Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци

17.12.2013, Брой 4/2013 / Технически статии / Отпадъци

  • Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци
  • Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци

Технически статии

 

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на Созопол
В Созопол се реализира проект за закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в землището на града в обхвата на проект ИСПА/ КФ (Регламент 1164/94 на ЕС) 2000 BG 16 Р РЕ 002 „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България - Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”. Възложител на проекта е Министерство на околната среда и водите, главен изпълнител е фирма Станилов. ДЗЗД ММЛ ТК отговаря за строителния надзор. Проектирането е дело на фирма Нипроруда.

Основните дейности в обхвата на проекта са изграждане на дренажна система за инфилтрат - в т. ч. дренажни канавки, тръбопровод и кранова шахта; оформяне на ново тяло на депото, чрез предепониране на наличните отпадъци на по-малка площ. Извършено е оформяне на откосите на депото и дигата на буферен басейн 1, както и повърхностно отводняване на площадката на депото и защита от повърхностни води - в т. ч. изграждане на колекторен тръбопровод, буферни басейни и отводнителни канавки.

Във връзка с проекта е изпълнено и оформяне на обслужваща инфраструктура - обходни технологични пътища, както и път за достъп до обекта. За запечатване тялото на депото е изграден горен изолиращ екран в съответствие с изискванията на Наредба No 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Горният изолиращ екран е изграден върху цялата повърхност на отпадъчното тяло на депото. Закотвянето на изолационния пакет и предотвратяването на проникване на води под тялото на депото и изтичането на инфилтрат извън него са осъществени със закотвяща канавка. Положено е и минерално уплътнение от бентонитов синтетичен материал (бентонитова рогозка), което служи за защита от проникване на повърхностни води, както и площен дренаж от дренажен геокомпозит.

За целите на техническата рекултивация е оформен почвен пласт от 1,0 м. С оглед ландшафтно оформяне за максимално вписване в околния релеф на местността и възстановяване на засегнатите съседни терени е изпълнена и биологична рекултивация.

„Дейностите, изпълнени от фирма Станилов, обхващат работи по закриване и рекултивация на съществуващото депо, почистване на освободените от отпадъци терени, изграждане на ново тяло, запечатано със защитен горен изолиращ екран с последваща техническа и биологична рекултивация, отводняване от повърхностни води, извеждане на инфилтрирани (дренирали) води, оформяне на обслужващата инфраструктура – вътрешнообектови технологични пътища, както и път за достъп до обекта, газоотвеждаща система с газови кладенци, буферни басейни за повърхностни води, изграждане на система за мониторинг”, заявиха от компанията.

В отговор на въпроса какви бяха основните специфики и предизвикателства при изпълнението на проекта от фирма Станилов заявиха: „Работата и изпълнението на проекти по европейски програми сами по себе си са предизвикателство, което носи своите специфики, а могат да бъдат от най-различен характер. В този ред на мисли трябва да се каже, че специфичното за този проект е прилагането на съвременни материали и технологии и високи изисквания за качествено изпълнение”.

„Изпълнението на такъв проект е с голямо значение за града и жителите му в редица направления, по-важни от които са: 
• Усвояване на целеви средства от европейските програми, изпълнение на европейски изисквания и норми за опазване на околната среда и отделянето на вредни емисии, което свежда до минимум възможностите за развитие и разпространение на зарази.
• Почистването на замърсените терени от отпадъците и изпълнената техническа и биологична рекултивация на същите подпомага запазването на равновесието в съответната екосистема и възстановяване продуктивността на същата. Освен това висока оценка трябва да се даде и на затревяването на терените с тревни смески от ливадна метличина, червена власатка, обикновена полевица и ежова главица, което освен естетичен, има и укрепващ ефект.
• В случая изградените системи и съоръжения като: газоотвеждащата система, газови кладенци, различните видове канавки (газ-дренажна, закотвяща, крайпътни), системите за отводняване, дренажната система за инфилтрат, буферните басейни и колекторът за повърхностни води, както и системата за мониторинг са сериозна предпоставка за нови работни места.

Подобряването на инфраструктурата, която се изразява в изградените пътища, е също с голямо значение за социално-икономическото развитие на територията на общината”, допълниха от фирма Станилов.Закриване и рекултивация на сметища в община Русе
Всички селски сметища на територията на община Русе с изключение на три (които са включени в ИСПА мярка) са рекултивирани със средства от план-сметките за битови отпадъци за 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Трите съществуващи селски сметища на територията на община Русе – в кв. Средна кула местност Арнаут дере (обслужващо и кв. Долапите), в с. Басарбово (местност Боаза) и в с. Сандрово (местност При казана) – са одобрени за финансиране по проект EuropeAid 120520/D/SV/BG по ИСПА мярка „Подготовка на работни проекти, тръжна документация и изпълнение на строителен надзор за дейностите по закриване на 14 общински сметища, разположени на територията на 5 региона: Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”. Бенефициент по ИСПА мярката е Министерството на околната среда и водите, а крайни бенефициентни са общините, на чиято територия са разположени 14-те сметища.

На територията на регион Русе (включващ общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан) има 5 селски сметища, включени в ИСПА мярката, три от които са на територията на община Русе (в кв. Средна кула, в с. Басарбово и в с. Сандрово), едно сметище е разположено на територията на община Сливо поле (в с. Ряхово) и едно – на територията на община Иваново (в с. Пиргово).

В рамките на ИСПА мярката бяха изготвени работни проекти за закриване и рекултивация на селските сметища. Горепосочените разработки на работните проекти предвиждат сметищата в селата Басарбово, Сандрово, Ряхово и Пиргово да се изгребват, транспортират и предепонират на площадката на сметището в кв. Средна кула. На терените, от които ще бъдат отстранени отпадъците, ще се извърши биологическа рекултивация (затревяване с тревни смески и засаждане на растителност).

Сметището в м-ст Арнаут дере, кв. Средна кула ще се рекултивира посредством куполно запечатване (обект втора категория по ЗУТ). Министерството на околната среда и водите е избрало изпълнители на обществените поръчки (Пътинвест Инженеринг - за строителен надзор и инвеститорския контрол и Станилов - за строително-монтажните работи по рекултивация на сметищата).

Основните рекултивационни мероприятия в проекта за рекултивация на депото в кв. Средна кула предвиждат: оформяне на ново тяло на депото, чрез предепониране на наличните отпадъци на по-малка площ и събиране на допълнителни количества отпадъци и замърсени маси от четирите сметища; изграждане на опорна дига; повърхностно отводняване на площадката на сметището и защита на самото сметище от повърхностни води.

За инфилтрата се предвижда периодично източване с автоцистерна и транспортиране до пречиствателна станция на Регионално депо Русе; изграждане на газоотвеждаща система; оформяне на обслужваща инфраструктура; запечатване тялото на депото – изграждане на горен изолиращ екран, техническа рекултивация и др.


 

Старото депо в м-ст Под Ормана, заемащо площ около 300 дка, не е в експлоатация от 01.01.2006 г. Обемът на депонираните отпадъци е около 2 600 000 м3. Депото е разделено на три зони: зона А – 87 дка; зона Б-119 дка и зона В-62 дка. В зона Б съществуват стари замърсявания с опасни отпадъци (кисел гудрон). Отпадъците от гудрон се явяват остатъци при производството на битуми и масла и представляват тъмни, с неприятна миризма и нестабилни при окисление вещества. Опасните отпадъци са депонирани през 1981 година.

Счита се, че голяма част от дъното на гудрона съвпада с естествения релеф на терена на долината. Част от гудрона е депониран в изоставена кариера за добив на льос. За третиране на гудроновите замърсявания се предвижда разделяне на гудроновите езера на отделни лагуни и добавянето на пепелина или смес хидратна (гасена) вар и пепел към гудроновите замърсявания.

Целта на предложената технология е стабилизация на отпадъците чрез добавяне на реагенти, които подобряват физичните характеристики на отпадъците; намаляват повърхностния слой, през който замърсителите могат да попаднат в околната среда; ограничават разтворимостта на замърсителите, съдържащи се в отпадъците; намаляват нивото на токсичност на замърсителите.

В проекта е предвидено изграждане на газоотвеждаща система за събиране и отвеждане на газовите емисии и инсталация за изгаряне на биогаз. Във финалния етап ще бъде положен минерален запечатващ пласт и ще се изгради дренажна система за управление на повърхностните води. Ще бъде извършена и биологична рекултивация на терена.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъциТехнически статии

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Инфилтратът се дефинира като водата, която е встъпила в контакт с отпадъците, съхранявани в депо. Получава се основно в резултат на проникването на дъждовна вода в тялото на депото, но и от съдържащата се в самите отпадъци влага, или в случая на недобре изолирани депа – от просмукването на подземни води.

Herz: Качественото оборудване - основно изискване при изграждането на депа за битови отпадъциФирмени статии

Herz: Качественото оборудване - основно изискване при изграждането на депа за битови отпадъци

Според информация на МОСВ към 19 август 2015 г. общият размер на договорените средства по приоритетната ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци"" възлиза на над 836 млн.

Изграждане на депа за твърди битови отпадъциТехнически статии

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

Tвърдите битови отпадъци са разнообразни по произход, състав и количество. В най-общия си вид се изхвърлят и, съответно, депонират заедно с всички останали битови отпадъци.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top