Девня Цимент и Вулкан Цимент, Серж Шмит: Гордеем се с дългогодишния си ангажимент към устойчивото развитие

17.12.2013, Брой 4/2013 / Интервю /

  • Девня Цимент и Вулкан Цимент, Серж Шмит:  Гордеем се с дългогодишния си ангажимент към устойчивото развитие

Интервю

 

Серж Шмит, изпълнителен директор на Девня Цимент и Вулкан Цимент, пред сп. Екология & Инфраструктура

Какви конкретни мерки за предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда са заложени в политиката на Девня Цимент?
Като част от Италчементи Груп, петият по големина циментопроизводител на света и член на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие, Девня Цимент се ангажира да намери по-добър баланс между корпоративния бизнес растеж, защитата на околната среда и социално-обществената отговорност. В България Девня Цимент се гордее с дългогодишния си ангажимент към устойчивото развитие.

В отговор на вашия въпрос, конкретните мерки за предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда, заложени в политиката на Девня Цимент, включват 8 ключови приоритета в екологичния си подход и е силно ангажирана към непрекъснато подобряване на работата си в следните области: проактивен подход към предизвикателствата на климатичните промени, осигурявайки намаляване на емисиите на парникови газове, с акцент върху възобновяемите енергийни източници и ефективното използване на енергията; отговорна употреба на ресурси, включително изкопаеми горива и суровини; намаляване на консумацията на вода и поддържане на качеството; управление на отпадъците - свеждане до минимум на производството на опасни и други отпадъци, насърчаване на повторната употреба и рециклиране на материали, ако е осъществимо, и обезвреждането на отпадъците по безопасен и отговорен начин; здраве и безопасност на служителите; въздействие върху околните населени места и общности - разработване на планове за рехабилитация за всички действащи кариери, полагайки активна грижа за съществуващото биоразнообразие и опазването на застрашени видове; докладване и съобщения - провеждане на редовен екологичен одит и осигуряване на открита и прозрачна комуникация; гарантиране, че всички инсталации и съоръжения се проектират, експлоатират и поддържат с оглед свеждане до минимум на екологичните рискове.

Голяма чест е за нас да получаваме признания от правителството и други национални институции в отговор на нашите усилия. Компанията притежава многобройни екологични награди, сред които трето място сред ""Най-зелените компании в България за 2011 г."", както и най-новата престижна екологична награда за ""Зелен Бизнес за 2013 г."" от МОСВ, в категория големи предприятия за активно ангажиране и самофинансиране на проекти и инициативи във фирмата.

Какви проекти сте реализирали по отношение на ефективното потребление на ресурсите?
Както вече споменах, Девня Цимент периодично организира екологични проекти, реализирани от служителите, за пълно ангажиране и повишаване на тяхната информираност по отношение опазването на околната среда под формата на състезания между отделните дирекции, които се основават на постигането на годишни цели, свързани с намаляване генерирането на отпадъци, увеличаване разделното събиране на отпадъци, намаляване на разхода и използването на енергия и на хартия, индивидуално зелено поведение и т. н. Според мен инициативите имат голям успех, защото събират хората заедно, развиват тяхната солидарност и се изгражда екипност, която е съсредоточена към постигане на една и съща цел.Бихте ли споделили достиженията на Девня Цимент в използването на алтернативни горива?
Световноизвестен факт е, че Италчементи Груп непрекъснато проучва и прилага нови технологии, които намаляват съществуващата ""въглеродна зависимост"", свързана с производствения процес чрез използване на алтернативни източници на енергия, като например отпадъци и други незамърсени продукти. Процесът на производство на цимент обикновено дава възможност за използване на рециклирани материали: частична смяна на суровини или горива, намаляване на екологичния натиск върху невъзобновяеми ресурси.

Техническият отдел, както и този по устойчиво развитие, непрекъснато участва в изпитване и изследване за оползотворяване на биомаса в пещите като алтернативен източник на енергия. С нетърпение очакваме новата линия за производство на клинкер и цимент, инвестиция от над 160 милиона евро, която в момента се строи и, където се предвижда използването на RDF (отпадъци от модифицирани горива) и гориво от биомаса, в съответствие с националното законодателство.

По какъв начин се осъществява контролът на екологичното въздействие?
Извършваме много стриктен мониторинг на екологичното въздействие. Това е едно сериозно задължение за нас. Във връзка с интегрираната система за Управление на околната среда, Девня Цимент е предприела поредица от дейности, насочени към подобряване на енергийната ефективност. С намерението да измести фокуса към въпросите на енергетиката, през декември 2010 г. компанията стана горд притежател на Сертификат за Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие със стандарт EN 16001:2009.

През ноември 2011 г. Девня Цимент успешно завърши преминаване от EN 16001 към новосъздадения стандарт ISO 50001:2011. Тази значителна крачка напред потвърждава ангажимента на Девня Цимент за устойчиво развитие и запазване на водещата си позиция в сектора и в цяла България.

В допълнение, компанията се сдоби с ISO 14064 за въглероден отпечатък - издаден на Девня Цимент въз основа на практиките на компанията за намаляване на консумацията на електроенергия и емисиите на въглероден диоксид. Компанията е първата в България, получила този сертификат, който третира проследяването и верификацията на емисии на парникови газове. Според мен тези две основни постижения доказват, че сме движеща сила, която проактивно променя своя подход към околната среда и застъпник за зелено етично поведение.


 

Какви технологии са заложени при осъществяването на екологичните проекти в предприятието?
Като дъщерна фирма на Италчементи Груп нашата компания се фокусира върху иновациите и по тази причина активно се прилагат нови технологии и ноу-хау. Сред основните постижения по отношение на технологиите при изпълнение на проекти за опазване на околната среда са:
През 2001 г. в завода на Девня Цимент са инсталирани първите устройства за непрекъснат мониторинг в България.

Инвестицията за тази инсталация е в размер на 500 000 евро, а през 2003 г. се инсталира допълнително оборудване на стойност 250 000 евро. Инсталацията предава различни данни до централна командна зала и стойностите са на разположение на оператора. Всеки половин час средната стойност се записва и в края на месеца тези доклади се изпращат в РИОСВ.

Девня Цимент активно допринася за оползотворяване на отпадъци от други промишлени процеси в област Варна чрез включването им като алтернативни суровини в производствения процес. Производството на цимент е енергийно интензивен процес, но е едно от малкото в България, което използва производствени отпадъци за частична замяна на традиционните суровини.

Какви нови проекти планирате да реализирате в краткосрочен план?
Проектът, за който се сещам веднага, е изграждането на новата линия за производство на клинкер и цимент в Девня Цимент, който започна през месец април 2012 г. с връчването на Сертификат за инвестиция клас А. Броим дните до пускането в експлоатация на новия завод, планирано в началото на 2015 г.

Според мен това е най-значителният проект, тъй като е една от най-големите индустриални инвестиции в България през последния четвърт век и тъй като ще внедри най-добрите налични технологии в производството на цимент в България, с най-модерен и в крак с времето процес, системи за безопасност и контрол на околната среда, в съответствие с всички европейски норми и стандарти. Новата инсталация за цимент ще позволи на компанията да продължи да отговаря на изискванията на търсенето на цимент на вътрешния пазар.

Този проект носи големи икономически и екологични ползи, включително: намаляване на разхода на гориво с до 50%, което значително намалява емисиите на CO2; емисиите на азотни оксиди ще се намалят с повече от 50%, а емисиите на серен диоксид ще бъдат намалени с повече от 80%; с новата инсталация ще могат ефективно да се използват алтернативни горива чрез две системи за обработка, една за RDF (отпадъци от модифицирани горива) и една за биомаса; намаляване основните емисии на прах с около 90%; потреблението на вода в завода ще бъде значително намалено, като същевременно се изгражда нова пречиствателна станция за предварително третиране на дъждовна вода от производствената площадка; подобряване на цялостното управление на качеството, както и качеството на клинкер, от новата линия се очаква да осигурява постоянно качество на цимента.

Не е тайна, че сме много благодарни за възможността да въведем едни от най-добрите съществуващи технологии за производство на цимент в завода на Девня Цимент. По този начин Италчементи Груп потвърждава своя стремеж да трансформира производствения процес чрез намаляване на въглеродните емисии и дългосрочно въздействие към по-екологична регионална икономика и промишленост. Аз и целият отбор на Девня Цимент смятаме, че вършим нещо наистина новаторско и историческо, и тръпнем в очакване на предстоящото събитие през 2015 г.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитиеБизнес

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитие

“Програмата е отговорът на Карлсберг на нарастващото потребителско търсене на устойчиви продукти във времена на глобални предизвикателства като промените в климата, недостига на вода и здравето на хората в глобален аспект”, коментират от компанията.

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъциБизнес

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

В плановете за развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в град Костенец, на модулни пречиствателни станции за третиране на отпадъчните води от с. Костенец и с. Пчелин, депо за производствени отпадъци. Общината предвижда и други мерки като корекция на реките в горския фонд, изграждане на каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата и др.

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна ЗагоркаПроекти

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.Бизнес

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.

През 2016 г. консумацията на енергия е намаляла с 4% на 27,7 kWh/hl, в сравнение с 29 kWh/hl през 2015 г. Емисиите на въглерод са ограничени с 10% на 6,3 kg CO2/hl, сравнено със 7 kg CO2/hl през предходната година.

Засилен интерес към първото издание на конкурса ЕкообщинаБизнес

Засилен интерес към първото издание на конкурса Екообщина

Първото издание на конкурса “Екообщина” привлича сериозен интерес от страна на местната власт, отчитат организаторите от Посолството на Франция в България. Инициативата се организира съвместно с: Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на околната среда и водите; Националното сдружение на общините в Република България; Асоциацията на еколозите от общините в България; Центърът за енергийна ефективност Енефект; Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници; Сдружението Еконергия; Българската асоциация по водите.

Нова версия на системата за управление на околната среда ISO 14001

Стандартите от серията ISO 14000 са сред подходите към опазването и съхраняването на околната среда. Те осигуряват на фирмите ефективна система за управление на ресурсите и средства за контрол на влиянието и рисковете от тяхната дейност върху околната среда.

Shell България откри офис, съобразен със световните стандарти за устойчивостСъбития

Shell България откри офис, съобразен със световните стандарти за устойчивост

От м. декември 2013 г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top