Технически статии

Измерване на азотни окиси

Измерване на азотни окиси

Азотните окиси (NOx), отделяни в процеса на окисление на азота във въздуха или в горивата при тяхното изгаряне при висока температура, са сред основните замърсители на атмосферния въздух и един от основните причинители на киселинните дъждове. Най-често азотните окиси постъпват в атмосферата под формата на азотен оксид.

Сероочистващи инсталации и реализирани проекти в България

Сероочистващи инсталации и реализирани проекти в България

Е дин от основните замърсители на атмосферния въздух е серният диоксид. Негов основен източник са явяват процесите, при които се изгарят въглища, нефт и други, които са с високо съдържание на сяра.

Електрофилтри за пречистване на въздух

Електрофилтри за пречистване на въздух

Протичането на производствените процеси в редица отрасли на индустрията е свързано с отделянето на значителни количества прах. Една от често прилаганите мерки за предотвратяване попадането на тези прахови частици в атмосферата е използването на електрофилтри.

Пречиствателни станции за битови отпадни води

Пречиствателни станции за битови отпадни води

Особености при избора на площадка, план на разположение През последните години във връзка с постигането на поетите ангажимента към Европейския съюз в нашата страна се изградиха, предстоят да бъдат изградени или са в процес на изграждане пречиствателни станции за отпадни води в голяма част от малките и големите населени места. Това е едно от основните направления, в което се развива ВиК секторът към момента.

Устойчивост на водоснабдяването

Устойчивост на водоснабдяването

Устойчивото водоснабдяване е част от цялостното управление на водните ресурси. На практика то представлява обединяването на множество заинтересовани страни с различни гледни точки, с цел определянето на това как източниците да бъдат стопанисвани най-адекватно.

Електрофилтри за пречистване на въздух

Електрофилтри за пречистване на въздух

Протичането на производствените процеси в редица отрасли на индустрията е свързано с отделянето на значителни количества прах. Една от често прилаганите мерки за предотвратяване попадането на тези прахови частици в атмосферата е използването на електрофилтри.

Балиращи машини

Балиращи машини

Във всички отрасли на промишлеността ежедневно се генерират отпадъчни продукти, включващи хартиени, пластмасови, стъклени, метални и други отпадъци. Във връзка с опазването на околната среда, както и с нормативните разпоредби в тази насока, е необходимо справянето с тези отпадъци да е по начин не застрашаващ околната среда.

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

Tвърдите битови отпадъци са разнообразни по произход, състав и количество. В най-общия си вид се изхвърлят и, съответно, депонират заедно с всички останали битови отпадъци.

Управление на загубите на вода

Управление на загубите на вода

Методи и средства за локализиране на течовете Огромните загуби на вода във водопреносната мрежа са основен проблем за ВиК дружествата в страната. България е една от най-бедните на водни ресурси държави в Европа, а посочваните загуби на вода в момента средно за страната са около 70-75%.

Аерация на купове за компостиране

Аерация на купове за компостиране

Компостирането е аеробен процес на разлагане на оборски тор или други органични материали при температура в диапазона от 40 до 65 оС. При подходящи условия, естествено съдържащата се в тях популация микроорганизми нарастват и се размножават, което води до разлагане на органичните материали.

Управление на излезли от употреба гуми

Управление на излезли от употреба гуми

Излезлите от употреба гуми се превръщат във все по-голям проблем за много развити държави. Причините са комплексни.

Рециклиране на пластмаси

Рециклиране на пластмаси

Пластмасата е органичен полимерен материал, широко използван за производството на изделия с разнообразна форма. При производството им се използват различни процеси на обработка на пластмасата, сред които екструдиране, формоване, леене, струговане.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top