Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

30.11.2020, Бизнес / Въздух, Почви

  • Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие
  • Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие
  • Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Бизнес

 

Според публикувания наскоро документ "Качество на въздуха в Европа — доклад за 2020 г.", изготвен от Европейската агенция по околна среда, благодарение на по-доброто качество на атмосферния въздух в Европа, броят на преждевременно починалите поради замърсяване с фини прахови частици е намалял с около 60 000 души през 2018 г. в сравнение с 2009 г. По отношение на азотния диоксид понижението е още по-съществено – в рамките на последното десетилетие спадът е с около 54%. Ключов фактор за тези подобрения е продължаващото прилагане на политики в областта на околната среда и климата.

Тенденции при замърсителите

Средногодишните концентрации на ФПЧ10 се понижават предимно в периода между 2010 и 2016 г., но между 2016 и 2018 г. е регистриран ръст в средните концентрации при всички видове станции освен индустриалните. Средно за разгледания в доклада на ЕАОС период между 2009 и 2018 г. концентрациите на ФПЧ10 са намалели с 18-19% за всички станции с изключение на тези в селските райони (13%). Този спад съответства на понижението на емисиите на първични ФПЧ10 и техните прекурсори. Емисиите на първични ФПЧ10 на територията на 33-те страни, които обхваща проучването на ЕАОС, са намалели с 22% между 2009 и 2018 г., а емисиите на прекурсори са спаднали с 54% за серни оксиди, 34% за азотни оксиди и 16% за неметанови летливи органични съединения. Повишение е отчетено само за амоняк – с 8%. Най-голям е относителният спад в емисиите на първични ФПЧ10 и азотни оксиди от енергетиката и транспорта – 29% и за двата сектора. Тенденциите по отношение на ФПЧ2,5 са аналогични, като средногодишните концентрации през последните десет години са спаднали с 22%.

Според доклада на ЕАОС концентрациите на азотен диоксид стабилно намаляват между 2009 и 2018 г. Този спад обаче е по-малък от понижението от 26% на общите емисии на азотни оксиди. Като цяло емисиите на всички първични и прекурсорни замърсители, допринасящи за концентрациите в атмосферния въздух на ФПЧ, озон и азотен диоксид, както и арсен, кадмий, никел, олово, живак и бензо (а) пирен се понижават между 2000 и 2018 г. Най-големите понижения са регистрирани при емисиите на серни оксиди (79% на територията на ЕС-28), а най-малък е спадът при емисиите на амоняк – 10% за ЕС-28. Въпреки това от 2015 г. се забелязва ръст в емисиите на амоняк, който се дължи предимно на земеделския сектор. Между 2000 и 2018 г. антропогенните емисии на арсен, кадмий, никел и олово в ЕС-28 се редуцират с 35, 42, 59 и 68% съответно.За разгледания период най-значим принос за емисиите на азотни оксиди има пътният транспорт. Енергетиката е най-същественият източник на емисии на серни оксиди и никел, като допринася в голяма степен за емисиите на азотни оксиди, арсен и живак. Секторът на производството и добивната промишленост е най-големият източник на емисии на неметанови летливи органични съединения, арсен, кадмий, живак и олово и вторият по големина емитер на първични ФПЧ, серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид и никел. Сградният сектор допринася в най-голяма степен за емисиите на въглероден оксид, сажди, първични ФПЧ и бензо (а) пирен. От селското стопанство се отделят повечето от емисиите на амоняк и метан, както и значителни количества бензо (а) пирен, неметанови летливи органични съединения и азотни оксиди.


 

Влиянието на пандемията

Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, въведени в повечето европейски държави през пролетта на 2020 г., са довели до значително ограничаване на емисиите на атмосферни замърсители най-вече от пътния транспорт, авиацията и международното корабоплаване. Докладът на ЕАОС показва, че концентрациите на азотен диоксид в Европа са били по-ниски през април 2020 г., независимо от метеорологичните условия. Относителният спад на концентрацията на тези емисии варира в широки граници в рамките на отделни държави и градове. Например, в Испания, Италия и Франция, където мерките са най-строги, относителният спад на емисиите е най-голям, докато в Централна и Източна Европа, с изключение на Турция, понижението е по-малко. Максимален спад е отчетен в Испания и Италия при станциите, следящи емисиите от пътния трафик.

В резултат на въведения в европейските държави локдаун и независимо от метеорологичните условия, е регистрирано и понижение на концентрациите на ФПЧ10, макар и в по-малка степен в сравнение с емисиите на азотен диоксид. Най-голям относителен спад за този замърсител е отчетен отново в Испания и Италия, 40 и 35% съответно за станции, следящи емисиите от пътния трафик, като фоновата концентрация на ФПЧ10 също е намаляла с до 20%.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на даннитеИнтервю

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

Главният изпълнителен директор и съосновател на Develiot проследява развитието на стартиращата компания и представя иновативните й разработки за мониторинг на качеството на въздуха и на водни системи.

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

ПрахоулавянеТехнически статии

Прахоулавяне

Замърсяването на въздуха с прахови частици е сред основните екологични предизвикателства, пред които е изправен светът днес. Материалът представя индустриалните технологични решения, които позволяват постигане на емисионните норми за този замърсител.

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торовеТехнически статии

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

Спецификите на производство на торовата индустрия я нареждат като сериозен играч в замърсяването на въздуха. Основните замърсители, отделяни от торовото производство в атмосферата, са азотни оксиди, серен диоксид, флуороводород, амоняк и прах. При производството на HNO3 се генерират значителни количества парников газ N2O.

Праховите емисии от смилането на суровините, например фосфорит или варовик, се третират с помощта на ръкавни филтри, като по този начин могат да се постигнат концентрации на прах от 5 mg/Nm3. За тях, както и за други техники за обработка на газови емисии, прилагани в торовата индустрия - циклони, пластинчати охладители, многостъпални скрубери и капкови сепаратори, четете в статията.

Ръкавни филтриТехнически статии

Ръкавни филтри

Широко използвани в химическия сектор, хранително-вкусовата и млекопреработвателната промишленост, при обработката и изгарянето на отпадъци, в големи горивни инсталации, в металургичната, керамичната и стъкларската индустрия...

Статията представя видовете, работните параметри и приложенията на тези важни за производствения процес компоненти.

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общиниБизнес

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсителиБизнес

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

Новите правила покриват емисиите на пет замърсителя – серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици. Директивата поставя тавани за максималните годишни емисии за всяка държава.

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксидиТехнически статии

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

B практиката терминът азотни оксиди (NOX) се използва за сумарните емисии на азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2). Около 40% от емисиите на азотни оксиди от стационарни източници се генерират от котли в топлоелектрически централи.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top