Екоинвест, Орлин Тасев: Институциите трябва да подпомагат фирмите при изпълнението на наредбата

23.05.2013, Брой 1/2013 / Интервю /

  • Екоинвест, Орлин Тасев: Институциите трябва да подпомагат фирмите при изпълнението на наредбата

Интервю

 

Орлин Тасев, управител на Екоинвест, пред сп. Екология & Инфраструктура

Г-н Тасев, какъв, според Вас, ще бъде икономическият и екологичен ефект от въвеждането на новата Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки?
От екологична гледна точка, изпълнението на изискванията на новата Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки, несъмнено ще има положителен ефект, ако се прилага ефективно. Въпросът е обаче имат ли фирмите и гражданите реалната възможност и желание да съблюдават наредбата или ще бъдат принудени и в много отношения ще лавират между желания и възможности, и наредбата ще си остане на хартия и по документи? Всички сме наясно, че наредбата е правилна и това е цената, която следва да се плати, ако искаме да бъдем европейска държава, но малкият и среден бизнес няма финансовия ресурс да поеме тази цена. Липсва и стимулиращият елемент за изпълнение на разпоредбите. С тях се въвеждат единствено задължения, ограничения и санкции. Трябва да има икономически лостове, които да мотивират фирмите и гражданите да са убедени и стриктни в изпълнението на наредбите, като намаляване на такса смет, данъчни облекчения и т. н.

Как нейното прилагане ще се отрази на работата на фирмите в бранша?
Категорично изпълнението на новата наредба и новите разпоредби на ЗУО ще имат отрицателен икономически ефект върху малките и средни предприятия, ангажирани в дейността по организиране на събирането на отпадъци, както и отрицателен ефект върху производствата от трудноразградими материали. Последните се налага да се преструктурират, да ограничат или затворят производството си. Прилагането на наредбата по отношение на изкупуващите и рециклиращи предприятия налага непредвидени инвестиции по отношение на инфраструктура, инсталации и човешки капитал за реализацията на отговорностите, заложени в нормативните актове. Помощ по отношение на финансирането на такива проекти се очаква от труднодостъпни банкови заеми, със сравнително високи лихвени проценти и големи обезпечения, или, евентуално, програми по еврофондове, чието рефинансиране е тромаво по отношение на начини и време за изпълнение. Преди да се приеме дадена наредба или закон, трябва да се има предвид колко са фирмите, които не могат да изпълнят изискванията и какво ще се случи с тях – ще минат в сивия сектор или ще затворят и ще освободят персонала си, при всички случаи ще спрат да генерират данъци и поддържат работни места. Наред с гласуването на промените в законовите актове следва да се работи по механизми за по-лесното им прилагане, с други думи институциите да подпомагат ефективно фирмите да изпълнят разпоредбите, а не само като контролни и инспектиращи органи да пишат предписания и да налагат глоби и наказания.
Какви са основните проблеми при управлението на отпадъците от опаковки в страната?
Проблеми във връзка с управлението на отпадъците има изключително много. Така например, населението не е мотивирано да събира отпадъците си разделно. Трябва да има икономически стимули, за да се случи това. Въведени са единствено рестрикции по отношение на произхода на отпадъка, 10% данък, глоби за неизпълнение на разпоредбите, но никакви поощрителни мерки. За малките търговски и производствени обекти разделното събиране се явява по-скоро допълнителен разход, поредният от многото, ето защо в много случаи се сключват фиктивни договори. Освен това, няма яснота и единна позиция по отношение на изпълнението на ЗУО и наредбите към него. Много често има различни гледни точки за класифицирането на отпадъците и определяне края на отпадъка. .


 

Използването на рециклирани и лесно разградими материали в много случаи се явява по-скъпата суровина и изделията са доста по-скъпи, неконкурентни на нашия пазар. Както има ограничения за използване на рециклирани материали във връзка с опазване на човешкото здраве, така може да има и ограничение на използването на първични материали за сметка на рециклирани такива или въвеждане на стимули за използването в производството на преработени суровини.

От друга страна, що се отнася до рециклирането на хартия, стъкло и метали, където инвестициите за преработващите инсталации са много големи, на пазара съществуват големи предприятия, които налагат монопол по отношение на изкупните цени. Липсват финансови лостове за подпомагане на фирмите да изпълнят или да се преструктурират съобразно новите изискванията, така че да се гарантира продължаване изпълнението на дейността им, а не да се ограничава или забранява.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъциБизнес

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

В плановете за развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в град Костенец, на модулни пречиствателни станции за третиране на отпадъчните води от с. Костенец и с. Пчелин, депо за производствени отпадъци. Общината предвижда и други мерки като корекция на реките в горския фонд, изграждане на каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата и др.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Депозитни системи за отпадъци от опаковки

Изискванията за управление на отпадъците от опаковки в ЕС се определят с Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки. Тя поставя и цели за тяхното рециклиране и оползотворяване.

КАМ: Разполагаме с технологии и специфични съоръжения за обработване на блистерни форми от фармацевтичната промишленостПроекти

КАМ: Разполагаме с технологии и специфични съоръжения за обработване на блистерни форми от фармацевтичната промишленост

Фирма КАМ е създадена през 1999 г. От 2004 г.

Екоинвест: 10 години зелени решения за управление на отпадъците от Екоинвест ЕООДФирмени статии

Екоинвест: 10 години зелени решения за управление на отпадъците от Екоинвест ЕООД

Вече 10 години Екоинвест ЕООД е надежден партньор по управлението на отпадъците от опаковки на фирмите и общините в България. Фирмата стартира дейността си в областта на оползотворяване на отпадъци от хартиени опаковки.


АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2017 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top