Standarts

The concept of the circular economy in Europe

The concept of the circular economy in Europe

...

ISO 14046 - Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines

ISO 14046 - Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines

...

New requirements on the restriction of the use of hazardous substances in EEE

New requirements on the restriction of the use of hazardous substances in EEE

...

New version of ISO 14001 environmental management system

New version of ISO 14001 environmental management system

...

A new ordinance for the treatment of bio-waste was adopted

A new ordinance for the treatment of bio-waste was adopted

"" ...

Batteries and unsalable batteries ordinance

Batteries and unsalable batteries ordinance

" *Dear readers, the text is an abstract from the original article. Ecology & Infrastructure magazine is published in Bulgarian language, but if you would like to read the article, please use the integrated Google Translator bar after clicking here. " ...

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

" Схемата за управление по околна среда и одит EMAS е доброволна схема на ЕС, предназначена за дружества и други организации, които поемат ангажимент да оценяват, управляват и подобряват екологичните си резултати. Изправени пред растящите очаквания на потребителите и пазарите, организациите извличат полза от намаляване на въздействието, което техните дейности оказват върху околната среда. Считани някога за външен разход, отличните постижения по отношение на екологичните резултати бързо се превръщат в стопанско предимство. Тъй като въпросите, свързани с околната среда, стават все по-сложни и ...

Systems for Environmental Management

Systems for Environmental Management

" E кологията и опазването на околната среда са сред приоритетните цели в политиката на ЕС, което предопределя строгите законодателни изисквания в областта към страните членки. Разработените ефективни практики и стратегии за контрол най-общо могат да се обединят под названието системи за управление на околната среда (СУОС). Тези системи стават все по-популярни и у нас, наред със системите за управление на администрацията, производствата, безопасността при работа, безопасността на храните и др. Системите за управление на околната среда са базирани на точни и ясни ...

New requirements for separate collection of wastes and their transportation

New requirements for separate collection of wastes and their transportation

"О т 1 януари т. г. всички административни, стопански и производствени сгради, както и ползвателите на търговски обекти в населените места с над 5000 жители и курортни комплекси са длъжни да събират разделно отпадъците си и да ги предават на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. На разделно събиране и предаване подлежат отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали, упоменати в ал. 2 на чл. 33 от ЗУО обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г. Предаването може ...

Management of construction waste and use of recycled building materials decree

Management of construction waste and use of recycled building materials decree

"В края на миналата година влезе в сила Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. С наредбата се регламентират предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО), както и създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО. В документа са посочени изискванията ...

Packaging and packaging waste regulations

Packaging and packaging waste regulations

Packaging and packaging waste regulations ...

 

Development by от AM Design. Ecology & Infrastructure Magazine. TLL Media © 2022 All rights reserved. Sitemap.

Top