Балиращи машини

23.05.2013, Брой 1/2013 / Технически статии / Отпадъци

 

Във всички отрасли на промишлеността ежедневно се генерират отпадъчни продукти, включващи хартиени, пластмасови, стъклени, метални и други отпадъци. Във връзка с опазването на околната среда, както и с нормативните разпоредби в тази насока, е необходимо справянето с тези отпадъци да е по начин не застрашаващ околната среда. Основните насоки са предприемането на мерки, насочени към сортирането, разделянето, повторната употреба и рециклирането. Необходимо е отпадъците, които могат да бъдат използвани отново, да бъдат отделени от общия отпадък.
Подходящите за рециклиране е необходимо да бъдат складирани и транспортирани на подходящите за целта места.

Като подходящо решение за справяне с отпадъците се счита оформянето им на бали, което позволява, от една страна, намаляване на обема на отпадъците, а от друга - дава възможност извозването на отпадъците на по-големи интервали от време в по-големи количества. Сред предимствата на балирането е оформянето на отпадъците в компактна форма, лесна за подреждане и складиране. По този начин може да се постигне добро управление на генерираните отпадъци. От друга страна, рециклиращите центрове обикновено предпочитат материалът да бъде балиран заради по-лесната му обработка, което често рефлектира положително и върху цената, която ще бъде заплатена.

Балиращи преси
Обикновено за балирането на отпадъците се използват балиращи преси, предимно хидравлични, които се считат за един от най-добрите методи за събиране на материал за рециклиране.

Хидравличните балиращи преси се предлагат в различни размери и мощности. Сред най-малките са тези със сила на пресоване от порядъка на 3 - 5 тона. Сред най-големите са пресите със сила на пресоване от порядъка до над 50 тона. В зависимост от конструктивното си изпълнение те могат да бъдат разделени на хоризонтални и вертикални.

Вертикалните балиращи преси обикновено представляват метален контейнер, най-често изработен от стомана, с врати в горната и долната част. Зареждането на отпадъчните продукти обикновено е от горната страна. В долната част се получава готовата бала. Вертикалните преси са с компактни размери, което улеснява избора на място за поставянето им и се управляват ръчно. Препоръчват се за малки производства като текстилни фабрики, например за големи магазини и складове и други.
При хоризонталните балиращи машини зареждането също е от горната страна на машината и обикновено е посредством мотокар или лентов транспортьор. При тях процесът е напълно автоматизиран. Принципно хоризонталните балиращи машини се считат за по-подходящи за големи индустриални производства, където са налице голямо количество отпадъци, подходящи за рециклиране, тъй като позволяват значително по-голямо натоварване. Тези преси могат до достигат производителност до над 60 тона в час.

Често производителите посочват, че пресите могат да се използват на открито, но е добре да се има предвид, че все пак се препоръчва пресата да се разположи в сграда или поне под покрив. По този начин ще се удължи работният живот на машината и ще се осигури безпроблемната й работа.Брикетиращи преси
Брикетирането е процес, при който отпадните материали биват компресирани под високо налягане, при което се намалява обемът им. В зависимост от вида на материала, с тези преси неговият обем може да бъде намален до 20 пъти. Преработени по този начин отпадните материали могат да се превърнат в ценни вторични суровини. Брикетиращите машини са подходящи за обработка на различни като вид, размери и форма отпадъци, както и на прахообразни отпадъци и на такива под формата на гранули. При брикетирането на отпадните материали се придава форма и размер, улесняващ транспортирането им. Разработени са различни видове брикетиращи машини, използвани за намаляване обема на отпадъчни материали като дърво, хартия, пластмаса, метали и други. Характеризират се със стабилна работа, висока производителност и ниска консумация на енергия. Сред основните им предимства са стабилна конструкция, малко износване, компактни размери, което позволява лесното им присъединяване към обработващи машини.

Едно от най-честите приложения на брикетиращите преси е при обработката на метални отпадъци. Обикновено тези преси са предназначени специално за брикетиране на метални отпадъци като чугун, алуминий, мед, стомана, месинг, цинк, бронз, титан, магнезий както и други в процеса на механичната обработка. При попадането в пресата металните отпадъци биват пресовани при високо налягане, при което се получават брикети с висока плътност. Високото налягане, достигано в пресовъчната камера, позволява да се получат брикети с плътност, доближаваща се до плътността на самия метал.

Брикетиращите преси се предлагат с различни размери в зависимост от различните размери и тегло на отпадъците. Те могат да бъдат използвани и за разделяне на стоманени отпадъци от неферитни метали, а също така за получаване на цилиндрични или квадратни брикети.

Добре е да се има предвид, че по време на процеса има опасност металните отпадъци да бъдат замърсени с микроскопични феритни частици, идващи от инструменталната екипировка. Тези частици понякога могат да предизвикат проблем при рециклирането на отпадъците. В зависимост от вида на металния скрап и как той бива подаван към брикетиращата преса е необходимо да се предприемат мерки за подходящо оборудване на питателя с оглед подходящото зареждане на машината.

Машините използват много голямо налягане, за да намалят обема на натрошения или смлян материал и да го преобразуват в брикети с висока твърдост и плътност. При брикетирането драстично са намалява обемът на отпадъците, а получените брикети могат директно да се използват в пещи за претопяване. Брикетите са с идеална форма, позволяваща лесното им транспортиране.

Конструкцията на машините обикновено позволява лесно отстраняване на смазочните течности от металните отпадъци по време на брикетирането и отвеждането и събирането им. Събраното количество смазочни масла може да се преработи допълнително, съхрани и т. н.

Брикетиращите преси за биомаса се използват за производството на висококачествени брикети с висока плътност от селскостопански отпадъци, дървесен чипс, стърготини и други. Брикетирането на биомаса може да се определи като процес на превръщане на биомаса с ниска плътност в брикети с висока плътност, подходящи за използване като високоенергийно гориво. Като предимства на брикетирането на биомасата могат да се посочат превръщането й във висококалорично, енергийно ефективно и екологично гориво.


 

Компактори за отпадъци
Друга възможност е преработката на отпадъците в компактори. Предлагат се различни видове компактори, като изборът на подходящ зависи от производството и вида на генерираните отпадъци. Компакторите за отпадъци обикновено се използват за преработването на материали, които не са подходящи за рециклиране като например смесването на отпадъци с различен произход. В зависимост от вида на отпадъците редуцирането на обема обикновено е в съотношение 4 към 1 или 5 към 1 за компактори, работещи на открито. За компактори, работещи на закрито, редуцирането може да е около 10 към 1 докъм 15 към 1. Когато се избира компактор, специалистите съветват да се вземат предвид и фактори като местоположение на компактора, количеството отделян и преработван боклук на ден, евентуалният срок на възвръщаемост на инвестицията, безопасността.

Сред факторите, влияещи при избора, са и видът на боклука, дали той е сух или мокър.
Принципно компакторите основно могат да бъдат разделени на автономни и стационарни. Всеки от тях може да бъде разделен на две части: компактор, в който се намира буталото, с което са избутват и натрошават отпадъците и контейнер. Разликата между автономните и стационарните компактори е, че при автономните компактори тези две части са свързани заедно в едно общо устройство, докато при стационарните те са отделни единици.

Стационарните компактори се препоръчват за предприятия, в които се генерират предимно сухи отпадъци. Могат да бъдат приспособени за ръчно зареждане, за зареждане с мотокар, кофи за боклук или самосвал. За производства, в които се генерират голямо количество мокри отпадъци, като например предприятия от хранително-вкусовата промишленост, ресторанти и т. н., се препоръчва използването на автономни компактори.

Друг важен момент при избора на компактор е след като се избере видът, да се определи размерът на контейнера. Изборът на твърде малък или твърде голям би създало затруднения. Добре е да се има предвид, че при индустриалните компактори съотношението на намаляване на обема на боклука е 4 към едно.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Auwa: DOKON - Уникалната канална преса за балиране от Paal

Във време на непрекъснато нарастване на цените на енергията и увеличаване на количествата депонирани отпадъци, значението на концепцията ""отпадъци за енергия"" става все по-важно и съществено. DOKON балиращите преси са специално проектирани, за да отговарят на високите изисквания на компании, които обработват RDF (гориво от отпадъци) и SRF (твърдо регенерирано гориво).

Оборудване за обезводняване на утайкиТехнически статии

Оборудване за обезводняване на утайки

Пречистването на отпадъчните води в пречиствателните станции неизменно е съпроводено с образуване на голямо количество утайки. С цел да се улесни тяхното транспортиране, оползотворяване, изгаряне или депониране утайките се подлагат на различни процеси, сред които е и обезводняването.

Обезводняване на утайки от отпадни води

Процесът на пречистване на отпадните води включва няколко етапа, като един от най-важните, а същевременно и най-трудно изпълним, е обработката на получените утайки. Те представляват сериозен екологичен проблем поради тяхното бързо загниване, което създава опасност от замърсяване на въздуха, почвите и водите.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top