Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната среда

06.03.2015, Брой 1/2015 / Проекти / Въздух, Почви

  • Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната среда

Проекти

 

Екологичните практики и технологии, които заводът на Актавис в Дупница прилага в своята дейност, са различни както по същество, така и по обем и обхват. От 2007 г. дружеството има сертифицирана система за управление на околната среда съгласно международния стандарт ISO 14001, но екологични инициативи и практики на компанията са стартирали и преди това.

Прилагаме редица практики и технологии, налични към производствените мощности. Сред тях е намаляването на количеството на използвани органични разтворители в процесите на производство на лекарствени продукти. Намаляваме и количеството на използваните органични разтворители в процесите на почистване на оборудване и помещения след производството на лекарствените продукти.

За целта провеждаме проучване на пазара за налични алтернативни продукти за почистване и дезинфекция, подходящи за прилагане във фармацевтичното производство, както и валидиране на процесите на почистването. Допълнителни екологични практики в производството ни са закупуването и въвеждането в употреба на безопасни системи за събиране и унищожаване на отработени пари и газове от HPLC/UHPLC в аналитичните дейности, както и въвеждането в експлоатация на оборудване за непрекъснат процес на обвиване на лекарствени продукти (Continuous coating technology).

Най-значимият и интересен еко проект на компанията е свързан с оценка, разработване и изпълнение на програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения, изпускани в околната среда. Проектът е иницииран в завода на Актавис в Дупница през 2007 година, когато компанията идентифицира употребата на разтворители като място за подобрение и стартира амбициозен проект за намаляване и замяна на органичните разтворители с водни дисперсии в производството на твърди дозирани лекарствени форми (ТДЛФ).

Фармацевтичното производство е строго регулирано и с технически сложни процеси, така че това не се очаква да бъде лесен проект с гарантирано успешен изход.
Дирекция ""Фармацевтични технологии"" на Актавис, начело с Филип Светославов, директор ""Фармацевтични технологии"", инициира и разработи проекта, включващ няколко етапа: определяне на стратегия и избор на подходящи продукти; оценка и изпълнение на експериментални тестове; трансфер в реално производство и регулаторно одобрение.

Стратегията е определена на база на оценка на етапите, в които се използват разтворителите, като целта е да бъдат частично или цялостно заменени органичните разтворители (етанол, ацетон и изопропилов алкохол) с разтвори на водна основа. Проектът се фокусира в етапите на приготвяне на гранула и обвиване на таблетни форми.Екипът на „Фармацевтични технологии” бе изправен пред редица предизвикателства. Сред тях са въпросите може ли гранулата да бъде приготвена с водна дисперсия и да притежава същите качества, както когато е приготвена с разтворители, както и възможно ли е филмът върху таблетката, разработен на водна основа, да има същата стабилност като обвивката с използване на органичен разтворител.

В етапа на оценка и изпълнение на проекта бяха произведени 120 експериментални партиди на повече от 20 лекарствени продукта. Повече от 100 проби бяха заложени на тестове за стабилност при дългосрочни, средни и ускорени условия, каквито са изискванията за качеството на продуктите. Следващият етап е трансфериране и валидиране на тези продукти в производствените мощности, заедно с оптимизиране на процесите, където е възможно.

Тъй като фармацевтичната индустрия е строго регулирана, общо 59 вариации бяха подадени за одобрение от регулациите в 17 държави, в които са регистрирани продуктите. Всички вариации бяха одобрени. В резултат на тази еко инициатива, 20 от продуктите на Актавис Дупница бяха регистрирани, успешно трансферирани в производството и пуснати на пазара.

Ползите от проекта са много и разнообразни. Вследствие от изпълнението му са намалени емисиите на ЛОС в атмосферния въздух и е осигурено съответствие с изискванията на еко законодателството, намалена е концентрацията на органични разтворители в отпадните води, както и консумацията на опасни за околната среда продукти.


 

Сред ползите от проекта са и: по-малкото лабораторни анализи; избягването на вероятността за наличие на остатъчни разтворители в продукта; по-малко време за анализ, следователно по-бързо продуктите достигат до пазара и крайния потребител. Благодарение на успешната реализация на проекта постигнахме и по-малко отхвърлени партиди, следователно по-малко генериран опасен отпадък.

Консумацията на органични разтворители бе намалена с повече от 50%. След въвеждането в практиката на новите технологични решения беше премахнато използването на органични разтворители при около 500 милиона таблетки, при които се използва само вода като разтворител в производствените процеси.

Филип Светославов,
директор ""Фармакологични технологии"",
Евгения Димитрова, директор ""Опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа"", Актавис Оперейшънс


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединенияТехнически статии

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

За почти всички стационарни източници съществуват мерки за контрол или предотвратяване на емисиите от летливи органични съединения или ЛОС. Обикновено се разграничават първични, вторични и структурни мерки, като ако не е посочено друго, те са приложими и за нови, и за съществуващи инсталации.

Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препаратиТехнически статии

Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

Производството на перилни и почистващи препарати в България е динамично развиващ се бранш, в който намират място както дългогодишни български производители с утвърдени позиции на пазара, така и множество международни компании, които са изградили производствени мощности на територията на страната.Категорията “перилни и почистващи препарати” попада в сферата на битовата химия и обхваща прахообразните и течни детергенти за ръчно и автоматично изпиране на дрехи и текстил, както и различните препарати за измиване на съдове, почистване на дома и др.

Нова версия на системата за управление на околната среда ISO 14001

Стандартите от серията ISO 14000 са сред подходите към опазването и съхраняването на околната среда. Те осигуряват на фирмите ефективна система за управление на ресурсите и средства за контрол на влиянието и рисковете от тяхната дейност върху околната среда.

Сдружение Във фокус

Сдружение "Клуб 9000": Предлагаме широк спектър от обучения в сферата на системите за управление на околната среда и качеството

Сдружение „Клуб 9000” е национален представител на Република България в Европейската организация за качество (European Organization for Quality – EOQ). Сдружението е един от лидерите в страната по предоставяне на обучения и информация по различните системи за управление.

Екологични практики и технологии във фармацевтичната промишленост

Eфективното намаляване на вредното влияние върху околната среда на фармацевтичната промишленост е въпрос, който набира все по-голяма популярност сред производителите на лекарствени средства, доставчиците на услуги за управление на опасните отпадъци от тази индустрия, както и ангажираните регулаторни органи. Производствените предприятия във фармацевтичния отрасъл, подобно на предприятията в останалите индустриални сектори, са изправени пред предизвикателството да намалят енергийното си потребление, консумацията на вода за технологични процеси и обема на генерираните отпадъци.

Системи за управление на околната среда

E кологията и опазването на околната среда са сред приоритетните цели в политиката на ЕС, което предопределя строгите законодателни изисквания в областта към страните членки. Разработените ефективни практики и стратегии за контрол най-общо могат да се обединят под названието системи за управление на околната среда (СУОС).


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top