Управление на негодни пестициди

16.09.2015, Брой 2/2015 / Технически статии / Отпадъци

  • Управление на негодни пестициди

Технически статии

 

Пестицидите са разнородни по химичен състав и токсикологични свойства вещества, които се използват за унищожаване, отблъскване или контрол на растителни и животински форми на живот, считани за вредители. Употребата им има за цел повишаване на добивите и ликвидиране на някои паразитни болести, но наред с това непрекъснато се увеличава информацията за отрицателните ефекти на тези съединения върху екосистемите и хората, които могат да бъдат в резултат на нарушаване на препоръките при тяхното използване – норми на разход, срок на приложение и др.

Често не се отчитат показанията за осигуряване на ефективност и намаляване на отрицателното влияние върху биосферата и в частност върху водните екосистеми. По пътя на хранителната верига чрез продуктите на хранене, които са основни носители на остатъчните количества от пестицидите, те попадат в организма на човека.

В резултат на това е наложена забрана за използването на някои от тях и включването им в списъка на устойчивите химически замърсители. Според Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, девет от 12-те най-опасни и устойчиви органични химикали са пестициди. Като такива са посочени: алдрин, диелдрин, ендрин, мирекс, токсафен, хексахлорбензен(ХХБ), хептахлор, хлордан и ДДТ.

Наличието на пестициди и други химикали за растителна защита с изтекъл срок на годност, които се съхраняват на изоставени или необезопасени места, също представлява риск за околната среда и човешкото здраве. Това налага предприемането на мерки, подходящи за тяхното окончателно обезвреждане.

„Проблемът с пестицидите с изтекъл срок на годност възникна в страната след 1990 г. поради занижен контрол на съхраняване в складовете на бивши ТКЗС, АПК и др., създаващи предпоставки за безстопанственост, неправомерни действия, нарастване на риска за здравето на хората и замърсяване на околната среда.

Ежегодно регионалните инспекции по околната среда и водите съвместно с общинските администрации по места и специалисти от службите по растителна защита и гражданска защита извършват проверки на място за състоянието на складовете и пестицидите, съхранявани в тях”, твърдят от МОСВ.

Проект за обезвреждане на негодни за употреба пестициди
За успешната реализация на цялостното решение на проблема с негодните пестициди е одобрен проект на Министерството на околната среда и водите за “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита” за изпълнение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектното споразумение бе подписано на 21 април т. г. от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и посланика на Конфедерация Швейцария в България - Н. П. Денис Кнобел. Проектът е с общ бюджет 23 445 998 швейцарски франка, от които 19 929 098 швейцарски принос и 15% национално съфинансиране.

Целта на проекта е да осигури екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, чрез преопаковане и при необходимост междинно транспортиране, както и окончателното им обезвреждане. Проектът ще се изпълнява до 31 май 2019 г. „Горд съм, че с швейцарските партньори и екипа на министерство на околната среда и водите успяхме да намерим решение за сложната и проблемна сфера на пестицидите, за която няма друго финансиране и която стои като нерешен проблем от десетилетия”, коментира вицепремиерът Дончев.Проучване на съхраняваните у нас негодни пестициди
Подготовката на проекта включва мащабно проучване на съхраняваните на територията на България негодни за употреба пестициди. Извършената инвентаризация установява, че у нас съществуват множество складове, в които се съхраняват голямо количество пестициди с изтекъл срок на годност.

Залежалите пестициди в страната (около 14 083 тона) се съхраняват в 381 централизирани държавни и общински складове, както и в 1920 затворени стоманобетонни контейнери (т. нар. Б-Б кубове). Те представляват опасни отпадъци по смисъла на закона. Съхраняват се основно в общински складове, а в ограничен брой случаи и в складове кооперативна и частна собственост.

„Намаляването на броя на складовете, където се съхраняват негодните за употреба пестициди, ще намали опасността от замърсяване на околната среда и ще гарантира спазването на екологичните, здравните и други регулаторни изисквания. Получените резултати от проведеното проучване наложиха предприемането на спешни мерки, подходящи за окончателно обезвреждане на инвентаризираните количества негодни за употреба пестициди.

Тъй като в нашата страна няма подходящи съоръжения, единствената възможност за крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди е в лицензирани инсталации в държави основно от Европейския съюз”, поясняват от Министерството.


 

Дейности по проекта
Дейностите по проекта включват преопаковане на пестицидите с изтекъл срок на годност, което има за цел да осигури защита на хората и околната среда по време на съхраняването на материалите в съответните складове и да създаде подходящи условия за последващо транспортиране и обезвреждане; транспортиране на пестицидите с изтекъл срок на годност; крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди; почистване и саниране на складовете.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство по управление на отпадъците негодните за употреба пестициди трябва да бъдат преопаковани по надлежния ред и транспортирани от лицензирани фирми до площадки и инсталации за крайното им обезвреждане като опасни отпадъци. Опаковките трябва да съответстват на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АБК).

За целта препаратите ще се преопаковат в съдове или опаковки с най-подходящия за случая вид и размер, като същите следва да са съобразени с изискванията на АБК. Преопакованите количества излезли от употреба пестициди от негодните складове без добро покритие или подова настилка, без охрана и заключване, с течове и др., следва да се пренесат в т. нар. хъбове, които в случая ще бъдат съществуващи складове, отговарящи на минималните изисквания за складиране на опасни отпадъци, където ще бъдат групирани и подготвени за последващ превоз до инсталация за крайно унищожаване.

Крайното обезвреждане на негодните за употреба пестициди с изтекъл срок на годност ще се осъществи чрез термична деструкция в инсталации за изгаряне (инсинератори и циментови заводи), което би представлявало крайно и пълно разрешаване на проблема.

Последният етап от проекта включва почистване и саниране на складовете, при което ще се събират в максимална степен ръчно или полумеханизирано разпиляни прахообразни препарати, мазилки и замазки. Всички повърхности като стени и подове ще бъдат измити под налягане и впоследствие третирани с натриев хипохлорид.

Почистването ще включва и обработване с естествени сорбенти като активен въглен, зеолит и дървени стърготини. Изпълнението на тези дейности за саниране на складовете, освободени от негодни за употреба препарати за растителна защита, дава практическа възможност за почистването им до степен, която не позволява в бъдеще да бъдат заплаха за околната среда и населението.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top