Технически статии

Рециклиране на метали

Рециклиране на метали

Рециклирането се приема за един от най-ефективните начини за преработване на отпадъците с цел получаване на суровина, която може да бъде използвана повторно за създаването на нов продукт. Този метод на преработка позволява от една страна намаляване на количеството на депонираните отпадъци, а от друга осигурява суровина за производството на нави продукти.

Изгаряне на опасни отпадъци

Изгаряне на опасни отпадъци

Изгарянето е един от методите за преработка и оползотворяване на отпадъците. Посредством изгарянето се постига редуциране на общия обем на отпадъците и се намалява тяхната токсичност.

Екологични проекти на община Пловдив

Екологични проекти на община Пловдив

Cред основните приоритети на община Пловдив е правилното управление на околната среда в съответствие със законодателството, местните нормативни и стратегически документи с цел създаване на уютна среда за работа и почивка на пловдивчани. „Твърдението, че грижата за околната среда е от първостепенно значение, е видно при преглед на основните проекти, които администрацията е реализирала и предстои да реализира”, доц.

Контрол на замърсяванията в ТЕЦ

Контрол на замърсяванията в ТЕЦ

Замърсяването на въздуха e основен проблем на съвременното общество. Борбата с основните му източници е акцент в националната политика на всички европейски страни, в това число и България.

Обезводняване на утайки от отпадни води

Обезводняване на утайки от отпадни води

Процесът на пречистване на отпадните води включва няколко етапа, като един от най-важните, а същевременно и най-трудно изпълним, е обработката на получените утайки. Те представляват сериозен екологичен проблем поради тяхното бързо загниване, което създава опасност от замърсяване на въздуха, почвите и водите.

Системи за дистанционен контрол и управление на водоснабдителни обекти

Системи за дистанционен контрол и управление на водоснабдителни обекти

доц. д-р инж.

Изграждане на изкуствени влажни зони за добив на биомаса

Изграждане на изкуствени влажни зони за добив на биомаса

Б иомасата от влажни зони и остатъчна земеделска продукция представлява неусвоен алтернативен енергиен потенциал за България. Той е особено приложим за крайдунавските населени места, Черноморието и поречието на големите вътрешни реки.

Производство на енергия от твърди отпадъци

Производство на енергия от твърди отпадъци

Твърдите битови отпадъци, генерирани ежедневно от индустрията и бита, създават сериозен екологичен проблем. Недоброто им управление е предпоставка за възникването на опасност от замърсяване на въздуха, почвите, водата.

Автоматизирани системи за управление на водоснабдяването

Автоматизирани системи за управление на водоснабдяването

доц. д-р Венелин Яков, РУ ""А.

Стартира строителството на водния цикъл на Монтана

Стартира строителството на водния цикъл на Монтана

"На 1 юли т. г.

Започна изграждането на водната инфраструктура на Стара Загора

Започна изграждането на водната инфраструктура на Стара Загора

"На 19 юли т. г.

Пречистване на промишлени отпадни води

Пречистване на промишлени отпадни води

Високото съдържание както на вредни, така и на ценни за производствения процес замърсяващи вещества налага предприемането на мерки за предварително пречистване на промишлените отпадни води.От своя страна, високите изисквания по отношение на качеството на пречистените води предполага използването на разнообразни методи за пречистване.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top