Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

22.03.2012, Брой 1/2012 / Внедрено /

  • Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово
  • Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

Внедрено

 

През юни 2011 г. бе открита новоизградената ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово. Общата стойност на проекта е 1,2 млрд. евро и е сред най-големите инвестиции у нас през последните 20 години. Според президента на инвеститорската компания AES - Пол Ханрахан, централата използва най-съвременни технологии за опазване на околната среда, а по думите на министър Нона Караджова, това е единствената ТЕЦ, готова да посрещне изискванията на новата директива за индустриални емисии през 2017 г.

По думи на ръководството на централата, внедрените в ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово технологии за опазване на околната среда отговарят на най-добрите налични техники, които позволяват свеждане до минимум на емисиите в атмосферния въздух, нулево заустване на отпадни води, минимална консумация на природни ресурси, суровини и материали, както и съхранение на опасните вещества на площадката по начин, който практически елиминира възможността за аварийно изпускане на тези вещества в околната среда. „Двата енергийни блока на централата, с инсталирана мощност от 300 MW нето всеки, са проектирани в пълно съответствие с Директива 2001/80 за ограничаване на емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух от големи горивни инсталации”, допълват те.

От централата споделят, че с цел ограничаване на вредни емисии в атмосферния въздух са инсталирани: нискоемисионни горелки за постигане на нормата от 200 mg/Nm3 за азотни оксиди; електростатични филтри, осигуряващи емисии на прах под 30 mg/Nm3 и сероочистващи инсталации на мокър варовиков принцип, гарантиращи емисии на серен диоксид на изхода на СОИ < 400 mg/Nm3 и ефективност на очистване на димните газове от SO2 над 98%.

За целите на мониторинга е инсталирана система за собствени непрекъснати измервания на емисиите на SO2, NOx, CO и прах, която подава данни към системата за  ранно предупреждение (СРП) за замърсяване на приземния слой въздух вследствие на неблагоприятни метеорологични условия. Изградена е и станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в град Гълъбово, която следи качеството на приземния слой въздух по показатели серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5).

Допълнително, за предотвратяване на неорганизирани емисии на прах в околната среда, съхранението на всички прахообразни материали и отпадъци се извършва в

затворени силози, оборудвани с обезпрашителни системи
Откритите складове за въглища и варовик, както и съоръженията за летяща пепел са оборудвани с оросителни системи, а транспортирането на тези материали се извършва посредством покрити транспортьори.

“Електростатичните филтри и сероочистващите инсталации, които са изградени в централата, сами по себе си са конвенционални пречиствателни съоръжения, които са добре познати в енергийния сектор и се прилагат от десетилетия”, коментират от ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово. „Това, което ги прави уникални е начинът, по който са интегрирани в проекта на централата. Електростатичните филтри улавят над 150 т на час летяща пепел, генерирана от изгарянето на лигнитни въглища с високо съдържание на пепел в енергийните котли на централата. Те осигуряват

постигане на емисии на прах значително под емисионната норма от 30 mg/Nm3
Специфичното при този проект е системата за отвеждане на летящата пепел. Тя се отвежда до затворени силози за пепелина, посредством пневмотранспорт, за разлика от масово използвания в България хидротранспорт за отвеждане на тези отпадъци до сгуроотвали.Технологията за сухо отвеждане посредством пневмотранспорт
пести от използването на значителен воден ресурс, и на практика елиминира възможността от генериране на отпадни води, респективно потенциално замърсяване на повърхностните води.

По отношение на Сероочистващата инсталация (СОИ), в зависимост от съдържанието на сяра във въглищата, подавани за изгаряне в енергийните котли на централата, сeроочистващите инсталации улавят между 30 и 40 тона на час серен диоксид и осигуряват постигане на емисии на SO2 значително под емисионната норма от 400 mg/Nm3 при ефективност на процеса на десулфуризация над 98%”, очертават предимствата на внедрените технологии от дружеството.

От компанията отбелязват още, че централата е проектирана без комин, което не позволява работа в режим на байпас на сероочистващите инсталации. Това на практика означава, че при евентуална авария на СОИ, която не може да бъде отстранена в рамките на няколко часа, не съществува техническа възможност централата да продължи да работи, изпускайки непречистени димни газове в атмосферата.
Допълнителна гаранция за опазването на околната среда е използването на газьол за разпалване със съдържание на сяра под 0,1%. Това позволява електростатичните филтри да се включат в работа още преди разпалване на котлите, а сероочистващите инсталации - преди подаване на въглища за изгаряне, което значително минимизира емисиите в атмосферния въздух при режим на пускане и спиране на блоковете.
„Най-уникалното по отношение на опазването на околната среда в централата е внедрената технология за нулево заустване на отпадни води, в това число и отпадъчните дъждовни, охлаждащи, производствени и битовофекални води”, информират от ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово. „Това се постига чрез повторна употреба на всички тези потоци директно или след третиране в различни процеси в централата. За тази цел на територията на централата са изградени водосборни басейни с общ обем над 15 000 кубични метра, което позволява ежегодно да се рециклират десетки хиляди кубика отпадни води. Този процес пести консумация на водни ресурси, както и практически елиминира риска от замърсяване на повърхностни води от заустване на отпадъчни водни потоци”, допълват те.

Друга иновативна инсталация е системата за производство на обезсолена вода, чрез обратна осмоза, при която консумацията на химикали е значително по-ниска в сравнение с конвенционалните технологии с йонообменни филтри. Всички резервоари за съхранение на химикали са оборудвани с обваловани площи, с възможност да задържат 100% от потенциални аварийни разливи. Допълнително е предвиден и неутрализационен басейн, в който се третират отпадните води от водоподготвителната инсталация.


 

От ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово споделят, че част от инвестицията в екологично производство на енергия е и

изграденото собствено съоръжение за депониране на отпадъците
на стойност 93 млн. евро. Съоръжението служи за отвеждане и депониране на отпадъчните продукти, генерирани от работата на централата, което се осъществява по най-безопасните стандарти на индустрията. Състои се от система от транспортьори, трасе за тежкотоварни автомобили, депо за сгуропепелина и гипс и обслужваща инфраструктура.

Транспортьорът, превозващ отпадните продукти, с капацитет 1400 т/час, е от затворен тръбен тип. Той е снабден с обезпрашителна система в местата на пресипване и има шумозащитна преграда. Оборудван е с ролки, с намалени шумови нива при преминаване през населеното място. Тежкотоварните автомобили с автоматични покривала отговарят на стандарта за емисии от автомобили Евро 5.
„Депото за сгуропепелина и гипс е изградено в пълно съответствие със световните екостандарти и най-добри практики”, разказват от дружеството. „В него работят едни от най-модерните технологии и оборудване в световен мащаб.

Съоръжението се състои от 7 клетки
които поетапно ще се изграждат, експлоатират и закриват в периода на 15-годишната експлоатация. Предвижданията за продължителността на експлоатационния период на всяка от клетките е около 2 години, което се определя от натоварването на мощностите на блоковете на ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово.

Проектирането, експлоатацията и следексплоатационните грижи и рекултивация на съоръжението (включително техническа и биологична рекултивация и мониторинг на параметрите на околната среда) изцяло отговарят на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и приложимото европейско екологично законодателство.
Централата отговаря и на всички изисквания на новата Директива за индустриални емисии на ЕС, която поставя нови, по-строги норми за допустими емисии (НДЕ) от големи горивни инсталации, в сравнение с Директива 2001/80”, заявяват от дружеството.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ВиВ Изоматик внедри система за автоматично управление във ВиК СилистраВнедрено

ВиВ Изоматик внедри система за автоматично управление във ВиК Силистра

ВиВ Изоматик проектира и внедри система за автоматизирано и дистанционно управление на група помпени станции, управлявани от ВиК Силистра в гр. Тутракан.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top