АСЕКОБ, Николай Сиджимов: За 20 години АСЕКОБ се превърна в мярка за професионализъм и колегиалност

20.09.2012, Брой 2/2012 / Интервю /

  • АСЕКОБ, Николай Сиджимов: За 20 години АСЕКОБ се превърна в мярка за професионализъм и колегиалност

Интервю

 

Николай Сиджимов, Изпълнителен директор и член на УС на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ), пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаеми г-н Сиджимов, как протече XXXVIII Асамблея на АСЕКОБ и как оценявате резултатите от мероприятието?
ХХХVIII Асамблея на АСЕКОБ се превърна в едно от знаковите събития в дългогодишната история на асоциацията. На нея присъстваха представители на над 120 общини. Наши официални гости бяха д-р Луиз Мануелян, заместник кмет на гр. Бургас, инж. Венцислав Николов, директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - Варна, НП г-жа Рене Бъс, заместник посланик на Кралство Нидерландия в България, Десислава Стойкова от Националното сдружение на общините в Република България, представители на фирми и организации.

На тази Асамблея отбелязахме и една важна годишнина - 20 години от основаването на АСЕКОБ. Вече две десетилетия с добронамереност и професионализъм асоциацията подава ръка на всички новопостъпили еколози в общинските администрации. Предоставя възможност за обмен на знания, информация и административен опит между своите членове. Асоциацията се старае да отговаря на постоянно нарастващите нужди на общините за модерно управление на околната среда, щадящо природата и осигуряващо ефективно ползване на ресурсите. Фактът, че участниците в организираните от нас събития през годините постоянно нараства е доказателство за това, че АСЕКОБ се превърна в мярка за професионализъм и колегиалност.

Кои бяха основните дискутирани теми и към кои от тях участниците проявиха най-голям интерес?
На срещата бяха разгледани редица актуални въпроси, касаещи управлението на отпадъци и води, възможности за финансиране по Европейски програми. Бяха представени добри практики на общините за устойчиво развитие. Посетихме една от най-модерните пречиствателни станции за отпадъчни води у нас - ПСОВ Меден рудник, Бургас, а също и природозащитен център „Пода”.

Директорът на дирекция Околна среда инж. Павлин Михов и Директорът на дирекция „Европейски политики и програми” – Руска Бояджиева, споделиха с участниците достиженията и опита на Община Бургас в областта на опазването на околната среда и енергийната ефективност.

Сред представените проекти бяха “Устойчив сега” - Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 - 2020; “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас”; “Еко мобилност – схема за насърчаване на енергийно ефективен транспорт” и много други.

Директорът на Басейнова дирекция Варна, представи актуални въпроси във връзка с издаването от общините на разрешителни за ползване на минерални води и водни обекти. В дискусията се включи един от основателите на асоциацията - д.т.н. инж. Иван Иванов, консултант по управление на води. Той представи някои проблеми при заустване на отпадъчни води в урбанизирани територии с население над 2000 е.ж., в които няма изградена канализации. Темите, свързани с управление на отпадъците, както винаги предизвикаха интереса на всички присъстващи общински еколози. Представени бяха промените в законодателството за управление на отпадъците и новите цели във връзка с биоотпадъците. Обсъдихме и проекта, който АСЕКОБ осъществява съвместно с община Добрич и Лесотехническия университет за оползотворяване на биоразградими отпадъци, съфинансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и ПРООН. В гр. Добрич за първи път в страната се въвежда система за разделно събиране и компостиране на зелени отпадъци от паркове и градини. Проектът цели да покаже, че с неголяма инвестиция, с целенасочено управление на потока зелени отпадъци и с много труд и ентусиазъм от страна на еколога - в случая еколога на Добрич Теодора Петкова, може да се произвежда качествен компост, а също да се намали значително количеството отпадъци, постъпващи на депото. Това води до реално намаляване на емисиите на парникови газове и допринася за борбата с изменение на климата.

В програмата на асамблеята имаше още много демонстрации и презентации на фирми от областта на управлението на околната среда, фирми за доставка на оборудване и технологии, за контрол на параметрите на околната среда и др. Както виждате програмата беше доста разнообразна и всеки намери в темите отговори на актуални въпроси, успя да дискутира с колегите своите виждания и да обмени опит.Какви са настоящите акценти в дейността на АСЕКОБ?
АСЕКОБ работи за подобряване на системата и политиката за управление на околната среда на местно и национално ниво, чрез осигуряване на среда за професионално развитие на общинските еколози, насърчаване на екоинициативи за широката общественост, подпомагане на бизнеса за подобряване на комуникацията с общините, по отношение на проблемите на околната среда. Вече 20 години АСЕКОБ се развива като организация и в нея членуват както физически лица – еколози от над 100 общини в страната, експерти на свободна практика, така и юридически лица – над 60 общини, консултантски фирми и сдружения.

През годините на своето развитие, асоциацията е участвала във всички значими процеси за формиране на националната политика за опазване на околната среда. Понастоящем, АСЕКОБ е член на Комитета за наблюдение на ОП Околна среда 2007-2013 г., както и на Тематичната работна група за разработване на програмата за следващия програмен период 2014-2020г. АСЕКОБ участва в Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство, в Басейновия съвет към Басейнова дирекция за Черноморския район, в Междуведомствения съвет за управление изпълнението на Националния план за действие по околна среда и здраве и др.

Асоциацията има много добри партньорски отношения с местни и международни организации, с които осъществяваме проекти насочени към подобряване нивото на експертите от общините, внедряване на успешни общински практики, информационни кампании и др. В периода 2005-2008 г. бяха реализирани няколко проекта, финансирани по програма Phare, за повишаване капацитета на местните власти за управление на околната среда. Създаден бе Център за екологично обучение, информация и консултация, в който преминават обучения по различни теми еколози от общините. Разработена бе информационна система ЕкоНет за поддържане на база данни и обмен на административни документи за околна среда на местно ниво. Разработена бе Информационна система за управление на отпадъците ДепоИнфо, която се инсталира на регионални и общински депа за отпадъци и дава възможност за контрол в реално време на постъпващите в депата отпадъци по източници, характеристики, количество и т.н. За да се представи европейският опит в опазване на околната среда на местно ниво, бяха проведени обучителни пътувания за над 80 експерти от общините в Дания и Испания.

Традицията два пъти в годината да се организират национални асамблеи на еколозите от общините се съхрани през всички години на трудности и промени. Така се поддържа жива връзката между колеги с различен опит и знания и указанията за работа и помощта, която получават новите еколози е неоценима.


 

С кои български и международни екологични организации си сътрудничите?
Наши партньори на първо място са общинските администрации. Ние вече имаме изграден имидж на лоялен партньор на общините и колегите от администрациите знаят, че когато ги поканим на даден форум или събитие, те ще научат нещо полезно и ще осъществят контакт както с колеги които работят по същия проблем, така и с хора, които могат да им помогнат.

Наши партньори са също МОСВ, МЗХ, МЗ, МРРБ. Много НПО са наши партньори – както на местно, така и на национално ниво. Партнираме с фирми, занимаващи се с управление на отпадъци, води, въздух, ВЕИ, ЕЕ и др.

През 2011 г., в партньорство с Виа Експо, НСОРБ, ФРМС и др. организации, АСЕКОБ бе съорганизатор на националния конкурс за Еко община в две категории – управление на отпадъците – връчена на община Ловеч и енергийна ефективност – връчена на община Добрич. Целият ни опит до сега показва, че най-добрите резултати се постигат в партньорство със съмишленици.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Автоматизация в ПСОВТехнически статии

Автоматизация в ПСОВ

Hарастващите предизвикателства в сектора - увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики.

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Като продължение на темата от брой 1/2017, сп. Екология & Инфраструктура представя коментарите на фирмите Адара Инженеринг и Хенлих, в които те разказват за характеристиките на своите най-актуални и интересни продукти в областта.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top