Зорница Кънчева-Миладинова: Община Велико Търново изгражда регионална система за управление на отпадъци

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Интервю /

 

Зорница Кънчева-Миладинова,
началник отдел Околна среда, община Велико Търново

Какви проекти в областта на управлението на отпадъци се реализират на територията на община Велико Търново?
Към настоящия момент в община Велико Търново се реализира проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново на стойност 33 463 212,71 лв. Oбщина Велико Търново е бенефициент по проекта в партньорство с общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и Сдружение ""За чисти селища"".

В съответствие с въведения в управлението на дейностите по отпадъците на национално ниво регионален принцип на управление на отпадъците, бенефициентът и общините партньори по проекта са включени в проектен регион Велико Търново.Какви са целите, които се изпълняват, чрез изграждането на регионалната система?
Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново обезпечава екологосъобразното третиране на цялото количество смесено събрани битови отпадъци, както и на разделно събраните при източника зелени отпадъци.

Основни цели са: оползотворяване като суровинен ресурс на сепарираните от общия поток отпадъци рециклируеми материали - хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, и като компост на разделно събраните зелени отпадъци; оползотворяване като RDF - модифицирани горива на сепарирани от общия поток отпадъци фракции, и като материал за ежедневно запръстяване на част от компостираните органични фракции сепарирани от общия поток отпадъци; и крайно обезвреждане чрез депониране на неоползотворимите отпадъци в специално проектирани депа, където се извършва депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда.


 

Как ще бъде изградена регионалната система за управление на отпадъците?
Предвид изискването за привеждане на общата стойност на проекта към определените от ОПОС лимити, инвестиционното предложение предвижда изграждането на системата да се реализира поетапно. Основният подход при формирането на първи етап се свежда до осигуряване на всички дейности, изисквани от нормативната уредба за реализирането на целите за управление на неопасните отпадъци.

В проекта са оставени: първа клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци; инсталация за обезвреждане на инфилтрата; осигуряваща довеждаща инфраструктура; административно-битови сгради и помощни такива в приемната зона (стопанския двор) на депото; инсталация за сепариране на смесени отпадъци (частично предвидена) и склад за материали за рециклиране; инсталация за компостиране като част от инсталацията за МБТ / тунелен способ на формиране на компост, производство на компост от хранителни и битови биоразградими отпадъци и като втори поток - зелени отпадъци.

Предвидени са и зелен пояс по контура на цялата площадка от 6 м, съобразно изискванията на Наредба №7/2004 г., и достатъчно зелени площи между отделните зони там, където това е технологично възможно. Площта за озеленяване отговаря на нормите за проектиране и експлоатация на терени за третиране и депониране на отпадъци.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.

Оборудване за механично третиране на отпадъциТехнически статии

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Mеханичната обработка включва използването на различни машини за сепариране, намаляване на размера на частиците, сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите материали.

ПиМ Груп с участие в реализацията на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан БогровФирмени статии

ПиМ Груп с участие в реализацията на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров

Наскоро завърши изграждането на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров, която е част от Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на София. На площ от 7000 кв.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top