Зелени обществени поръчки

20.09.2012, Брой 2/2012 / Бизнес /

 

Зелените обществени поръчки са подход, чрез който общинските власти включват екологични критерии във всички етапи на процеса на провеждане на обществената поръчка, като по този начин насърчават разпространението на екологични технологии и разработването на екологосъобразни продукти.

Подобряване на ресурсната и енергийна ефективност
Европейските обществени и административни служби изразходват годишно равностойността на 17% от БВП на ЕС за закупуване на стоки, преди всичко в сектори със сравнително високо въздействие върху околната среда.

Обществени поръчки с екологични изисквания са възможни в области като закупуването на енергийно ефективни компютри и сгради, офис обзавеждане, изработено от дървен материал от екологично устойчиво управлявани гори, рециклирана хартия, електромобили, екологичен обществен транспорт, биологични хранителни продукти в столовете, електричество, получавано от възобновяеми енергийни източници, климатични инсталации, съобразени с най-модерните екологични решения.

Обществените поръчки с екологични изисквания дават пример и оказват влияние върху пазара. Чрез насърчаването им държавните органи могат да осигурят реални стимули за промишлеността за разработване на екологични технологии. В някои сектори на производството, дейностите и услугите влиянието може да бъде особено голямо, тъй като обществените поръчки контролират голям дял от пазара (на компютри, енергийно ефективни сгради, обществен транспорт и т. н.).

При възлагането на поръчки, щадящи околната среда, могат да бъдат спестени материали и енергия, посредством рационалното използване на природните ресурси и да се намали количеството на генерираните отпадъци при съобразяване с цялостния жизнен цикъл на продуктите. Освен подобряването на околната среда и качеството на живот на населението, благодарение на редуцираните вредни екологични въздействия, зелените обществени поръчки могат да допринесат за развитието на екологосъобразните технологии и екоиновациите в България.

Критерии за зелени обществени поръчки
Зелените обществени поръчки могат да се възлагат при наличието на ясни и амбициозни екологични критерии за продукти и услуги, които е необходимо да бъдат съпоставими в държавите-членки на ЕС.

За момента, ЕК е разработила критерии за 10 категории продукти и услуги с по-значимо въздействие върху околната среда: копирна и графична хартия; почистващи продукти и услуги за почистване; офис и компютърно оборудване; строителство; транспорт; мебели; електроенергия; услуги в сферата на храненето и услуги по приготвяне и доставяне на храна; текстил; градинарски продукти и услуги. В процес на разработване са и допълнителни такива.Нормативна рамка
Българското законодателство в областта на обществените поръчки е напълно хармонизирано с Директива 2004/17/ЕО и Директива 2004/18/ЕО, като в него са въведени и съответните разпоредби за зелените поръчки. Законът за обществените поръчки (ЗОП) е основният нормативен акт, който урежда правилата за възлагане на обществени поръчки за стойности по установените европейски прагове, както и за стойностите под тях.

Съгласно националното законодателство, Агенция по обществени поръчки е отговорна за поддържането на регистър по обществени поръчки. Тази информация дава възможност за мониторинг и на възлаганите зелени обществени поръчки. Мониторингът може да бъде осъществяван на базата на допълнителните полета към предложения проект на образеца “Решение за откриване на процедурата”


 

Актуален статус и перспективи
Зелените поръчки се разглеждат като все по-необходим инструмент, който може да бъде използван ефективно в отговор на съвременните предизвикателства. Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и социално приобщаващ растеж „Европа 2020” представя визията за Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014.

В рамките на „Европа 2020”, обществените поръчки са определени като една от пазарно-базираните политики, която може да допринесе за насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, с по-ефективно използване на ресурсите.

Използването на обществените поръчки за постигане и на други обществени политики като опазване на околната среда, подобрена енергийна ефективност и др., е сред целите и на Зелената книга за модернизирането на политиката на ЕС в областта на обществените поръчки. В тази връзка, с поставените въпроси в Зелената книга се търсят възможности за повишаване ефикасността на публичните разходи в дългосрочен аспект, например чрез пренасочване на вниманието от най-ниска цена към най-ниски разходи, изчислени за целия жизнен цикъл на продукта. Заедно с горната инициатива, понастоящем Комисията провежда комплексна последваща оценка, за да установи ефективността и икономическата целесъобразност на действащите европейски правила за обществени поръчки.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Засилен интерес към първото издание на конкурса ЕкообщинаБизнес

Засилен интерес към първото издание на конкурса Екообщина

Първото издание на конкурса “Екообщина” привлича сериозен интерес от страна на местната власт, отчитат организаторите от Посолството на Франция в България. Инициативата се организира съвместно с: Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на околната среда и водите; Националното сдружение на общините в Република България; Асоциацията на еколозите от общините в България; Центърът за енергийна ефективност Енефект; Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници; Сдружението Еконергия; Българската асоциация по водите.

Енергийна ефективност на водоснабдителни помпиТехнически статии

Енергийна ефективност на водоснабдителни помпи

Според различни анализи близо 20% от потреблението на електрическа енергия в световен мащаб се дължи на консумацията на помпени системи. Именно по тази причина и поради нарастващото значение на повишаването на енергийната ефективност в областта на водоснабдяването се обсъждат и внедряват различни възможности, имащи за цел редуциране консумацията на електрическа енергия от помпените системи.

Shell България откри офис, съобразен със световните стандарти за устойчивостСъбития

Shell България откри офис, съобразен със световните стандарти за устойчивост

От м. декември 2013 г.

Екологични проекти в Идеал Стандарт - ВидимаПроекти

Екологични проекти в Идеал Стандарт - Видима

Компанията Идеал Стандарт - Видима е водеща в производството на санитарна арматура и санитарна керамика, която има близо 3300 служители, базирани в нейните производствени и административни структури в гр. Севлиево.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top