на картонените кутии, найлоновите пликове и др.), спазвайки традиционните изисквания за обем на запълване – не по-малко от 70% от общия обем на опаковката.

Владимир Станков, управител на Булеко 2000:
В производството на Булеко 2000 се прилагат най-съвременните технологии и стандарти за опазване на околната среда

Фирма Булеко 2000 е основана през 2000 г. и е един от водещите български производители на перилни и почистващи препарати за бита и професионална употреба. Търговските марки, които предлагаме, са BENE, ELVI и DOMINO. Булеко 2000 е основен производител на собствените марки на голяма част от търговските вериги в България, в стоковите категории “почистващи препарати”, “препарати за съдове и мазнини” и “течни сапуни”.

Фабриката ни се намира в с. Ракитово, област Пазарджик. На площ от 4 декара са разположени производствените помещения и складове за суровини, материали и готова продукция, изградени съгласно международните стандарти за осигуряване на високо качество. Производството ни е изцяло безотпадъчно. Компанията работи с модерни и автоматизирани производствени линии, използва алтернативни източници на енергия.

Водата, използвана за промишлени нужди, минава през система за ултрафилтрация.
Булеко 2000 е сертифицирана от TUV Thuringer, Германия, по Система за управление на качеството ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 е международен стандарт, гарантиращ качество на изходните суровини, които се влагат, и непрекъснат контрол на производствения процес във всеки един етап по съхранение, транспорт и доставка на продукта.

Булеко 2000 е сертифицирана от SGS България, по система за Добра производствена практика ISO 22716:2007/GMP/. GMP е система от правила за производството, която следи за правилното реализиране на производствения процес, така че крайният резултат да е на необходимото високо ниво. Наличието на неговия знак върху продуктите гарантира, че са спазени всички елементи и изисквания към производствения процес.

Фирмата е сертифицирана и по стандарт ISO 14001:2004 - Система за управление на околната среда. Чрез сертификацията по ISO 14001:2004 всяка организация доказва и демонстрира своята отговорност за опазване на околната среда. Същността на системата е да се идентифицират аспектите на околната среда, както и законодателните и други изисквания, които се прилагат към тези аспекти и подходящото управление на тези аспекти. Основната задача на стандарта е подкрепа на опазването на околната среда, предотвратяване на замърсяването и минимизиране риска от екологични инциденти.

Булеко 2000 е покрила изискванията на GFSI Global Market Basic Level и до края на 2015 г. предстои пълно покриване и сертификация по стандарт GFSI. Стандартът е задължителен за всички производители и доставчици на Private Label и гарантира спазването на най-високи стандарти по безопасност при производството и дистрибуцията на продуктите на компанията.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Сметосъбираща и сметоизвозваща техникаТехнически статии

Сметосъбираща и сметоизвозваща техника

Сметосъбиращата техника е обичайна гледка по улиците в урбанизираните териотрии. От материала може да научите интересни подробности за конструкционните характеристики на различните видове камиони за събиране и извозване на битови отпадъци.

Филтър преси за утайки от ПСОВТехнически статии

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Изключително важно за оползотворяването на утайките от ПСОВ, и най-вече за ефективното им транспортиране, е същественото намаляване на съдържанието им на вода. Статията представя разновидностите на най-разпространените съоръжения за осъществяване на този процес - филтър пресите, и техния работен принцип.

Пясъкозадържатели за отпадъчни водиТехнически статии

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

Отстраняването на механичните примеси от отпадъчните води предотвратява нежеланото износване на оборудването, образуването на отлагания в тръбопроводите и каналите, натрупването на пясък в анаеробните реактори и басейните за аерация. Статията разглежда видовете пясъкозадържатели, както и особеностите при проектирането, експлоатацията и поддръжката на тези съоръжения.

Рециклиране на строителни отпадъциТехнически статии

Рециклиране на строителни отпадъци

При стартирането на рециклиране на строителни отпадъци обикновено се започва с тези, за които вече съществуват вторични пазари. В много случаи това е инертната фракция, но в някои държави членки това са металите или дървесината.

Изграждане на помпени станцииТехнически статии

Изграждане на помпени станции

Вижте какви са особеностите при определянето на местоположението, конфигурацията и изграждането на водоснабдителните и канализационните помпени станции.

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмасиТехнически статии

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

Причините за управление на емисиите във въздуха от инсталациите за повърхностна обработка са две - спазването на изискванията за здраве и безопасност в работните условия и предпазване на материалите, детайлите, субстратите и оборудването от корозивно действащите компоненти.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top